Hiển Đạo Thanh Sĩ3-Q4. ĐÂU LÀ PHÀM THÁNH -Q5. TIẾNG NÓI TRONG HOA SEN- Q13.ĐỜI MẠT PHÁPmở phụ đề xem

ĐÂU LÀ PHÀM THÁNH nam mô Thập Phương thường trụ tam bảo. cúi lạy đấng tam giới tôn quý mạng cùng mười phương Phật. Con nay phát nguyện rộng Thọ Trì  sám văn Hiển đạo. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, Nếu có người thấy nghe, đều phát lòng b

ĐÂU LÀ PHÀM THÁNH nam mô Thập Phương thường trụ tam bảo. cúi lạy đấng tam giới tôn quý mạng cùng mười phương Phật. Con nay phát nguyện rộng Thọ Trì  sám văn Hiển đạo. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, Nếu có người thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, Hết một báu thân này cùng sanh cực lạc quốc. Nam Mô Sám văn Hội Thượng Phật  Bồ Tát. Nam Mô Sám văn Hội Thượng Phật  Bồ Tát. Thi văn giáo lý phần ĐÂU LÀ PHÀM THÁNH Đâu là phàm và đâu là Thánh? Đây xin khuyên bá tánh thập phương, Lắng tai nghe đây tả mọi đường, Phàm Thánh cả hai phương sẽ rõ. Xác tục phàm nương trọ nước ngoài; Đặt chơn lên quốc tế vũ đài Đặt chơn lên quốc tế vũ đài Chỗ nào cũng vãng lai trà trộn.

Giống đạo đức rải tung khắp chốn, 10. Chuông từ bi đem dộng khắp nơi; Lẽ giáo răn Phật Thích tuyệt vời, Đã giúp được nhiều người tỉnh ngộ. Nền khoa học càng ngày tiến bộ, Càng chứng minh lời Tổ không sai. Những điều xưa Phật đã chỉ bày, Nhơn loại đến ngày nay mới thấu. Vạn vật vốn nhơn duyên tạo cấu, Các việc đều Thành, Trụ, Hoại, Không; Thân con người như thể cái bông, 20. Huê mỹ chỉ được trong ngày buổi. Mọi sự của người đang cặm cụi, Đều đi theo cái tuổi của người. Phật ngàn xưa cũng đã cạn lời Rằng vạn sự trong đời là tạm. Kẻ ngu xuẩn đến người bác lãm Ai cũng đều nhìn nhận thế ư! Xưa sao thì nay cũng vẫn như, Vật đã tạm bao giờ cũng tạm.

Giống tham ái cứ lo chăm bám, 30. Lửa tử sanh ngày tháng thiêu luôn. Suốt cổ kim nhân vật quay cuồng, Không tìm thấy con đường vĩnh cửu. Mưu hạnh phúc ở nơi hình hữu Thất bại luôn thành tựu vẫn không; Nào mấy ai được biết tỉnh lòng, Cứ phí của phí công vào đấy. Trời Đông vậy trời Tây cũng vậy, Khắp người trên thế giới một chiều. Càng văn minh càng lỗi lầm nhiều, 40 Bị vật chất đủ điều cám dỗ. Thấy vui thú ít người thấy khổ, Rõ bề ngoài chẳng rõ bề trong; Kết cuộc nào khác cái pháo bông Muôn việc góp vào trong tiếng nổ. Trên vũ đài văn minh tiến bộ, Khoác lên bao lớp áo tân kỳ. Múa đủ trò chẳng thiếu món chi, Người xem dễ mê ly đắm đuối.

Bao nhiêu việc hoàn cầu thế giới, 50 Tập trung vào các lối múa này; Việc mất còn thật giả không hay, Mê theo vật chưng bày trước mắt. Hầu hết bị tuồng đời dẫn dắt, Hết muốn nầy kế bắt muốn kia; Như vượn chuyền cành cội lịa lia, Cho đến chết không hề chán mỏi. Sự biết quấy mà không chống chỏi. Cứ làm đùa cho tội triền miên; Không một đời nào được ổn yên, 60 Chịu đau khổ nối liền muôn kiếp. Cảnh tạm cứ hiệp tan tan hiệp, Đời mê luôn còn mất mất còn. Quả địa cầu còn phải suy mòn, Huống là vật ở trên mặt đất. Sớm ôm giữ kế chiều lại mất, Nay còn đây mai lạc nơi nào? Có khác gì là cảnh chiêm bao, Sao chẳng để trí vào suy nghiệm.

Tìm lối sống thanh cao mầu nhiệm, 70. An lạc hơn vĩnh viễn thêm hơn; Không hư mòn cũng chẳng mẻ khờn, Buồn thảm chẳng, ghét hờn cũng chẳng. Được hạnh phúc thái bình chắc chắn, Không sợ ai thu ngắn tuổi xanh; Người vui lành cảnh cũng vui lành, Không các cuộc giựt giành giết hại. Những điều nầy ở trong nhân loại, Nào phải xa mà nói khó tầm; Lấy ác tâm đổi lại thiện tâm, 80. Cảnh đau khổ biến thành khoái lạc. Muôn não sầu do lòng bạo ác, Chừa nó xong tất hết thê lương. Khuyên người nên cùng biết xót thương, Hãy giúp đỡ khuyên đừng sát hại. Việc làm khá tự lòng xét lại, Phải thì thêm còn quấy thì chừa; Những điều mình đã lắm thích ưa, Trái đạo đức nên chừa bỏ hẳn.

Khi lòng khởi muốn điều ngay thẳng, 90. Hãy quyết tâm thật hiện cho nên; Sự nhiễm ô tuy rất khó quên Cố quên được chớ nên đeo đuổi; Viếc sái quấy lòng nên thẹn tủi, Rán đừng cho phạm lỗi hai lần; Việc mình cùng việc chúng cân phân, Sự ích kỷ hại nhân cố tránh. Được vậy tất siêu phàm nhập Thánh, Quyết làm thì sẽ đặng đâu không; Thánh hay phàm vốn ở tại lòng 100. Biết gạn lóng thì trong hết đục Lòng luôn muốn tầm Tiên lánh tục, Sự quấy ai mấy thúc không nghe; Màn vô minh dù lắm phủ che, Gươm trí huệ cắt đi từ mảnh. Phàm hay uốn chiều theo tập tánh, Thánh thường do dĩ cái chơn tâm. Phàm nói làm dễ bị lỗi lầm, Thánh suy động không hề sai chạy.

Phàm ích kỷ nên hay làm quấy, 110. Thánh vị tha nên rất ở ngay. Thấy người đau khổ giúp không nài, Lòng thương chúng gấp hai thương phận. Đường đạo nghĩa một lòng phấn tấn, Nẻo bất minh chút ít không đeo. Vì nghĩa nhân, quên sự nguy nghèo; Lòng thương chúng khác nào cha mẹ. Chịu đau đớn để người mạnh khỏe, Cam tả tơi để kẻ ấm lành. Những điều nào lợi ích nhân sanh, 120. Dù lớn nhỏ cũng đành cho cả. Việc của chúng không quên trong dạ, Chuyện riêng mình chẳng để vào tâm; Nắng sương làm cây cỏ mọc mầm, Bác ái giúp nhân dân an lạc. Tâm Thánh là tâm luôn siêu thoát Lòng phàm là lòng rất đọa trầm; Buổi ba mươi với buổi trăng rằm Sáng sủa với tối tăm khác hẳn.

Nổi vì nhẹ còn chìm vì nặng, 130 Thánh nhờ tu phàm chẳng chịu tu; Luôn bị lòng tham dục làm ngu, Phải cho quấy, quấy cho là phải. Thiếu cương quyết khi cần sửa cải, Kém tinh thần lúc phải ăn năn; Nói làm không lấy đạo làm căn, Suy động chẳng dùng nhân làm gốc. Vọng tâm khác nào cây rễ mọc, Càng châm sâu càng móc khó khăn. Mé nhánh sao bằng được dứt căn, 140. Ngăn ác nhớ ngăn tâm là chánh. Phải tự chủ ở trên các cảnh, Đừng khuất tâm trước mình lực nào; Sự đời dù cám dỗ dường bao, Thản nhiên chớ mảy nào theo nó. Từ sự dễ đến điều khăn khó, Phải thắng luôn chớ có để thua; Dù trịnh bùn có lắm trây trua, Hương vị chẳng hề cho hư hoại.

Tâm đạo đức đặt trên cả thảy, 150. Xem sự đời như cái trò chơi; Chẳng vật chi còn mãi trên đời, Giữ không được nên thôi không giữ. Thánh tâm vốn quán thông vạn sự, Phàm tình hay ngăn ứ bá ban; Việc đáng chừa mà lại cứ mang, Sự nên nhớ cứ toan quên mãi. Cửa Phật chẳng vui lòng đi lại, Nhà ma thường thích ý vãng lai; Biết họa tai vẫn tạo họa tai, 160. Hiểu phúc đức chẳng gây phúc đức. Lòng đen tối khác nào như mực, Tánh xấu xa không mức đo lường; Ngày đêm luôn mưu tính đủ phương, Lo riêng lợi quên đường phải chẳng. Trong tim não biết bao nhiêu cẳng, Quay tứ tung chớ chẳng hề yên. Từ giàu sang đến kẻ nghèo hèn Ai cũng bị trần duyên trói buộc.

Tham tiền bị tiền làm não nuột, 170. Mến sắc do sắc chuốc âu sầu, Khoái lạc nào có thấy ai đâu? Phàm là khổ chớ nào như Thánh. Xét suy kỹ rồi lòng thêm chạnh, Tả sao cùng khổ cảnh phàm phu. Nơi xa ngàn gởi một lời tu. Cho bá tánh đâu đâu được biết. Từ ngày đây rời xa đất Việt, Nơi ngoại bang gieo rắc đạo mầu. Sự khó khăn tuy lắm mặc dầu, 180. Vẫn cố gắng truyền câu Phật giáo. Đi đó đây góp tom mùi đạo, Làm cho câu hòa hảo thơm xa; Xác quê người hồn ở nước nhà, Lòng không phút nào xa đồng đạo. Chẳng hay lớn nhỏ trong Phật giáo, Còn lo tu hay đảo đi xa; Dù sao sao nhớ niệm Di Đà,

Theo Phật chớ theo ma sẽ khổ.

Đây thường được ơn trên dạy dỗ, 190. Việc nên hư biết rõ nhiều bề, Nên viết ra từ đoạn gởi về, Nhắc già trẻ gần xa nhớ tới. Dù nắng hạn cũng xin rán đợi Giọt mưa ngâu sẽ rưới xuống cho; Đừng để cho cây cải rầy mò Lây hại đến uổng cho công tưới. Nơi hải ngoại đây đang chờ đợi, Mãn hạn kỳ trở lại gặp nhau; Ánh đạo mầu sáng gấp muôn sao, 200. Mùi Phật pháp thơm đâu cũng tới. Hỡi trai gái trẻ già rán đợi, Nửa chừng đường chớ vội phụ nhau; Quấy có người chớ quấy hết sao? Buồn đời nỡ bỏ tu đâu phải. Người quấy chớ Tổ, Thầy đâu quấy, Nỡ bỏ tu chuyện ấy rất lầm; Phật dạy điều chơn chánh cao thâm, Không dạy việc hại dân hại nước.

Nên nhớ lấy để làm mực thước, 210. Thánh là thanh sự thế chẳng ham; Phàm là phạm việc phàm hay muốn, Bị thị dục làm cho cuồng cuống. Phàm Thánh không còn tưởng nghĩ ra, Tỉnh ít vì say đắm thậm đa; Phật quên hẳn còn ma cứ nhớ. Cửa địa ngục ngày đêm rộng mở, Ngõthiên đường năm tháng đóng ngăn; Thiện giảm lần còn ác cứ tăng. Họa tạo mãi phước không chịu tạo. 220. Ngày nào đời còn người hung bạo, Còn khổ đau chưa ráo hết đâu; Ít người hung đau khổ ít bâu, Nhiều kẻ ác khổ đau nhiều bám. Cứ lấy đây để mà phán đoán, Chuyện mốt mai sẽ đặng hiểu ngay. Rán lo tu hỡi bớ gái trai. Tu mới được ra ngoài biển khổ.

Đây khuyên tu là khuyên hối ngộ, Có lỗi lầm chừa bỏ ngay đi; 230. Nói hay làm bất luận chuyện gì, Nếu trái thuyết từ bi bỏ hẳn. Khó mấy cũng bỏ cho xong đặng, Mau hay lâu lòng chẳng nệ nài. Giữ chí tu cho được dẻo dai, Sự cố gắng không ngày nào nào lảng Việc thế trần khá đem lòng chán, Lẽ tu hành hãy gắng tâm theo. Dù trải qua muôn ải ngàn đèo, Lòng cũng vẫn nhớ đeo Phật giáo. 240. Không vì sự nguy nàn khổ não, Nỡ rời đường chánh đạo Thích Ca. Nẻo nhiệm mầu quyết chí tìm ra, Đường giải thoát phải cho thành tựu. Do lời Phật dạy nơi Linh Thứu, Cõi trần gian có đủ khổ lao; Kể từ đây đến hết tân trào, Khổ với thảm kể sao cho xiết.

Lấy trí đạo xét suy các việc, Lời dạy qua của Phật không lầm. 250. Hễ mưu thâm thì họa cũng thâm, Nhiều ham muốn thân lâm nhiều khổ. Thấy sanh chúng còn trong mê lộ, Mắt từ bi lệ đổ ngày đêm. Khắp thế trần muốn được bằng êm, Già trẻ phải trau thêm đạo đức. Việc tai ách xảy ra không dứt., Khổ liên miên đến lúc rốt đời; Liệu lấy mình ớ chúng sanh ơi! Sớm cải hối tìm nơi An Lạc. 260. Lần nầy chẳng chịu lo giải thoát, Sau khó mong tìm Bát nhã thoàn. Thương chúng sanh trong cảnh khổ nàn. Chuông từ mới reo vang khắp chỗ. Say sưa mấy khi nghe chuông đổ, Cũng tỉnh hồn rán mở mắt ra. Giương cánh bay khỏi khúc ái hà, Lấy trí đạo thắng qua thị dục.

Chọn nẻo Thánh, lánh xa trần tục, Tạo nhân lành, dứt nghiệp ác gian. 270. Cho đời như bọt nước mau tan, Nên tránh chớ nên mang vào dạ. Thành chánh đạo mới là thong thả, Đắm trần ai đày đọa lao lung Huống chi đời sắp đến tận cùng, Mê theo nó hoại chung với nó. Sự giải thoát nay tìm thấy ngõ, Hãy mau ra chớ có chần chờ. Theo như lời Phật chỉ mật cơ, Cuộc thế khác nào tờ giấy mỏng 280. Sự biến đổi nay mai rất chóng, Chẳng chịu tu còn móng nơi đâu. Đợi gặp khi nắng lửa mưa dầu, Mới hối quá làm sao cho kịp. Tạo nghiệp sẽ khổ sầu theo nghiệp, Liệu sao cho khỏi kiếp luân hồi. Ngục trần mau trốn lánh ai ôi! Chớ bận kiếp tanh hôi ấy nữa.

Nghe lời Phật ngày đêm tu sửa, Xét lấy mình lo rửa phàm tâm. 290. Chữ nam mô khuya sớm niệm thầm, Câu bác ái ngày đêm chạm dạ. Riêng thân chẳng quản bao chi cả, Miễn giúp đời được thỏa khát khao. Mở lòng nhân biển rộng trời cao, Bủa tâm đạo hoàn cầu thế giới. Bến giác nguyện đưa người đi tới, Rừng mê thề vạch lối quang minh. Lấp xong đường bịnh lão tử sanh, Chừng ấy mới phỉ tình nguyện ước. 300. Thoàn cứu dân lắm dòng xuôi ngược, Vẫn gắng chèo chẳng chút núng nao. Gặp chua cay trắc trở cách nào, Lấy đạo lý làm câu an ủi. Thân tạm giả mặc cho may rủi, Miễn đạo mầu được buổi thành công Thương nhân sanh quên sự lạnh nồng, Mến Phật pháp vẫn không chán mỏi.

Ngày nào nghiệp phàm chưa dứt khỏi, Nguyện không rời đường lối Phật gia. 310. Đâu phàm đâu Thánh quyết tìm ra, Hy sinh mấy cũng là vui chịu. Thánh, việc phàm không hề bận bịu; Phàm, sự đời đeo níu không thôi. Thấy khác nhau một vực một trời, Kẻ đang ngủ và người đang thức. Thật là giả, giả cho là thật. Cảnh hiện đương, cảnh giấc chiêm bao. Một đàng trong chốc lát tiêu hao. Một nẻo chẳng khi nào bại hoại, 320. Suốt vạn cổ vẫn luôn tồn tại, Trải thiên thu không cái biến di. Thảm khổ đâu hề vướng buộc chi, Khoái lạc chẳng điều gì sánh kịp. Hỡi kẻ ở trong đời Mạt kiếp, Tuy khổ lao gặp dịp đạo khai.

Rán tu hành trì giới giữ chay, Khó một thuở thảnh thai muôn kiếp. Đây được Phật thường đêm dạy tiếp, Nẻo thật hư được biết rõ ràng, 330. Nên mở lời kêu khắp thế gian, Hãy cố gắng tìm đàng giải thoát. Giữ cho lòng thẳng ngay chay lạt, Ngày đêm luôn niệm Phật Di Đà, Làm theo điều của Phật dạy ra, Tránh hẳn lối tà ma quyến rũ. Xưa nay những thói hư đã thụ, Giờ tỉnh lòng dứt bỏ sạch không Việc nói làm hiền đức minh công, Không riêng lợi sanh lòng giết hại. 340. Lòng luôn cho đời là vật hoại, Nên chán không nên quảy vào tâm. Mượn giả thân mở đạo huyền thâm, Lấy kiếp giả để làm kiếp thật. Sống thác vẫn một lòng theo Phật, Mở lòng nhân tiếp vật độ sanh.

Vui lăn mình trong chốn hôi tanh, Để cứu kẻ chưa lành ý niệm. Dù muôn vạn khó khăn nguy hiểm, Cứu được người vẫn nguyện cứu ngay. 350. Thân mình dù sao nữa cũng thây, Miễn dắt chúng về Tây Phương Phật. Lòng từ bi bủa tràn quả đất, Thương chớ không hề ghét một ai. Mặc cho đời gièm siểm đắng cay, Chữ đạo đức vẫn đai đeo mãi. Tự xét mình âm thầm sửa cải, Quấy chừa ngay còn phải tiến thêm. Gươm trí luôn dụng mãi ngày đêm, Thắng phục các tà tâm tất cả. 360. Lìa phàm nghiệp tìm nơi Thánh quả, Một chữ thanh nơi dạ đừng quên. Phàm đọa sa còn Thánh siêu lên, Đâu hư với đâu nên khá chọn. Đạo là lớn chớ nào nhỏ mọn, Không quyết tâm tất chẳng đạt thành.

Hễ biết tu thì phải biết hành, Hành đúng cách tử sanh qua khỏi. Lúc trắc trở phải lòng cứng cỏi, Đừng để cho mê mỏi lúc nào. 370. Đây đã từng gặp lắm gian lao, Mà lòng chẳng núng nao thối khuất. Hoàn cảnh nào cũng rèn đạo đức, Quyết đi cho đến mức công thành. Không công thành khó cứu chúng sanh, Chính mình cũng thân danh lỡ dở. Đeo đuổi mãi chờ ngày rực rỡ, Chẳng quản chi nắng Sở mưa Tần. Đọa muôn thu, thành chỉ một lần, Giải thoát hết không còn sầu khổ. 380. Trong nháy mắt đến bờ Tịnh độ, Kẻ lành duyên chớ đổ buồm ngang. Ánh trời lên sương giá đều tan Màu sáng sủa đầy tràn khắp chốn. Trong tim não cần nên chỉnh đốn, Đừng để cho hỗn độn lúc nào.

Lũ yêu ma dù lắm hùng hào, Lòng Phật tử trước sau như một. Càng bào giũa càng làm tươi tốt, Năng tu hành đạo học thêm cao. 390. Những thói quen theo lối trần lao. Chừa bỏ được phải giàu chí cả. Lạc giữa chốn rừng sâu hoang dã, Muốn ra ngay phải khá xông pha. Chịu gai chông mới được thoát ra, Không dũng cảm khó qua miệng thú. Đạt đạo mầu tinh thần phải đủ. Thành Phật tiên nên chủ lấy tâm. Lũ trộm thường rình chỗ âm thầm, Các dục cũng hay làm bất ý. 400. Lúc nào cũng nội thân tự trị. Không nên tâm khinh dị lúc nào, Lửa một diêm phát hỏa cả trào, Hớ một tí biết bao tội lỗi. Không hình ảnh đáng ghê vạn bội. Ngoài mình ai trị nổi lòng mình.

Hư nên gì cũng chính mình sanh, Mình tự biết tự răn lấy phận. Thành bại vốn ở lòng tinh tấn, Một đường tu bước sấn tới luôn. 410. Chọn phải điều đáng mến đáng buồn, Xét đúng việc nên thương nên ghét; Vật nhơ bẩn dễ bôi dễ quét, Lòng nhiễm ô khó diệt khó trừ. Nếu bền tâm dù sự đã hư, Cũng có thể sửa cho nên được. Rửa vật nhơ thì dùng lấy nước, Trừ tội phàm lấy phước mà trừ. Trong nhứt thời làm việc đại từ, Là nhứt khắc tiêu dư đại tội. 420. Mau lâu cũng do lòng làm cội, Đừng hỏi ai nên hỏi nơi lòng; Ý nguyện mình muốn được thành công Mình tự gắng lấy lòng làm chắc. Chẳng cố tâm sự giai bất đắc, Có thành lòng mọi vật đều nên.

Sự nầy khuyên già trẻ chớ quên, Xưa Thái Tử đạo nên nhờ đó. Nói thì dễ còn làm thì khó. Nhưng khó mà làm nó sẽ nên. 430. Không khó làm sao được nổi tên, Được sùng kính phải đền công trạng. Lòng đã nguyện khổ lao chớ nản, Sớm muộn gì cũng đặng nên danh. Phật từ bi thương khắp chúng sanh, Chẳng phụ kẻ hữu tình với đạo. Đời Nguơn hạ hiếm người hiền thảo, Càng trọng người mến đạo nhiều hơn. Phải nhớ lo làm phước làm nhơn. Nguyện đắc đạo ngay trong hiện kiếp. 440. Đừng để bị xô vào ác nghiệp, Lấy lương tâm trong sạch sống đời. Đã là người phải biết thương người, Hại kẻ để lấy lời đâu phải. Mình chẳng muốn bị đời nhiễu hại, Thì người ta cũng lại thế ư.

Lấy công tâm chớ lấy tâm tư, Tất không khiến cho người oán ghét. Đem đạo đức ra mà suy xét, Việc ở đời sẽ được tốt tươi. 450. Không ai khinh cũng chẳng ai cười, Sống vinh hiển thác hồi Phật quốc, Chơn ngôi vị chẳng bao giờ mất Thật trường miên hạnh phúc là đây. Khắp gái trai cõi Hạ Nguơn này, Nên bừng tỉnh chớ say ngủ nữa. Thế cuộc vẫn còn nhiều khói lửa, Cảnh tang thương nào dễ hết đâu. Cuộc chuyển luân khắp cả địa cầu, Trong nháy mắt Á Âu vang dậy. 460. Chừng đến việc lửa đâu cũng cháy, Người năm châu cả thảy kinh hoàng, Tai nghe đầy những tiếng khóc than, Thây người chết làng khang như củi. Việc xảy đến biết đâu may rủi, Họa phước do nơi mối dữ lành, Làm hiền lương được Phật độ sanh, Tạo hung ác yêu tinh cấu xé.

Suy xét kỹ rán làm phải lẽ, Nay khổ lao mai sẽ thanh nhàn. 470. Việc qua rồi họa chỉ một nang, Cuộc sắp đến muôn sàng tai ách. Lấy phước đức để làm thành quách, Chống đỡ cơn bão táp hãi hùng. Chúng sanh đang lâm nước cờ cùng. Không tu niệm khó mong giải nạn Phép Phật vốn vô hình hữu dạng, Có công tu sẽ đặng xem coi, Sức nhiệm mầu cứu kẻ yêu nòi, Oai thần bí độ người chơn đạo. 480. Lòng sau trước thờ câu ngay thảo, Dạ sớm hôm cầu đảo Phật tiên. Dù gặp cơn bát đảo thất điên. Cũng được phép diệu huyền Phật cứu, Vạn vật dưới mắt đền Linh Thứu. Muôn dân trong lòng của Kim Sơn. Chẳng bao giờ bỏ kẻ làm nhơn, Người hữu đức có thần gia hộ.

Đây thường đêm được nghe dạy dỗ, Lời nhiệm mầu của Tổ của Sư, 490. Được h.n tường những lẽ nên hư, Nước mắt rớt khi ngồi nghe dạy. Thương đức Phật lòng đầy bác ái, Vì chúng sanh chẳng nại công lao, Từ kẽ răng chơn tóc chỗ nào, Cũng dạy cả mảy hào không sót. ĐÂU LÀ PHÀM THÁNH Phần 2 Ôm lấy chân đức Phật và hun, Rằng tiền kiếp có duyên chi đó. 500. Nay được Phật thường đêm đến tận, Đem lời vàng chỉ dẫn cạn cùng; Phật rằng con ở cõi mông lung, Đã nhiều kiếp khéo trồng giống Phật. Đức ấy rấm đầy trong quả đất, Cảm đến lòng các Phật khắp nơi; Nay sắp gần rốt ráo cuộc đời, Phật giúp trẻ toại nơi kỳ chót.

Hiệp cùng Phật giống lành lo mót, Cứu thiện căn qua cuộc lọc lừa; 510. Qua hội nầy người trở lại xưa, Người hiền đức sớm trưa an lạc. Không có cảnh bom rơi đạn lạc, Đủ cơm ăn áo mặc ấm lành; Người thông minh đời rất tịnh thanh, Tiên Phật với chúng sanh không khác. Con rán tu cho mau giải thoát, Để mà xem Cực Lạc tại trần; Còn chi bằng sống được đời tân, Đủ kỳ bí khó phân cho hết. 520. Mọi việc tạm nay đừng mê mết, Tất không gây lấy việc tội tình; Thì ngày kia sẽ được siêu sinh, Con khá nhớ răn mình thường bữa. Đâu là Thánh đâu phàm khéo lựa, Đừng để rơi vào cửa ngục môn; Sung sướng thân mà khổ não hồn, Việc nên tránh chớ không nên nhiễm.

Trong đầu có linh quang một điểm, Rán trau tria cho đến siêu vời; 530. Lớp vô minh bao phủ muôn đời, Cố vẹt phá ra nơi sáng sủa. Chúng sanh hiện như cây lá úa, Chẳng nước nôi thì khó sống lâu; Nghe Phật khuyên biết sớm hồi đầu, Thì sẽ được khỏi câu thê thảm. Lời của Phật khiến đây quá cảm, Tưởng như là con đặng gặp cha; Đã từ lâu đôi ngả lạc xa, Nay mới được mặt hòa hai mặt. 540. Dù cho ai lòng gang dạ sắt, Cũng phải rơi nước mắt dầm dề; Huống chi đây cảm Phật nhiều bề, Nên giọt lệ tràn trề đôi mắt. Hỡi đồng đạo trẻ già Nam Bắc, Cũng rán nên cảm Phật như đây; Tuy khó khăn lao lý dẫy đầy, Lòng cũng rán giồi mài đạo đức.

Rồi sẽ được có chư tiên Phật, Dạy bảo cho mọi việc như đây; 550. Tất hiểu ra nguyên trạng cõi nầy, Khác nào mắt kéo mây được khỏi. Trong bùn lầy vượt ra mới giỏi, Đọa rán siêu mới gọi Phật Tiên; Muôn kiếp rồi trong giấc sầu miên, Nay tỉnh được Thần Tiên cũng phục. Mê thị dục chết trong thị dục, Từ xưa nay huyễn nhục bất tồn; Tìm chơn thân mới gọi rằng khôn, Đời tạm giả chớ lòng ham hố. 560. Trong trần chẳng sự chi không khổ, Khổ mà không hưởng thọ dài lâu; Chẳng tỉnh ra còn muốn bám câu, Muôn kiếp nữa vẫn sầu vẫn khổ. Rán nghe kỹ Phật Ngài dạy dỗ, Tự giác xong Phật nọ tức tâm; Mang gương màu nhận thấy sai lầm. Lột gương sẽ trắng đen biết rõ.

Vì thương chúng cạn lời to nhỏ, Cố khuyên cho đời rõ Phật, ma; 570. Chữ tu hành hôm sớm tại gia, Lo xong cả việc nhà việc đạo. Nợ thế rán trả đừng nên tạo, Gây thiện nhân ác báo đâu sanh; Thảng như nay gặp sự bất lành, Do nghiệp trước tạo thành hung dữ. Lành tạo một dữ gây muôn sự, Khó tránh qua được thứ hung tai; Không trả thời khuyên chớ nên vay, Vay phải trả dù ai cũng thế. 580. Sự quả báo nhãn tiền khó kể, Sớm gây thì chiều trả lẹ làng; Là đời nay khắp cả địa hoàn, Đâu cũng vẫn trong sàng lọc lựa, Hãy xét kỹ để mà tự sửa. Lòng bợn nhơ thường bữa rán chùi; Lấy đạo mầu làm sự an vui, Chẳng vì khổ mà thôi đạo lý.

Mai tối cố nhớ lời Phật chỉ, Dùng thần tâm bình trị xác phàm; 590. Việc phải làm cố gắng lo làm, Điều nên bỏ quyết tâm chừa bỏ. Buổi đầu tiên sự chi cũng khó, Vượt qua rồi sẽ dễ dàng lần; Khuyên trẻ già cố gắng lập thân, Kỳ thưởng phạt một lần nầy rốt, Xấu mấy cũng rán làm cho tốt, Sẽ có ngày cổi lốt phàm phu; Tu không thành Phật chẳng dạy tu, Dạy tu rán công phu tất đạt. 600. Chớ ngờ vực kệ cơ sai lạc, Phật không hề dối gạt thế gian; Cõi thế trần vạn sự không màng, Thì đâu có ý toan lợi dụng. Thấy dương thế nhiều điều kinh khủng, Động lòng thương cất giọng réo kêu; Muốn khỏi nàn thì phải nghe theo; Sớm biết đạo nạn nghèo sớm khỏi, Rất mong khắp xa gần nghe gọi, Liền tỉnh ra rồi chổi dậy ngay; 610. Phát nguyện lành theo Phật Như Lai, Gìn luật giới không ngày nào bỏ.

Trau tria lòng đến khi sáng tỏ, Rèn luyện tâm đúng độ từ bi; Bao nhiêu điều tà kiến mê si, Rửa đến lúc vết tỳ sạch cả. Luôn tự chủ được trong lòng dạ, Không để cho ai phá được mình; Việc làm nào cũng vẫn tĩnh bình, Xét tột chỗ hư nên phải trái. 620. Thà chết chẳng chịu làm việc sái, Nói làm theo bác ái chơn tu; Gây thân yêu nguyện chẳng gây thù, Lợi sanh chúng việc nào cũng thí. Đem tướng dũng thắng con ngựa ., Dùng chánh chơn bình trị tà nhơn; Lòng sắt gang mưa nắng không sờn, Đạo muốn đắc cho thân chịu khổ, Đi mau tất sẽ mau tới chỗ, Lớn mấy thường đẽo bổ cũng mòn; 630. Lỗi nhỏ không sửa mãi vẫn còn, Ác lớn mấy chừa luôn sẽ hết.

Biết thì liệu đừng chờ đến chết, Một ngày qua là hết một ngày; Loài người không ai sống lâu dài, Việc tu chớ hẹn mai hẹn mốt. Nay gặp đạo là cơ hội tốt, Hãy nắm ngay để vượt tử sanh; Xưa có duyên nay gặp đạo lành, Khá sốt sắng tu hành khuya sớm. 640. Nghe việc quấy trong lòng biết gớm, Sợ nó hơn sợ bớm sợ chông; Tất nhiên điều quấy sẽ lần không. Phàm ra Thánh ở trong lẽ ấy. Cố phản tỉnh bổn tâm sẽ thấy, Khác hơn tâm động đậy thường tình; Thế mới là gọi cái tâm linh, Khuyên tất cả nhân sinh rán kiếm. Châu ngọc ở trong đời rất hiếm, Thì Thánh tâm khó kiếm cho nhiều; 650. Lăn lóc trần chẳng nhiễm một điều, Gương thiện đáng để nêu muôn thuở.

Một phen nầy gỡ cho xong nợ, Ức triệu đời sau rỡ tuổi tên, Khuyên thế trần hãy gắng cho nên; Ngày kết cuộc quả đền vạn bội. Đây thường lúc canh chầy tăm tối; Đức từ bi hiện tới bên mình; Vẻ đoan nghiêm khác kẻ phàm tình, Câu luận biện hơn nghìn thác đổ. 660. Sau trước vẫn một lòng cứu khổ, Từ xưa nay lo độ chúng sanh; Gương tướng lành lời nói cũng lành, Thơm tho gấp muôn cành hoa huệ. Cảm ơn đức thành ra sa lệ, Phật rằng đời là bể con ơi! Khắp chúng sanh lặn lội hết hơi, Rốt cuộc chết đuối nơi biển khổ. Lòng càng lắm say mê ham hố, Càng thêm nhiều nỗi khổ nọ kia; 670. Chúng sanh luôn sống cảnh xa lìa, Ái ân mấy cũng chia đôi ngả Không ai được hoàn toàn thích thỏa, Hầu hết mang lắm lẽ ưu sầu; Cái điều mà ai cũng bám câu, Là sắc dục có đâu bền chặt.

Lúc thơ trẻ thì còn hương sắc, Khi già rồi mất hết dung nhan; So sánh nào khác cánh hoa tàn. Trôi trên nước nằm lăn trên lọ. 680. Từ cái đẹp khiến ai cũng ngó, Rồi xấu đi không kẻ nào nhìn; Thế mà chưa dứt được ái tình. Đeo đắm mãi đến lên giàn hỏa. Chịu muôn nỗi cực hình đày đọa, Kiếp nầy qua kế cả kiếp sau; Con ơi nhìn thấy cảnh trần lao, Lòng Phật rất đớn đau vô hạn. Dù có phép biến ra muôn trạng, Nghiệp phàm không cứu đặng ớ con! 690. Con khá gìn vẹn tấm lòng son, Đem đạo pháp chiều lòn dắt chúng. Đây nghe Phật khiến lòng bủn rủn, Đời không nghe Phật cũng vẫn thương; Nếu chẳng lòng từ ái muôn dường, Chắc ngồi mãi Tây Phương không xuống, Thật là tấm gương lành đáng chuộng. Lòng của đây đã nguyện học theo; Phật rằng: con mắt có lông nheo, Chính con chẳng khi nào trông thấy.

700. Việc trước mắt còn như thế ấy, Huống chi lưng khó thấy ớ con! Mỗi ngày qua tuổi sống mỗi mòn, Tham cho mấy cũng trong số mạng. Muôn việc đời vẫn là hữu hạn, Từ xưa nay không đặng trường miên; Nay sắp gần đến cuộc biến thiên, Sự ngắn ngủi càng thêm ngắn ngủi. Con ơi! Chớ ngồi trông đời cuối, Phải lo đường phước tội cho xong; 710. Cửa Phật đài mở rộng minh mông, Vào sớm được sớm không tai họa. Phép Phật có vô biên mầu lạ. Ngày chung qui bủa cả trần hoàn; Kẻ lành duyên như ở lồng bàn, Ma quái chẳng tràn lan nhiễu hại, Con thường nghe đến câu thương hải, Nhưng con chưa được thấy lần nào; Ngày gần đây thương hải ra sao? Con sẽ được trông vào tận mắt.

720. Những người được đạo mầu chơn đắc, Không cánh mà bay khắp không trung; Hội Phong Thần diễn lại tứ tung, Xiển hay Triệt sẽ trông thấy rõ. Con ơi! Phật tại sao bày tỏ, Vì thương con mới ngỏ đuôi đầu; Con khá nghe rồi sớm lo âu, Vừa tu phận vừa tu cho chúng. Nghe Phật thuyết như đèn đang lụn, Mà được dầu châm đụn cháy lên; 730. Cung hai tay thệ chẳng hề quên, Rán tu niệm để đền ơn đức. Phật nheo mày hào quang sáng rực, Trong hào quang muôn Phật hiện ra; Kệ rằng: cây một trổ muôn hoa, Giống Bồ Tát thật là giống quí. Đây trông thấy hào quang kỳ bí, Càng phát tâm đạo lý thêm hơn; Dù muôn đao phủ chẳng mẻ khờn, Quyết noi đúng tấm gương đức Phật.

740. Chừng nào được cứu an vạn vật, Đây mới là chịu dứt chuyển thân; Còn khổ đau một kẻ trên trần, Đây còn phải lao thân khắp chốn. Nguyện cứu thế dù thân khốn đốn, Cũng xem thường chẳng núng nao lòng; Hiện thân đây đã lắm cay nồng, Ở đất khách long đong nhiều nỗi. Khi thiếu bữa đầu bù tóc rối, Lúc thẩn thơ vì túi trống trơn; 750. Thân ốm gầy thêm bịnh lần khân, Thiếu ăn uống thiếu luôn thang thuốc. Rất cám ơn trẻ già trong nước, Giúp cho đây những lúc nghèo nàn; Khiến xác phàm được sự ổn an, Để lo việc mở đàng đạo đức. Người trong nước nghe lời khuyên dức, Rán lo tu chớ lúc nào ngừng; Đừng ngồi chờ khi nước đến chân, Mới lo nhảy ắt không thể kịp.

760. Lời Phật đã khuyên đây liên tiếp, Ý muốn đây mau kíp truyền ra; Khiến trong đời lớn nhỏ trẻ già, Lo tu gấp để mà diệt khổ. Khuyên hãy nhớ ghi lời Thầy, Tổ, Rán lo làm cho có phước duyên; Sự mau lâu cũng chớ nại phiền, Phải chờ đợi có liền sao được. Một việc xuôi mà muôn việc ngược, Không nhẫn năng sao được thành công; 770. Trẻ già trong nước chịu cay nồng, Đây hải ngoại nào không chua chát. Lòng nguyện một đường tu giải thoát, Dù sao sao chớ lạt đừng phai; Giờ khổ lao chỉ chịu một ngày, Sau khoái lạc hưởng hoài muôn thuở. Chắc như thế dặn lòng khá nhớ, Nhịn ở phàm để ở Thánh Tiên; Đâu giả duyên, đâu mới thật duyên? Lọc lựa kỹ lấy nên một cái.

780. Khuyên lớn nhỏ từ trai chí gái, Thân phàm không tồn tại đừng mê; Nơi nhà xưa cảnh cũ nhớ về, Bạn đang ngóng mẹ cha đang đợi. Khó mấy cũng rán về cho tới; Gặp gỡ nhau một hội nầy thôi! Nếu chần chờ để trễ qua rồi, Ắt sau trải muôn đời khó gặp. Rán lo tu hãy tu gấp gấp, Cho kịp ngày Phật lập hội tràng; 790. Được ghi tên son tại bảng vàng, Quí hóa sánh hơn ngàn của thế. Đạo nhân rán gìn câu hiếu đễ, Phải thờ cha kính mẹ trọn niềm; Ân sanh thành từ cổ chí kim. Là ân nặng phải đền cho vẹn. Việc non nước cũng đừng để thẹn, Lo đỡ nâng những đoạn nguy nàn; Làm những điều nước thạnh dân an, Tránh hẳn việc nước loàn dân khổ.

800. Lấy đạo đức ra mà bồi bổ, Nghĩ việc chung chớ có nghĩ riêng; Trọng nghĩa hơn là trọng bạc tiền, Sửa nhân cách trở nên quân tử. Lúc nào cũng có lòng tha thứ, Việc ở đời cư xử công bằng; Cho đến như lời lẽ nói năng, Cũng gìn được dịu dàng êm ái. Lời nói rồi khó mong hốt lại, Phải cần nên suy nghĩ kỹ càng; 810. Một lời ra mà vạn sự an, Nửa câu nói tan hoang sự nghiệp. Nước đổ rồi hốt sao cho kịp, Lời quấy ra khi biết muộn màng; Lời nói mà được phước muôn vàn, Cũng lời nói tội mang vô số. Nói lựa lời và ngồi lựa chỗ, Cách ở ăn của kẻ tu hành; Khuyên quê nhà lớn nhỏ xét rành, Đừng bạ nói bạ làm vô lý.

820. Rán thiền định để cho mở trí, Đối việc chi cũng thấy tận nguồn; Mắt đừng cho bị sắc làm cuồng, Sự mở đóng phải luôn chặt chẽ. Tai cũng chớ để mê lời lẽ, Âm thinh không uốn bẻ được lòng; Trong tâm hồn gìn một chữ không, Không các việc của trần đeo đắm. Lời Phật dạy sớm khuya suy gẫm, So việc làm mình đặng hay chưa, 830. Sự đáng chừa khó mấy cũng chừa, Vật phải bỏ đang ưa cũng bỏ. Trau tria lòng như gương sáng tỏ. Soi muôn hình chẳng có nhiều hình; Rán cho tâm sớm được tịnh bình, Tâm ấy sẽ mầu linh trở lại. Muôn việc bởi tại mình làm sái, Mới làm cho mờ cái bổn tâm; Biết sửa ra trở lại huyền thâm, Tròn sáng tợ trăng rằm một thứ.

840. Trong giả sự rán tìm thật sự, Nơi huyễn thân có thứ chơn thân; Lúc sớm khuya lóng lặng tinh thần, Mây không áng trời trăng hiện rõ. Tâm ô nhiễm việc đời dứt bỏ, Ánh huyền quang chiếu tỏ liền khi; Nợ thế còn bận một điều gì, Là còn nghiệp mê si che phủ. Người tu niệm phải cần tự chủ, Không nghe lời quyến rũ tà tâm; 850. Bất cứ khi đi đứng ngồi nằm, Đều thấy rõ trong tâm mỗi việc. Việc của mình chính mình phải biết, Nên cùng hư mọi việc đều thông; Chẳng khi nào bất giác nơi lòng, Được như thế sẽ không phạm tội. Sự lầm lỗi thường sanh lúc rối, Bình tĩnh luôn bớt nỗi lạc sai; Ánh đạo mầu muốn được mở khai, Tâm tánh phải hôm mai bình tịnh.

860. Lúc nào cũng dặn lòng nên nhịn, Nhịn tiếng đời nhịn tánh muốn ham; Nhịn thói quen theo lối tục phàm, Nhịn cay đắng khi làm đạo đức. Nhịn cho được lúc người chọc tức, Nhịn những điều thử thách của đời; Nhịn chừng nào khỏi nhịn mới thôi, Lúc còn phải nhịn thời rán nhịn. Nhịn càng mạnh nghiệp càng không dính, Sức nhẫn nhiều sớm định tâm nhiều; 870. Dục ý dù lớn mấy cũng tiêu, Rán nhịn được những điều khó nhịn. Thân còn tạm huống gì chung đỉnh, Vật trên đời đâu đặng dài lâu; Vì mến yêu mà phải ưu sầu, Xưa đã thế nay đâu khác được. Hãy nhìn thẳng tấm gương kẻ trước, Danh lợi bao tình dục dường bao; Đến nay đâu tồn tại người nào, Người và vật đều tiêu mất cả.

880. Ham muốn ấy chỉ gây khổ quả, Hết đời nầy dẫn cả đời kia: Kiếp rồi mê kiếp tới cũng mê, Cứ như thế không hề dứt khổ. Mắt từ bi xem qua các chỗ, Cõi thế gian đâu đó như nhau; Được tỉnh ra có mấy ai nào, Còn say gục biết bao nhiêu kẻ. Nay được có Phật khuyên đủ lẽ, Rán tưởng tin mạnh mẽ lo tu; 890. Đừng đem lòng mê muội dại ngu, Vui ngồi mãi trong tù đến chết. Hãy cương quyết sự đời bỏ hết, Tìm ra câu bất diệt bất sanh; Có chơn nhơn mở dạy điều lành, Làm theo ắt quả thành công tựu. Lời vàng ngọc vốn là hy hữu, Nếu bỏ qua muôn thuở khó tìm; Chúng sanh nay như kẻ sắp chìm, Có người đến vớt lên rán nắm.

900. Tiếng giảng kệ rất cao xa lắm, Khong xet suy kho đặng hiểu rành; Khuyen ba gia cac giới tu hành, Lầm một nghĩa uổng sanh một kiếp. Hiểu cho đúng rồi hành mới kịp, Không bình tâm khó biết tận nơi; Một khi người thấy mối được rồi; Rối mấy cũng lần hồi gỡ được. Nhớ cạn xét rõ ràng sau trước, Lời đây khuyên có thật hay chăng? 910. Ngoài những cơn giấc ngủ mơ màng, Còn trực tiếp lời vàng chỉ bảo. Được nhuần thấm mọi lời Phật giáo, Không bao giờ dối xảo một ai; Vâng theo lời của Phật chỉ bày, Khuyên nhắc lại những ai chưa tỉnh. Rán lo tu chớ nên lơ lỉnh. Ngày gần đây Phật đến chứng minh; Đủ phước duyên một tiếng vang thinh. Được mở cả chơn linh viên mãn.

920. Còn có biết bao nhiêu giai đoạn, Cảnh nổi chìm lên xuống gay go; Biết mất còn thì hãy mau lo, Liệu cho khỏi chìm sa tận đáy. Trên mặt biển có thuyền đang lái, Phật Quan Âm Nam Hải Phổ Đà;

Chực thuyền từ lo cứu bá gia, Khuyên trai gái trẻ già rán lội. Dù nặng mấy rán chài cho nổi, Phật Ngài không hề bội người lành; 930. Lần nầy mà chẳng được siêu sanh,

Biết bao thuở mới thành được đạo. Đây cũng bởi vì câu Phật giáo, Tạm nương thân hải đảo Phù Tang; Biết bao điều gay trở gian nan, Vẫn cương quyết reo vang đạo đức. Buổi đầu tiên khó khăn mấy bực, Lòng vẫn vui không chút chối từ; Cố đem lời Phật pháp chơn như, Làm cho khắp mọi người được cảm, 940. Khi tiếng kệ được nhiều kẻ lãm. Thân đây như bị cán bị dần; Từ thị thành đến chốn thôn lân; Chỗ nào cũng chen chân đến cả.

Quán rượu chè đến trò đĩ thỏa; Không nơi nào chẳng để bước qua; Lòng muốn sao khắp hết người ta, Trong trần tục chẳng sa đắm tục. Lòng luôn biết tầm trong lánh đục Chẳng chiều theo lòng dục bất minh, 950. Lấy luật nghi làm thước đo mình, Khi thấy sái biết kinh lo sửa. Việc lớn lao không xong một bữa, Cố gắng luôn đến thuở mốt mai, Chừng nào chừa sạch các tà tây, Mới vui chịu ngồi ngai tọa vị. Mỗi đêm thanh mỗi nhuần chơn lý, Lời Phật Ngài thủ thỉ bên tai, Đâu Thánh căn đâu chốn phàm thai, Từ nước bước đường đi chỉ rõ. 960. Ân đức ấy lớn lao khó tả, Lòng hằng ghi bao thuở nào quên; Dù tan xương nát thịt nguyện đền, Không vẹn cả cũng nên đôi chút.

Rất mong khắp người lo chưởng phúc, Để gội nhuần ơn Đức Phật ban. Phật chẳng vui gần kẻ hung tàn, Hung tàn khó bước sang đất Phật. Hiện tại chẳng được lời cơ mật Như bịnh nguy không gặp thuốc linh; 970. Mạng căn kia như sợi chỉ mành, An có một mà nghìn nguy kịch. Việc nhơn ái rán lo chưởng tích, Các hung tàn bỏ hết chớ đeo; Thì chẳng lo vướng sự nguy nghèo, Mọi việc được y theo nguyện ước. Đời đến lúc dậy trời chói nước, Có chư thần hộ được an thân; Lo trước đi chớ đợi đến gần, Nói thì có chẳng không rán nhớ. 980. Nơi xa ngàn lòng lo chẳng hở; E quê nhà lớn nhỏ quên tu Bị màu mè văn vật làm mù, Nỡ quên hết những câu đạo lý.

Nên đây kể lại lời huyền bí, Gởi về cho thành thị thôn quê; Nhắc nhở người còn giấc say mê, Mau tỉnh dậy lo bề Phật giáo. Trên cùng dưới gìn câu hòa hảo, Biết thương nhau cơm áo sớt chia, 990. Khuyến khích nhau đạo đức trau tria, Cho cửa Phật thêm bề sáng sủa. Mây lành được khắp nơi bay tủa, Lưới thân yêu được bủa cùng trời, Ai trông qua cũng phải nức lời; Rằng không đạo là đời vô vị. Lời đây nhắc sớm suy xét kỹ, Rồi tự lo tu trị lấy thân; Ngày gần đây có ánh tường vân, Che phủ khắp xa gần mát mẻ, 1000. Cùng nhau sẽ được hồi vui vẻ, Giữa đây cù.ng già trẻ gặp nhau; Sự vui mừng hơn cả lúc nào, Được thỏa dạ khát khao mong mỏi.

Nhớ rèn luyện đức tin cứng cỏi, Đừng để thua các loại ma vương; Giữa trận đời đủ chí cang cường, Đem hết sức tả xông hữu đục. Tà mạnh mấy vẫn luôn thắng phục, Không để cho một lúc nào thua; 1010. Đẹp lòng Thầy ý tớ cũng vừa, Đối sách sử ngày xưa đâu thẹn. Màn bí mật non đài khi vén, Kẻ lành tâm sẽ đến mà xem; Ngọc muôn màu kết tụi làm rèm, Lầu vạn nóc ngước xem mỏi mắt. Hương vô tận bay thơm nồng nặc, Gót Thần Tiên nện khắp gần xa; Nơi đâu mà chẳng có muôn hoa, Trên hoa có hằng hà đức Phật. 1020. Cảnh báu quí ngay trên quả đất, Đâu xa xôi nhân vật chớ ngờ; Nay rán tu sau được hưởng nhờ, Nên nhớ rõ lời cơ nói trước.

Có trồng tất có ngày ăn được, Làm ân thì được phước khỏi nghi; Rán tin theo lời đức từ bi, Sẽ toại nguyện chớ nghi lầm lạc, Đây thường được tai nghe đích xác, Gạn hỏi nhiều đâu thật đâu hư; 1030. Phép nhiệm mầu của đấng chơn như, Cũng được thấy nhiều khi tận mắt. Trong cảnh mộng và nơi cảnh thật, Được bàn tay Đức Phật chỉ cho; Giọt cam lồ dịu ngọt thơm tho, Được Đức Phật rưới cho nhiều lượt; Đồng tánh nước công năng khác nước, Có sức làm tan được bịnh phàm; Bao nhiêu điều tập nhiễm muốn ham, Cũng nhờ Phật khéo làm dứt được. 1040. Đã cảm đức từ bao kiếp trước, Nay còn thêm chồng chất ân sâu; Trải muôn đời không thể quên đâu, Vẫn ghi nhớ lo âu đền trả.

Không vui muốn riêng mình đắc quả, Luôn muốn cho khắp cả đạo thành; Ngày năm châu thế giới tan tành, Được chư Phật độ sanh độ tử. Lao với khổ ngày kia đủ thứ, Có muôn loài thú dữ hiện ra; ĐÂU LÀ PHÀM THÁNH Phần 3 Còn chi hãi kinh hơn đất sụp, Không chỗ nào để núp cho an; Cũng chẳng chi bằng cuộc núi tan, Đá đâu cũng bay văng tới cả. Chẳng thế thôi còn thêm phát hỏa, Nhà ngói hay nhà lá cũng tiêu; Nếu không nhờ Phật độ ít nhiều, Giàu nghèo cũng tiêu theo mây khói. 1060. Vì lẽ đó nên đây mới gọi, Việc không ngơ đâu mỏi lời khuyên; Khuyên những câu của Phật điểm truyền, Chớ đâu có tự quyền la ó. Xin bá tánh thập phương xét rõ, Ở quê nhà lớn nhỏ suy rành, Nếu lời đây chính đáng rán hành, Cố tu nếu chẳng thành đây đọa.

Lời đây nói đã lừa lọc cả, Không đụng đâu bừa bã tung ngang; 1070. Chớ lòng ngờ hãy rán lo toan, Đạo đắc của trần gian khó sánh. Bỏ đường tà tìm về nẻo chánh, Của thế gian quyết lánh không cần, Lòng vẫn vui chịu khổ một thân, Để cho khắp vạn dân được phúc. Sống cảnh sống hòa bình phú túc, Người lạ quen đều biết thương nhau; Không một ai vui thú máu đào, Sự giặc giã lúc nào cũng tránh. 1080. Lợi cho mình hại người quyết lánh, Thói phàm phu tranh cạnh vẫn không; Chữ từ bi đầy ngập nơi lòng, Lấy mắt mẹ hiền trông nhân loại. Thương người quyết giúp ra khổ hải, Thân lóc lăn thế mấy không nao; Dù xông pha giữa trận súng đao, Cũng chẳng quản miễn sao cứu thế.

Lòng hy sinh cho đời khó kể. Dù sao sao cũng để lòng thương; 1090. Sự quí riêng mấy cũng vui nhường, Dù con vợ cũng luôn bố thí. Miễn khắp chúng khỏi nơi sầu mị, Riêng thân đâu màng nghĩ chi chi; Khuyên quê nhà lớn nhỏ khá suy, Đừng vội phụ từ bi hữu tánh. Ngày lập hội sắp gần bên cạnh, Rán giữ cho đức hạnh sâu dầy; Tất nhiên là gặp mặt Tổ Thầy, Danh trò đáng tiếng Thầy cũng tốt. 1100. Nên ghi nhớ những lời Phật thốt. Từ chơn tâm nói tột đến ngoài; Chẳng nghe theo đến lúc nàn tai, Hối hận mấy cũng hoài công cán. Nay hiểu được phải cần sức rán, Đừng nại chi ngày tháng mau lâu; Bị ép đè cũng rán cất đầu, Chớ hèn yếu trước câu thắng bại.

Theo như lời Phật Ngài đã dạy, Phải giàu lòng nhẫn nại kiên trì; 1110. Sẽ thắng qua tất cả khốn nguy, Và làm mọi việc chi cũng được. Khuyên đồng đạo xa gần trong nước, Điều ấy nên cương quyết làm theo; Lóng tâm trần đến lúc trong veo, Bợn đời chẳng còn đeo một mảy. Mắt với tai cả hai chánh đại; Phân biệt rành sự thấy với nghe; Màu đời dù muôn sắc lập loè, Cũng không để áng che được mắt. 1120. Đường cong, chúng quỉ không thể dắt, Cửa Phật môn son sắt một lòng; Việc ác gian tất cả đều không, Sự lương thiện rặc ròng một niệm. Phật Ngài bảo rằng tâm vọng nhiễm, Là nguyên nhân luân chuyển trong đời; Bị vọng tâm nên mới đổi dời, Sáu căn buộc máng nơi tà khúc.

Sóng dậy khiến biển trong hóa đục, Tâm vọng làm tánh Phật lu mờ; 1130. Chúng sanh xưa nay lạc bến bờ, Do tâm vọng làm mờ chánh kiến. Từ tâm vọng mọi điều chuyển biến, Thánh hóa phàm nhận huyễn làm chơn; Mất hẳn lòng bác ái từ nhơn, Chỉ lo lấy riêng thân thỏa mãn, Việc chi cũng cứ làm mù quáng, Không biết đâu chánh đáng đâu tà; Việc mình làm để kẻ thiết tha, Lợi một kẻ hại ra muôn mạng. 1140. Trơ mắt ngó những người khổ nạn, Chẳng giúp còn cay đắng đủ điều; Có tước quyền lên mặt hình kiêu. Được phú quí lắm điều phách lối, Kẻ nghèo khó đầu bù tóc rối, Cơm không no áo gói chẳng lành; Nhà dột xem thấu tận trời xanh, Con vợ đói, đau lên đau xuống.

Kẻ giàu có nhiều tiền lắm ruộng, Người quyền oai hầu họng lớn to; 1150. Cũng nên lòng thương xót giúp cho. Chớ ngồi đó bo bo giữ của. Quyền một lúc còn giàu muôn thuở. Không lâu dài chớ có hẹp hòi; Mở mắt ra cho lớn mà coi, Xe trước sụp xe sau phải tránh. Rán mở lòng thương yêu bá tánh, Bố thí cho kẻ cảnh bần cùng; Và gặp khi người bị lao lung, Hãy ra sức đỡ nâng cứu vớt. 1160. Phật bảo rằng có tâm chia sớt, Với lòng hay cứu vớt người ta; Ấy là lòng của các Phật đà, Kẻ được thế tất là thành Phật. Tâm ấy nếu lòng không chứa chất, Chẳng bao giờ khỏi cuộc luân hồi; Cả chúng sanh nơi cõi trần đời, Thiếu tâm ấy mới dồn dập nạn.

Giết hại nhau biết bao nhiêu đoạn, Cũng là do cơ bản ấy ra; 1170. Vậy khắp người trong cõi Ta bà, Muốn hết khổ phải là chia sớt. Thương lẫn nhau tận tâm cứu vớt, Thì khổ nàn, sẽ bớt được ngay; Và lần hồi khắp cõi trần ai, Không còn một nạn tai nào cả. Trời thanh tịnh lòng người hòa nhã Khắp năm châu thong thả an vui; Một chữ hòa mọi việc xong xuôi, Đâu còn có nặc mùi bom đạn. 1180. Người không hòa riêng mình cũng rán, Làm sao cho nên đặng sự hòa; Một hột mà khéo rấm gieo ra, Tất sẽ được đầy đà muôn mẫu. Tuy khăn khó biết lo kết cấu, Việc sẽ nên chớ có nghi ngờ; Lời đây khuyên bá tánh chớ ngơ. Rán chịu khó xét cho nhiều bận.

Phật dạy rằng nếu lòng thành khẩn, Có Phật ban cho sớm huệ khai; 1190. Việc khó gì cũng hiểu được ngay, Rán lễ bái đông tây nam bắc. Nếu chẳng tiện ở ngoài hình thức, Nhớ trong tâm không dứt khẩn cầu; Phật bên mình chẳng có xa đâu, Thành tâm ắt mau lâu cũng gặp. Gặp được rồi vàng thoi lót khắp, Cũng không sao đối đáp cho bằng; Quí hết còn lời lẽ nói năng, Tâm chỉ có lấy tâm để hiểu, 1200. Khuyên hãy rán hành cho đúng điệu. Quả khi mùi đạo liễu bớ ai! Đây chẳng bao giờ dám nói sai, Xin chạm dạ chiều mai lo liệu. Quả cao thấp do công đa thiểu, Huệ chậm mau tại khiếu tịnh không; Chớ trách Thầy, Tổ ở bất công, Tịnh ít bữa sao không phát hụê.

Một ngày tốt mà muôn ngày tệ, Mà muốn cho phát huệ làm sao; 1210. Phải bình tâm bất luận lúc nào, Mới có thể chiếu hào quang được. Hãy nghe kỹ lời đây nói trước, Một mảy đời còn buộc nơi thân: Thì khó mong đạo huệ mọc mầm, Cho nên phải trong tâm cho sạch, Phải cương quyết lọc lừa đủ cách, Làm sao cho dứt hết vọng tâm; Phát lộ ra hay sự ngấm ngầm, Cũng đều dứt cho tâm thật tịnh. 1220. Phật ngày đêm dùng chơn ngọc đỉnh, Soi khắp nơi tìm tánh con dân; Kẻ thật lòng dứt nợ trần dương, Thì sẽ có đủ phương ban bố. Giúp cho khỏi nghiệp trần tai khổ, Ban phép mầu khỏi chỗ tai ba; Dù cho muôn ngàn phép yêu ma, Cũng không thể nào mà hại được.

Thật chơn tu thật người chưởng phước, Tất Thần khâm quỉ phục hẳn nhiên; 1230. Chớ nghi ngờ làm trí đảo điên, Lời đây nói do Tiên Phật nói, Rán nghe kỹ lời đây kêu gọi, Giờ phút nầy tiếng nói thiết tha; Không phải vì đôi một người ta, Mà vì cả vạn gia bá tánh. Muốn ai cũng được qua khổ cảnh, Nên đây dùng lời Thánh kêu vang; Biết rằng nguy thì sớm lo toan, Bằng cho sự tầm thường mặc ý. 1240. Ngày tận diệt trên đài Phật ký, Đừng trách đây chẳng nghĩ đến ai; Đây vì lòng thương khắp gái trai, Mà từ trước đến nay chịu khổ. Trong đất nước biết bao ái ố, Nơi xứ người đủ chỗ gian lao; Chịu lóc lăn trăm sắc ngàn màu, Thân còn kể làm sao hết được, Xác nầy khác nào như dòng nước, Chiều quanh co mấy khúc vẫn thường, 1250. Miễn ruộng đồng nhân vật an khương, Thân xá kể nắng sương mưa gió.

Tấm lòng nầy từ xưa đã có, Nào phải nay mới ngỏ ra đâu; Ước mong rằng sanh chúng năm châu, Được biết sớm kẻo lâu buồn bực. Hãy xét kỹ chớ đừng ngờ vực, Lời của đây do đức Thế Tôn; Mỗi đêm thâm nói giọng ôn tồn, Dạy rõ việc đâu phàm đâu Thánh. 1260. Nước mắt rơi vì thương Phật tánh. Khác xa hơn tưởng định phàm phu; Thương mạng người chẳng phải thương xu, Tâm đức ấy lớn thu trời đất. Trước mắt đây đã xem sự thật, Gương từ bi với sức diệu huyền; Ôi! khó lường được phép Phật Tiên, Có đủ cách biến huyền sâu thẳm. Nếu tin đây lo tu châm bẩm, Sẽ được từ bi chấm chẳng không; 1270. Lời đây khuyên chẳng phải tự lòng, Nên tin chắc rán xong đạo lý.

Từ nay đến ngày hồi cựu vị; Phải dày công lập chí cứu dân, Chịu khó khăn qua cuộc bạo Tần, Rồi sẽ gặp Thánh nhân truyền hóa. Được một lời mở thông đạo cả, Cũng như đèn đem chóa hang sâu; Sự tối tăm muôn thuở xưa lâu, Cũng bừng sáng ngay mau tức khắc. 1280. Mầu nhiệm thay! Đạo khi được đắc, Sáng tỏ không còn sức nào bì; Rất lành thay! Đạo của từ bi, Vì sanh chúng huyền phi đủ cách. Chúng thống khổ được mau ly tách, Nhờ Phật Ngài khéo vạch lối ra, Nhược bằng không khó tránh yêu ma, Và sẽ chẳng mong ra khỏi khổ. Ở dương thế rán suy tột chỗ, Rồi lo tu chớ có chần chờ; 1290. Đời thường hay một chút hẫng hờ, Mà sau chịu thất cơ muôn lúc.

Khá bịn chắc xin đừng để sút, Ngày gần đây có Đức Như Lai; Xuống tại trần hóa đủ gái trai, Cứu trần thế khỏi tai họa khổ. Đừng bợ ngợ rán bay về ổ, Mẹ ấp yêu con đỏ ấm lành; Nửa đường duyên dứt sợi tơ mành, Ấy là kẻ tự mình thắt cổ. 1300. Rán mà nghe lời xưa dạy dỗ, Hễ ở trần là khổ chớ quên; Một phen nầy đạo quả chẳng nên, Sau nầy chẳng còn tìm sao gặp. Nên gắng chí tu hành cho gấp, Ngày đổi thay trời đất không xa; Hữu tâm tu hữu niệm Di Đà, Sẽ ngồi được chín tòa Sen báu. Hào quang tịnh cực kỳ diệu hảo, Mây lành che khắp đạo nhơn thân; 1310. Được Phật Ngài cho thấy lắm lần, Lòng cảm kích chưa từng có được.

Bợn tục trần trôi theo dòng nước, Mình ngọc trong sáng suốt mịn màng; Tâm khoái lạc nào bằng tâm ấy. Ớ già trẻ quê nhà nghe đấy, Rán trau tria cho quấy chẳng còn; Màu không thua màu của sắt son, Được vậy chẳng hổ con nhà Phật, Lòng mong ước sẽ nên sự thật, Lòng mong ước sẽ nên sự thật, 1320. Dù sự chi Đức Phật cũng cho; Chữ thành lòng có được chẳng lo, Đạo nên chẳng đều do nó cả. Hỡi lớn nhỏ Bắc Nam để dạ, Không cố tâm việc nhỏ cũng hư; Phải giữ lòng một chữ nhứt như, Thì vạn sự đều cư ý nguyện. Vì ngại cuộc ba đào vận chuyển, Nơi quê nhà như kiến nước lên; Cảnh âu sầu ngập cả muôn đền, 1330. Vô số kể thế tình bối rối.

Nên đây mới kêu lên vang vội, Để người trong quê nội gắng thêm; Thức lòng rằng thế sự chưa êm, Đạo cần phải lo thêm mới được. Không để một phút nào suy nhược, Tỉnh mắt tai tỉnh được cõi lòng; Chẳng sự chi làm trí cuồng ngông, Lúc nào cũng quán thông các việc. Lìa sanh tử ấy là sự thiệt, 1340. Còn luân hồi là việc dối ma; Cứ thế mà suy nghiệm rộng ra, Sẽ ra khỏi Ta bà khổ hải. Phật rằng các việc do nghiệp ái, Kéo chúng sanh vào các lao lung; Nghiệp ái không, không cảnh hãi hùng, Rán tránh nó thì xong các việc. Vừa chơn lý vừa là siêu việt, Đáng kính thay lời Phật nói ra; Nhớ để lòng hỡi bớ chư gia, 1350. Ngày kết cuộc thiết tha khỏi vướng.

Đây chẳng dám một lời nói bướng, Và đây không hề muốn nói khoe; Lời Phật Ngài đây đã được nghe, Chỉ truyền lại không hề dụ dỗ. Đây đã trót thệ câu cứu độ, Dù sao sao chẳng bỏ nhơn sanh; Cứ khuyên hoài bất kể khắc canh, Mặc dù xác đang nằm giường bịnh. Miễn cho khắp người đều thức tỉnh, 1360. Chịu lóc lăn mấy cũng vẫn cười; Lời hảo hòa vẻ mặt vui tươi, Đến đâu cũng gieo lời đạo đức. Tỉnh riêng mình mà người chưa thức, Lòng từ bi chẳng chút nào vui; Giữa mình cùng với khắp mọi người, Đồng giác ngộ mới rồi bổn nguyện, Có lắm đêm ngồi như kẻ nghiện. Nghĩ nhân sanh nhớ đến quê nhà; Muốn làm sao giữa kẻ cùng ta, 1370. Đồng thờ một Thích Ca Phật giáo.

Gìn chơn lý ở ăn đúng đạo, Không một ai lừa đảo một ai; Biết giúp vùa sức lực tiền tài. Chẳng ai nỡ nhiếc xài ai cả. Trên cùng dưới dân quan nhứt dạ, Đồng hưng long đạo cả nhiệm mầu; Sự thù hiềm các việc đâu đâu, Đều dẹp gác gìn câu hòa hảo. Không ai muốn giở trò gươm giáo, 1380. Lấy lời lành dạy bảo lẫn nhau; Thấy bần hàn lòng biết xót đau, Gặp kẻ nạn liền mau cứu vớt. Biết liên kết với lòng chia sớt, Từ miếng ăn tấm mặc cho nhau; Thật đúng niềm cốt nhục đồng bào, Tự tay chẳng nỡ nào cắt ruột. Từ nay đến màn đời rốt cuộc, Mong trẻ già ở được như vầy; Thì tự nhiên hòa hảo liên dây, 1390. Tiếng lành được bủa đầy khắp chỗ.

Chẳng ai dám đem lời hềm ố, Gương từ bi soi tỏ năm châu; Đây ngày đêm không ngớt khẩn cầu, Cho sớm được thành câu nguyện ấy. Nơi hải ngoại mượn lời trong giấy, Gởi về nhà nhắc lại gần xa; Rán tu hành đừng có bê tha, Chậm một phút uổng qua một phút. Việc khi đến đến ngay một lúc, 1400. Khắp người đều hoảng hốt thần cơ; Mau lo toan chớ có chần chờ, Đợi đến việc u ơ sao kịp. Một ngày tu cứu an muôn kiếp, Có mấy khi gặp dịp nầy đâu; Khuyên trẻ già hãy rán lo âu, Đừng đợi lúc quan khâu mới hối. Phật Ngài đã chỉ rành manh mối, Theo đó thì đường lối chẳng sai; Ngài bảo rằng : úm gốc tốt cây, 1410. Lớn đức độ lớn ngôi quả vị.

Qủa vị lớn dễ thâu chúng quỉ, Một lời ra dường thể sấm vang; Lũ côn đồ với thứ ngỗ ngang, Thảy đều phải tim gan khủng khiếp. Oai sư tử thú nào sánh kịp, Nơi rừng xanh làm khiếp các loài; Lấy lời đây rồi nghiệm thử coi, Đức độ có lực oai bao lớn. Nói sự thật nào đâu nói bỡn, 1420. Rán mà lo tinh tấn tu hiền; Cho có oai có đức siêu nhiên, Ngày kết cuộc Phật Tiên tọa vị. Lòng mong ước giờ đây mới nghỉ, Nỗi mừng vui biết lấy chi đo; Đây đã cùng già trẻ hẹn hò, Đồng giải thoát đồng qui bỉ ngạn. Sự vui khổ sớt chia từ đoạn, Không hề riêng sung sướng một thân; Gặp khó khăn đưa lại bao lần, 1430. Ý chí vẫn yêu dân như một.

Đây dầu chẳng một lời nào thốt. Tưởng trẻ già rõbiết lòng đây; Mong đợi ngày nước gió thuận xoay, Cùng già trẻ đó đây hiệp mặt. Ngày nào còn chia đôi Nam Bắc, Ruột còn đau như cắt mấy khoanh; Không hòa nhau thì dạ đâu đành, Hòa nhau mới phỉ tình trông ngóng. Nơi hải ngoại đâu vì riêng sống, 1440. Mà vì câu nhất thống đạo đời; Hỡi anh em lớn nhỏ khắp nơi. Xin rán hiểu rõlời đây nói. Từ tâm não đưa ra tiếng gọi, Đau dường bao mong mỏi dường bao, Chịu xét suy sẽ hiểu thế nào, Đừng ngơ mặt cho đau dạ đấy. Tu là chiếc thuyền qua khổ hải, Khá biết thân hiện tại thế nào; Quanh mình muôn ngàn sự khổ đau, 1450. Đâu khác kẻ tù lao cấm cố.

Càng ở lâu thân càng thêm khổ, Hãy mau mau tìm ngõ trốn ra; Có mẹ cha trông đợi nơi nhà, Cả bạn tác cũng là chờ ngóng. Nghe chuông lành tỉnh hồi giấc mộng, Trở thật nhiên chớ sống mơ màng; Chuyển với luân khắp cõi trần hoàn, Không ngừng dứt như làn mây khói. Tự xét hiểu không cần phải nói, 1460. Nghe nói càng thêm rối trong lòng; Phật rằng lo đứa nhỏ bờ sông,

Chỉ có một lo trần gấp bội. Đứa nhỏ té còn mong cứu nổi, Trần lâm rồi khó cổi cho ra; Tỉnh được thì rán tỉnh mới là, Trước sau cũng phải ra khỏi tục. Cõi tạm lại tạm luôn thể nhục, Còn chi đâu trì trục nhây nhưa; Cuộc đáo đầu không sớm thì trưa, 1470. Vạn sự chỉ còn chờ tiếng nổ.

Thuyền sắp đắm còn lo ái ố, Chẳng tìm phao để có thoát thân; Thấy bá gia chẳng xét xa gần, Khiến đây bắt thêm phần đau đớn. Sao cứ mãi chơn hài chơn hớn, Không chịu lo qui thống một nguồn; Nếu hiệp nhau lại gỡ rối cuồn, Cuồn rối mấy cũng suông lại được. Nghe cho kỹ lời đây nói trước, 1480. Việc mình không lo được người lo; Bị chia ba chia bốn nát kho, Dự phòng trước kẻo đã khỏi bến. Làm đạo đức cho muôn người mến, Nói pháp lành cảm đến mười phương; Vì đạo mầu vì cả quê hương, Đem hết sức lo lường không chán. Ruộng đồng chừng hết khi khô hạn, Sức tưới tăng mới giảm mới ngưng; Chớ ngã lòng trong lúc nửa chừng, 1490. Hoa gần trổ khuyên đừng nhớm gốc.

Ba nghiệp của thân lo dứt nọc, Mười ác chừa xong được đăng Tiên; Phật dạy tu với nghĩa làm hiền, Không dạy dữ chớ chuyên ý quấy. Bị sáu trần ngày đêm xô đẩy, Khiến phàm tâm tháy máy luôn luôn; Mới phút rồi cái nọ vừa buông, Kế lại bị vướng luôn cái khác. Cứ theo điệu tay buông tay bắt, 1500. Muôn nợ duyên thắt chặt vào lòng; Luân lạc hoài không kiếp nào xong, Cảnh khổ nói mãi không hề hết. Vạn sự đời đi theo cái chết, Ai lại không được biết điều này; Sao không lo dứt các oan dây, Để cho kiếp khỏi gây ra nữa. Cõi trần tục dẫy đầy nước lửa, Đâu b. nơi cõi ở khác xa; Không ai đau cũng chẳng ai già, 1510. Sự chết chóc hẳn là không có.

Làm nhân đức để sanh qua đó, Hưởng dài lâu vô số vô biên; Bao nhiêu điều túc trái oan khiên, Được sạch cả không phiền rối nữa. Rán phen nầy tận tâm tu sửa, Ngày thành công là thuở vinh quang; Hiện tại đều phú quí hiển vang, Đâu sánh kịp ngày sang Phật quốc. Châu báu lót đầy trên mặt đất, 1520. Không khổ lao bịnh tật nạn tai; Sạch hết lòng phân biệt gái trai, Người nào cũng lòng ngay dạ thẳng. Tất cả mối dục tình đều chẳng, Đáng mến thay thắng cảnh Phật đài; Cõi nầy không các sự nồng cay, Đáng cho khách trần ai mong mỏi. Vừa lâu dài vừa nhàn lạc cõi, Khác hơn phàm nay đổi mai thay; Khuyên quê nhà lớn nhỏ gái trai, 1530. Lo tu niệm chờ ngày đến đó.

Muốn thì được nào đâu phải khó, Rán làm sao cho có lòng thành; Và nhớ rằng muốn Thánh thì thanh, Bằng trược ấy là danh phàm tục. Một lòng chơn tầm trong lánh đục, Mau lâu gì cũng được toại nguyền; Đừng hai lòng nửa tục nửa Tiên. Hãy kết một đường duyên với Phật, Đây đã cạn lời khuyên chơn thật, 1540. Chẳng chịu nghe chớ trách họa ương; Đây khuyên là do lịnh Phật đường, Rằng lo kiếm hiền lương dẫn dắt. Gặp thử thách nên trơ tai mắt, Như núi to gió quật không nao; Cứ bền tâm cho đến lúc nào, Đạo quả được nắm vào trọn vẹn. Sự thế chẳng hề lòng để bén, Việc Phật gia vun quén không ngưng; Đến chừng nào hội được tinh thần, 1550. Ngày ấy mới vị phần cầm chắc.

Thần chưa hội quả công chưa đắc, Rán mà nghe lời nhắc đó ư! Hội được thần mới thấy chơn như, Ở tại thế mà cư Phật quốc. Hiểu được chưa lời khuyên cơ mật, Khá tìm phăng được gút mới suôn; Chưa gặp thì mối chớ nên buông, Cầm giữ mãi đến cơn hết rối. Đây muốn khắp người thông được lối, 1560. Càng sớm càng khỏi nỗi trầm luân; Nhưng rất buồn nhiều kẻ vội ngưng, Nguyện chưa đạt bỗng dưng bỏ dở. Trách nọ kia buồn điều Tần Sở, Rồi bỏ qua tất cả thệ nguyền; Riêng đây đau, đau đến Phật Tiên, Đêm không ngủ ngày quên cơm bữa. Đâu là Phàm Thánh Phần 3 *******

Đạo đã mở rộng thinh các cửa.

Tại sao không sấn sứa cho mau; Muốn cứu thân còn đợi lúc nào, 1570. Giờ nầy rất hợp câu thiên lý.

Ngàn muôn kiếp chỉ trong một tí, Giải quyết xong vạn sự đau thương; Đừng ngại ngần huốt mất chánh đường, Uổng lắm bớ quê hương già trẻ. Từ phương xa một lời nhàng nhẹ, Gởi về nhà gọi kẻ gần xa; Niềm thân yêu với sự hảo hòa, Rán chặt buộc cho ra mối đạo. Phật chẳng dụng . mưu lừa đảo. 1580. Đừng hiểu sai lời bảo chơn sư; Đọc cho rành giảng kệ thi thư, Sẽ được biết thật hư ngành ngọn. Việc đời đã bi ly thỏn mỏn, Còn chi đâu chẳng sớm tu chơn; Khi khắp cùng nổi cuộc băng sơn, Ngày ấy vái Phật Thần khó cứu. Rán lo mau có phù Linh thứu, Cứu chơn tu và cứu thiện nhơn; Già trẻ nên cố gắng tinh thần, 1590. Để gặp được Phật thân hóa hiện.

Ngày chung kết không còn xa viễn, Hăng hái lên chớ biếng lúc nào; Nơi xa ngàn cất tiếng kêu gào, Là cũng bởi thấy câu bách cận. Không trách cứ cũng không hờn giận, Lại cũng không nói bỡn với ai. Rán tin vào để sửa chiều mai. Vừng nhật nguyệt khai bừng rõ mặt. Đạo khi đắc chỉ trong nhứt khắc, 1600. Nhưng công tu phải rắc gieo lâu; Do nơi mình chớ chẳng do đâu, Thành bại ở nơi câu quyết chẳng. Quyết thì được chẳng thì không đặng, Đạo hay đời cũng vẫn thế thôi; Khá nghiệm suy cho kỹ người ôi! Đừng đổ lỗi cho người nào cả. Giống nào thì tự nhiên nấy quả, Dây bí không thể trổ trái bầu; Việc tại mình mình phải lo âu, 1610. Ấy là kẻ biết câu cội rễ.

Có một hôm trong người bễ nghễ, Nằm trở trăn không thể ngủ yên; Rồi bỗng nhiên Phật hiện đến liền, Rằng con có biết nguyên nhân ấy. Trong ngũ tạng một điều chuyển sái, Toàn châu thân bại hoại không an; Sự tu hành cũng giống một tràng, Một trong sáu căn không thanh tịnh. Thì cả thảy đều không an định, 1620. Tất nhiên là huệ tánh khó sanh; Thế cho nên phải được trọn lành, Quả mới chín và danh mới toại. Sâu vô cùng nhiệm không ranh giới, Càng nghiệm lâu càng thấy hay thay; Cứ như vầy hành đạo chiều mai, Chắc chắn được đủ đầy công quả. Hỡi lớn nhỏ rán nung chí cả, Làm cho nên mới hả tấm lòng; Tuy đó đây cách biển ngăn sông, 1630. Khi gió thuận thì không xa xắc.

Gần năm năm mặt không thấy mặt, Nhưng mà lòng buộc chặt với lòng; Sự thương yêu pha lẫn cay nồng, Chữ bạc bội vẫn không hề có. Sau trước chỉ một lòng gắn bó. Làm cho nhau đây đó một niềm; Không theo tuồng thay áo đổi xiêm, Xin đồng đạo chớ quên tình ấy. Dù sống thác gìn câu sơn hải, 1640. Tiền dễ làm nhơn ngãi khó mua; Rán chịu cho qua lúc chát chua, Rồi sẽ đến thời cơ hạnh phúc. Có lao khổ mới dầy công đức, Không nhọc nhằn đâu được quả cao; Sự cam go của một người nào, Đây còn nhớ trời cao đâu bỏ. Khá sốt sắng ớ người lớn nhỏ, Nên thương đây chớ bỏ đường tu; Nơi xứ ngoài đây vẫn công phu, 1650. Người trong nước khá âu sùng bái, Nếu đây chẳng vì câu thương hải, Đâu réo kêu trai gái làm gì! Và cũng không ở hải ngoại chi, Bỏ mẹ yếu quên đi phụng dưỡng.

Muốn Phật giáo khắp nơi vang hưởng, Riêng thân nầy nào tưởng chi đâu; Vì muôn dân trên mặt địa cầu, Đành bỏ mẹ quạnh hiu trong nước. Cám thương mẹ rất là vô phước, 1660. Có một con không được cậy nhờ; Lúc lạnh nồng vắng trẻ quạt hơ, Khi ươn yếu ai lo thang thuốc. Tội bất hiếu của con khó chuộc, Xin mẹ tha con được hưởng nhờ; Thảng như chưa sớm gặp thời cơ, Mẹ con chắc là chưa thể gặp. Cúi xin mẹ lòng từ rán lấp, Hiến thân con cho khắp người ta; Noi gương lành của Phật ThíchCa, 1670. Thí tất cả dù là con cái. Mẹ ơi trẻ nào đâu bạc ngãi, Vì đạo mầu đành phải lánh đi; Gần năm năm lòng luống ai bi, Nơi hải ngoại chẳng chi vui cả.

Nhiều đêm nước mắt con xối xả, Nhớ mẹ già nhớ cả xóm làng; Càng nhớ càng hột lụy chứa chan, Muốn về sớm hầu bên cạnh mẹ. Và gần gũi đạo đồng già trẻ, 1680. Cho phỉ lòng cách rẽ mấy năm; Nhưng mẹ ơi! Vì chữ thậm thâm, Con chưa thể trở chơn sớm được. Con vẫn biết mẹ già trong nước, Quá nhớ con thành giấc chiêm bao; Vì thương con mẹ đã phát đau, Nước mắt mẹ đã trào mấy lượt. Cúi xin mẹ rán dằn cho được, Khi nhớ con đến trước Phật đài; Ngồi kiết dà rồi chắp hai tay, 1690. Mắt ngó thẳng vào ngay sống mũi. Thở đều đều không ngừng không vội, Định tâm thần dẹp mối lo âu; Niệm A Di Đà Phật một câu, Niệm nhiều ít mau lâu tùy sức.

Khi xong rồi cúi đầu lạy Phật, Cầu ơn trên xuống đức từ bi; Độ dân lành khỏi cuộc tai nguy, Cứu sanh chúng qua kỳ lọc lựa. Đâu đó sớm dứt ngòi binh lửa, 1700. Cả Bắc Nam được trở hòa bình; Mẹ ơi! Vì còn cảnh điêu linh, Nên cần phải cầu xin Phật độ. Nếu tất cả người đều hối ngộ. Dầu không cầu Phật độ cũng an; Nhưng buồn vì lắm kẻ tham gian, Thành ra mới họa tràn khắp chốn. Một lợi ích mà muôn hại tổn, Nhưng ít người để bụng xét xem; Biết bùn lầy là chỗ luốc lem, 1710. Mà vẫn cứ đua chen đến mãi. Chữ tang điền với câu thương hải, Kẻ trí ngu xét lại thử nào; Há nỡ lòng giết hại lẫn nhau, Rồi mình cũng chun vào quan quách, Kiếp sống tạm nên tìm đủ cách, Giúp đỡ nhau chớ sát hại nhau; Đạo làm người rán hiểu chút nào, Nên nghĩ đến đồng bào đồng loại.

Không như Phật đầy lòng bácái, 1720. Cũng bằng người rộng rãi ở ăn; Chớ tập theo những tánh khó khăn, Hãy tha thứ kẻ lầm biết hối. Đây xin khuyên trẻ già quê nội, Đoàn kết nhau mở lối sống còn; Càng rẽ chia càng dễ tiêu mòn, Gây thêm khổ chớ không ích lợi. Khi gặp phải thời cơ đưa tới, Thiếu kết liên là mối hại to; Một người dù có giỏi sức lo, 1730. Cũng không thể cất cho nổi gánh. Chớ cậy tài cũng đừng ỷ mạnh, Phải hợp hòa nhiều cánh mới nên; Gạch một viên chẳng cất thành đền, Xin già trẻ chớ quên thống hợp. Đạo vẫn thế đời càng ăn khớp, Kể từ nay đến rốt sự đời; Còn biết bao cuộc diện đổi dời, Không tính trước đến rồi khó tính.

Vui cùng hưởng khổ cùng nhau gánh, 1740. Bỏ tánh tình lánh nặng tìm không; Thương nhau như cha đẻ một lòng, Vậy mới gọi người trong Phật giáo. Dù có gặp muôn ngàn trận bão, Tình thương yêu hòa hảo không lay; Nhờ kết liên qua cuộc nàn tai, Không tương ái đâu tài thoát khổ. Lời đây nhắc khá suy tột chỗ, Đừng để như nước đổ lá môn; Tiếng nói đây nói tận tâm hồn. 1750. Không phải chỉ nói trên chót lưỡi, Thấy đạo đức nơi người rũ rượi; Đem lời mầu để tưới cho xanh, Phật từng khuyên dạy giữa đêm thanh. Đây quyền biến kết thành từ loại, Đâu phàm, Thánh đâu là phải trái; Kể rõ ra từ cái thiệt hư; Cho người nhà có dạ tưởng tư, Xét nghiệm kỹ để tu cho chính.

Phật dạy rằng : ‘hữu lai hữu thỉnh’, 1760. Có tâm nguyền Phật đến chẳng không; Nơi quê nhà lớn nhỏ đạo đồng, Khuyên hãy rán thành lòng cung thỉnh. Ngày nào thấy hào quang tụ đỉnh, Ấy là ngày Phật đến chứng minh; Rất diệu mầu tột bực siêu linh, Không còn phép nào trên nữa được. Thân gầy ốm tưởng đâu vô phước, Nào hay xưa đã được lắm duyên; Nên bên tai thường có lời truyền, 1770. Mới biết sự diệu huyền hy hữu. Đồng đạo rán cùng đây thành tựu, Phải dầy công bình trụ tâm linh; Một lòng thành theo đúng kệ kinh, Thắng phục các tâm tình sai siển. Chẳng để lạc vào nơi tà kiến, Sáu trần không, chớ quyến vào tâm; Lặng lẽ lòng như nước bình ngâm, Gương trong mấy là tâm trong mấy.

Chẳng một vật nào không soi thấy, 1780. Nhưng vẫn không vướng lấy vật nào; Việc thế gian dù một mảy hào, Cũng không bị điều nào trói buộc. Cùng Bồ Tát đồng hàng quyến thuộc, Sống trong trần luôn được tự do; Thường đỡ chân bằng sáu chiếc đò, Ta bà khổ vớt cho hết khổ. Ôi! Lòng thương chúng sanh vô số, Ai cũng thương chẳng có ghét ai; Giúp được thì sẵn dạ giúp ngay, 1790. Không sợ khổ chẳng nài khó nhọc. Thương đời hơn thương người đồng tộc, Lòng hy sinh đến phút cuối cùng; Đối với người thật rất tận trung, Xưa nay vẫn thỉ chung không đổi. Tấm lòng nầy nếu ai hiểu nổi, Cùng Phật Tiên một lối chung đi; Ở trong hàng đại giác đại bi, Lúc nào cũng dễ qui cõi Phật.

Làm hay nói chẳng sai sự thật, 1800. Từ việc chi cũng rất công minh; Đáng nêu gương cho khắp chúng sinh, Học theo đấy để nên người tốt. Rán mà nghe lời đây đã thốt, Rồi biện phân xấu tốt ra sao; Chẳng thêu thùa cũng chẳng pha màu, Vì sự thật vì câu đạo nghĩa. Muốn lớn nhỏ đạo tâm trau trỉa, Không để cho miệng thế gièm pha; Đúng đạo mầu của Phật Thích Ca, 1810. Cứu sanh chúng gọi là kỳ chót, Cuộc biến chuyển không ai thoát lọt, Kẻ sống trong thời cuộc nầy đây; Đều bị guồng vật chất cuốn quay, Rồi quên mất đường ngay nẻo thẳng. Lòng mến sự đời ngày thêm nặng, Ý lo tu lần vắng nơi tâm; Vui một hồi khổ não muôn năm, Cứ chịu kiếp luân trầm mãi mãi, Biết chừng nào người đồng tu cải, 1820. Cho cạn đi khổ hải nầy đây; Không còn người nào bị họa tai, Khắp trần thế sầu mây tan cả.

Ai cũng được sống đời thong thả, Nam Bắc không một kẻ khốn nàn; Cảnh nầy chưa hiện đến thế gian, Người Phật tử chưa an tâm niệm. Học chữ tín cho lòng thâm nhiễm, Mới làm nên các chuyện cao xa; Chớ thêu thùa sơn phết ngoài da, 1830. Miệng nói vậy làm ra thì khác. Một lần dối muôn lần lừa gạt! Nói quen mồm chụp bắt quen tay; Rán mà nghe cho kỹ bớ ai! Không tin tất không hay thành thật. Vì người quá nói năng sai thất, Nên giữa nhau đã mất lòng tin; Tin nếu không thì lắm bất bình, Luôn có sự bất lành xảy đến. Không tin nhau làm sao có mến, 1840. Một phút ngờ đem đến muôn đau; Khắp trẻ già đã nghĩ thế nào? Mà chẳng chịu tin nhau như một.

Có thể nói lòng tin là cột, Cột nếu không nhà cất sao nên; Xin quê nhà nam nữ chớ quên, Muốn hòa hảo phải nên chữ tín. Có rời rạt rán làm liền dính, Kết thành bè để đến kia sông; Chỉ nhứt thời vỡ cuộc Tây Đông, 1850. Khắp Nam Bắc trời long đất lở. Khá thương nhau khá lo giúp đỡ, Vui cùng chia có khổ cùng cam; Giữ một niềm thân hữu thiền lam. Phật dạy thế rán làm như thế, Ngày lập hội danh vang bốn bể, Đáng hiền nhơn xứng kẻ nêu gương; Mắt thấy hoa, mũi ngát mùi hương, Đâu chẳng có kiết tường vân phủ. Người rán thức chớ nên mê ngủ, 1860. Việc gần bên nào có xa chi; Tuy mỏi chơn cũng rán bước đi, Chớ chán ngán ngồi lỳ một chỗ.

Người chịu khổ thì ta cũng khổ, Khổ ngày nay mai có sướng vui; Vui lâu dài chịu khổ một hồi, Sự hơn kém khác thôi muôn bực. Xin già trẻ vui lòng chịu cực, Ngày hoàn ca là lúc ăn chơi; Chớ trách sao lâu lắc cơ Trời, 1870. Cuộc lọc lựa vô hồi khăn khó. Hai quyển sổ cái đen cái đỏ, Trừ cấn nhau phước nhỏ tội to; Việc kiếp nầy lẫn cả kiếp xưa, Cân qua lại cho vừa đâu dễ. Lúc nào cũng muốn nuôi dương thế, Đâu muốn đem hủy phế cho tiêu; Đến khi nào không thể chắt chiu, Chừng ấy mới đành tiêu một cuộc. Kẻ leo lên còn người lại tuột, 1880. Đang còn hồi thi cuộc bớ ai; Cứ lo tu đừng nệ vắn dài, Sự khi tới tới ngay khỏi nói.

Đây sở dĩ dùng lời kêu gọi, Là muốn cho mau tới đấy ư! Người xôn xao việc chẳng chần chờ, Lòng trời vốn theo người khá nhớ! Người muốn phải trời đâu bỏ dở, Nhiều người thành tâm sẽ nên mau; Khắp xóm làng một niệm như nhau, 1890. Tất là việc muốn sao được vậy. Phật bảo rằng máy huyền không thấy. Nhưng nào đâu phải cái không ngơ; Việc ngàn xưa hay việc hiện giờ, Không thể sót lọt qua một mảy. Mắt Thánh chẳng việc chi không thấy, Tai thần lời phải quấy đều nghe; Khuyên bá gia hãy nhớ kiêng dè, Làm chi cũng xét ra tội phước. Đừng để bị hùm tha ma rước, 1900. Rán xứng người đứng trước muôn dân; Không được làm đến bậc Phật Thần, Cũng rán được làm dân thượng cổ.

Làm con phải nhớ ơn tông tổ, Đừng quên câu báo bổ sanh thành; Nếu con hiền sẽ gặp cha lành, Chớ để hổ trước tình phụ tử. Hỡi đồng đạo trẻ già trong xứ, Nhớ lo xong hai chữ hiếu trung; Nghĩa cao dầy nguyện đáp đến cùng, 1910. Lòng son sắt thỉ chung như nhứt. Dầu sao cũng ôm gìn đạo đức, Sống thác luôn theo Phật đến cùng; Mặc cho đời ghen tỵ hành hung, Người Phật tử vẫn lòng kiên cố. Ngày nào chưa qua nơi Tịnh độ, Nguyện không rời khỏi ngõ Phật môn; Tiếng chuông lành cứ mãi giục nôn, Tỉnh thức khắp chúng dân thế giới. Đồng đạo ơi từ đây sắp tới, 1920. Sẽ đổi thay nhiều lối gay go; Chữ hòa bình ai cũng hô to, Lòng tư kỷ làm cho biến cuộc.

Trò chơi khéo nhiều lời trau chuốc, Để dễ bề mưu cuộc trá gian; Miệng nói hòa lòng chẳng muốn an, Vì thế khắp địa hoàn còn khổ. Chớ ngó thấy ổn yên vài chỗ, Mà vội cho đâu đó thanh bình; Đường đạo tâm bỏ lòng không gìn, 1930. Ngày chung cuộc linh đinh sóng vỗ. Phật Ngài có một đêm giông tố, Hiện bên màn nói lộ ra rằng; Con ơi! Nghe câu chuyện Đường Tăng. Bị yêu quái chận ngăn biết mấy. Biết bao cuộc đất bằng sóng dậy, Dễ làm cho biến cải chơn tâm; Nhưng mà lòng Tam Tạng Đường tăng, Trước sau vẫn một đàng đi tới. Nếu chẳng được một lòng cứng cỏi, 1940. Thì làm sao thắng nổi yêu ma; Cảnh Tây phương Phật cũng khó qua, Mong gì gặp Di Đà Phật Tổ.

Ăn miếng thịt sống ngàn năm thọ, Lời yêu tinh lớn nhỏ đồn vang; Vì thế nên gặp lắm tai nàn, Xưa đã thế nay càng hơn nữa. Con hãy rán truông qua nước lửa, Chớ cho thua hồi thuở Đường tăng; Giữ thân đừng để bị yêu ăn, 1950. Quyết cho được ngồi thoàn Bát Nhã. Con chịu khó đem lời truyền hóa, Nhắc nhở cho tất cả đều nghe; Để hiểu đời mỏng mẻo tợ the, Lo tu niệm cho ra người đạo. Ngày chung cuộc được ngồi sen báu, Xem Phật Tiên truyền giáo phép mầu; Rất gớm ghê khi cuộc đáo đầu, Khổ chi sánh mưa dầu nắng lửa. Việc đôi ba, còn năm bảy nữa. 1960. Con rán khuyên lớn nhỏ đừng quên; Không Phật Tiên khó thể độ nên, Sức người chỉ nằm trên quả đất.

Tài cán mấy cũng là nhơn vật, Còn nằm trong bộ luật tuần hoàn; Vùng vẫy sao cho khỏi tử thần, Đâu như Phật kim thân bất hoại. Những tiến bộ ở trong tai hại, Càng dễ làm thế giới tan tành; Chế tử nhiều ít kẻ chế sanh, 1970. Xem đây cũng ngọn ngành được biết. Tự tay chúng tréo dây oan nghiệt, Thì đầu vào thắt chết lấy thân. Trong khắc kỳ hết cựu ra tân, Con rán nhớ khuyên dân tỉnh thức. Lời của Phật nói ra vừa dứt, Hóa hào quang bay mất liền khi; Để lại mùi thơm ngát vân vi, Ta ngơ ngẩn dường như ngây ngủ. Lời của Phật muôn lần hấp thụ, 1980. Lòng biết ơn khó tỏ sao cùng; Quyết noi gương cho vẹn thỉ chung, Hầu đáp lại ơn trong muôn một.

Nhiều lúc Phật bảo đời sắp rốt, Giục lòng như lửa đốt muôn vừng; Muốn tung bay lên tận chín từng, Kêu vang vội khắp dân được tỉnh. Nơi hải ngoại không hề lơ lỉnh, Ngày như đêm mưu tính không ngưng; Làm sao mau cứu được muôn dân, 1990. Khỏi thiên nạn khỏi luôn nhân nạn. Ai cũng biết theo đường chánh đáng, Bỏ lợi riêng theo hẳn lợi chung; Không một ai có dạ hành hung, Đều ăn ở khoan dung đại độ. Tai không nghe lời ai thô lỗ, Mắt chẳng trông thấy chỗ bại tồi; Người thương người như mẹ con côi, Khắp Nam Bắc không người thù oán. Kẻ thiếu ăn cho ăn bất hạn, 2000. Người tả tơi giúp đặng ấm lành; Dạy cho nhau thông sự học hành, Chẳng hề có ai khinh ai cả.

Thương nhau tợ ruột rà một dạ, Hiệp lực nhau hưng hóa nước nhà; Nào ruộng đồng đường xá mở ra, Làm cho cả quốc gia phồn thạnh. Ai cũng được ấm no lành mạnh. Không ai còn sống cảnh nghèo nàn; Ở quê nhà hãy khá lo toan, 2010. Cho mọi việc như đang mới nói. Dù mai mốt đổi đời thượng cõi, Nay cũng không nhịn đói được ư; Nên phải cần lo việc sanh cư, Đúng bổn phận con người tại thế. Nếu người biết cùng nhau tương tế, Tất sẽ không tội lệ với nhau; Dù tạo tành cảnh vật thế nào, Cũng không khiến cho nhau phải khổ. Sống hiện tại nên khuyên tại chỗ, 2020. Không ngoài câu tế độ tử sanh; Xin trẻ già quê nội hiểu rành, Liệu lấy việc tu hành cho chính.

Bát chánh đạo là đường nhập Thánh, Rán làm theo sẽ đặng siêu phàm; Việc hồng trần cũng chớ nên ham, Ấy là kẻ biết làm việc Phật. Đây nhiều lúc vừa thiu thỉu giấc, Tai vừa nghe mấy bực đờn cầm; Tiếng thanh tao với điệu bổng trầm, 2030. Pha lẫn pháp thậm thâm vi diệu. Có thơ rằng: “nhàn nhàn liễu liễu, Đã vô ngằn còn thiểu vô biên; Huyền không còn có cái trên huyền, Niết bàn đó và Tiên Phật đó”. Hỡi đồng đạo lắng tai nghe rõ, Bài thơ vừa nói đó ra sao; Trong tiếng đờn lời kệ pha vào, Mầu nhiệm kể làm sao cho hết. Rán mà tu chớ chờ đến chết; 2040. Nay không lo thì việc ô hô! Nằm trên gò nằm mãi đến khô, Chết như thế sao cho người sáng.

Mắt khi thấy được vầng sao rạng, Cố lóc cho ra đặng bờ sông; Thế mới là cá biết hóa long, Kẻ thiện chí há không xem đấy. Khá bước tới chớ nên dừng lại, Mức ăn thua đã thấy gần rồi; Đây không buông đó chớ bỏ trôi, 2050. Hẹn nhau gặp tại nơi ước nguyện. Mọi việc đã không ngừng biến chuyển, Sự tu hiền cũng tiến cho mau; Da trời xanh chẳng đổi thật màu; Trái tim đỏ trước sau một sắc. Cùng nhau rán tu cho quả đắc, Để đổi ra cảnh vật tốt lành; Khiến cho nhiều thế giới chung quanh, Được thông cảm niệm lành lui tới. Cõi lành có cõi lành chơi với, 2060. Nước không ngăn nước nối một dòng; Chừng canh tân khắp cõi trần hồng, Có Tiên Phật đại đồng lai tựu.

Người tất cả đều là bạn hữu, Cảnh an vui không thiếu vật chi; Sự khổ lao của kẻ tu trì, Được đền đáp lại khi nầy đấy. Đâu phàm Thánh ngày kia sẽ thấy, Thật cả hai thế giới khác nhau; Một bên thì đầy sự khổ đau, 2070. Một bên rất dồi dào sung sướng. Đâu đáng bỏ còn đâu đáng hưởng, Không nói người cũng lượng được ư; Rán tu đi sẽ rõ thực hư, Chừng ấy việc đúng như lời nói. Còn biết bao nhiêu lời Phật gọi, Lần lượt đây sẽ nói ra thêm; Đến khi nào biển lặng sóng êm, Đây mới chịu bút nghiên tạm gác. Ngày nào chúng sanh chưa giải thoát, 2080. Ngọn bút nầy chưa gác được đâu; Khấn Phật Ngài luôn chỉ lời mầu, Cho đây tỏ rành câu đạo pháp.

Vách trắng ngà tựa ai bôi sáp, Đèn điện soi như nhấp sao giăng; Nằm vắt tay lên trán nghĩ rằng: Không vì đạo đâu nằm đây nhỉ? Một thân với một lòng đạo lý, Ngày chí đêm lo nghĩ sự đời; Tuy là nay ở chốn xa vời, 2090. Vẫn đi lại khắp nơi truyền giáo. Cũng nhờ mượn lấy câu chánh đạo, An ủi khi thảm não xác thân; Chỗ bùn lầy lăn lóc chẳng cần, Nơi nào cũng để chân đến cả. Miễn giúp được người đời sửa dạ, Xác phàm nầy còn xá chi đâu; Dù chết đi cũng chẳng lo âu, Huống là sự khổ lao lăn lóc. Mắt chẳng nhắm thường đêm trằn trọc, 2100. Lòng cứ lo mãi cuộc bể dâu; Biết làm sao khắp chúng địa cầu, Đồng một ý theo câu Phật giáo.

Đâu là Phàm Thánh Phần 5 ******

Để nhân loại hết còn đẩm máu.

Sống an thân thác đáo Phật đài; Cuộc đổi dời ở một ngày mai, Không ai bị nạn tai thê thảm. Ý niệm đây Phật Ngài đã cảm, Nên có lời khuyên gián như vầy: Con ơi! Cây có vạy có ngay, 2110. Thì người cũng có vầy có khác. Người nào cũng có tai có mắt, Nhưng không ai một mặt giống nhau; Nếu một gương như Phật đồng màu, Thì thiên hạ khổ đau đâu có. Đối với ai cũng không ghét bỏ, Ấy là lòng của kẻ từ bi; Nhưng muốn cho người hết mê si, Trong nhứt khắc không khi nào được. Từ muôn triệu ức qua kiếp trước, 2120. Vẫn có người tội phước chẳng đồng; Không do câu thưởng phạt bất công, Mà do nghiệp ở lòng sai khác.

Vì lẽ ấy có người giải thoát. Còn người đang vướng mắ hồng trần; Thấy khổ đời con động lòng nhân, Lòng ấy với Phật Thần như một. Nước mắt chảy thấy đời hãm nhốt, Ruột rà đau nghe cuộc nàn tai; Lòng từ bi thật đáng kính thay! 2130. Con nên rán giồi mài thêm nữa. Nếu muốn tắt được xong nhà lửa, Cần phải lo nước chứa nhiều đầm; Phải đủ đầy sức nhẫn nại tâm, Đạo mới có thể làm rộng được. Một cử động mà nên tội phước, Đừng để cho sơ sót điều nào; Ngọn gió trần khi nó thổi vào, Biển tâm sóng ba đào nổi dậy. Chớ khinh dể sự nghe sự thấy, 2140. Khá gạn lừa cho kỹ kẻo lầm; Muốn về cho tới cảnh Lôi Âm, Con ơi! Rán trì tâm giới sát.

Lời Phật tợ nắng nồng gió mát, Nỗi buồn đau đã gác hồi nào, Mỗi lần nghe tiếng Phật nói vào, Muôn việc cõi trần lao đã gội. Ớ lớn nhỏ ở trong quê nội, Rán cùng đây tiến tới Phật đài; Chưa toại nguyền chưa chịu dừng tay, 2150. Xin già trẻ từ đây gắn bó. Đây chẳng chút quên tình lớn nhỏ, Lớn nhỏ xin chớ bỏ lòng đây; Dù xa nhau muôn vạn tháng ngày, Xin già trẻ chớ phai đừng lợt. Mượn giảng kệ để làm nguôi bớt, Những khi nào buồn bực nhớ thương; Tuy ở ngoài muôn dặm trùng dương, Lòng đây vẫn ở thường bên đó. Trong khí trời trong mưa trong gió, 2160. Lòng đây luôn mượn nó gởi về; Từ thị thành cho đến thôn quê, Lòng đây vẫn cận kề không sót.

Lòng muôn núi cũng chui qua lọt, Lòng ngàn sông vẫn vượt khỏi ngay; Cách bóng hình lòng khó cách thay! Lòng đây ước gái trai được biết, Chữ ưu ái của lòng siêu việt, Đã gieo sâu ở khắp quê hương; Dù trải qua muôn cuộc nắng sương, 2170. Không phai lạt tình thương ấy được. Thệ với đời thệ cùng non nước, Tạo sao cho nên cuộc thanh bình; Để giữa đây cùng khắp nhân sinh, Cho thỏa mãn mảnh tình sâu sắc. Càng lao lý tay càng nắm chặt, Bao khúc quanh cũng dắt cho qua, Hiệp lại cho sức mạnh muôn tòa, Để đủ sức trừ ma chống quỉ. Đói cũng đi dù đau chẳng nghỉ, 2180. Sức Huỳnh Cân lực sĩ còn thua; Được như vầy ai dám hiếp đùa, Đạt đến mức ăn thua rất chóng.

Đời càng ngày càng lần đến mỏng, Đạo cũng lo cho chóng mới rồi; Người bỏ trôi cơ tạo không trôi Chớ biếng nhác không xuôi được việc. Tu cho khỏi lâm cơ tận diệt, Tu cho lòng rõ việc xưa nay, Tu cho thông các việc cõi ngoài, 2190. Tu cho được phép tài như Phật. Tu cho được mình vàng chói rực, Tu cho thân ngồi được Tòa Sen; Tu cho mình hết sự ố hoen, Tu cho chúng được lên Phật cảnh. Tu cho đến dân bang phồn thạnh, Tu cho người khỏi cảnh đói nghèo; Tu chừng nào dân hết nạn eo, Tu cho đến hùm beo quỳ mọp. Tu cho xác thân không gầy cóp, 2200. Tu cho hồn xác hợp Phật Tiên; Tu cho toàn dân hóa ra hiền, Tu cho giống Rồng Tiên lạc nghiệp.

Tu cho hết phàm phu tội kiếp, Tu cho trần hòa hiệp cõi Tiên; Tu chừng nào hết sự đảo điên, Tu cho khắp xóm riềng hòa hảo. Tu cho đến khi nào đắc đạo, Tu cho thay thế tạo mới ưng; Tu suốt đời không chút nào ngưng, 2210. Tu cho khác hơn trần mới được. Tu cho đến khi đầy đủ phước, Tu cho người trong nước thương nhau; Tu cho mình tu khắp đồng bào, Tu cho đến khi nào dứt giặc. Tu cho Phật hiện thân đến dắt, Tu cho thân nồng nặc hương thơm; Tu cho dân no đủ áo cơm, Tu đến lúc không còn ai khổ. Tu hoài mãi tu cho tột chỗ. 2220. Tu chừng nào Phật Tổ khuyên thôi; Tu cho đời hết cuộc luân hồi, Tu cho khắp người ngồi sen báu.

Tu cho ai cũng ngay cũng thảo, Tu cho nên chánh đạo mới tu; Tu không thua loài sấu hóa cù, Tu cho giải ngục tù trần thế. Tu cho đúng như lời kinh kệ, Tu không ai khinh dể mới tu; Tu cho ra thật kẻ hiền nhu, 2230. Tu cho đến phục thù sáu giặc. Tu cả tai và luôn cả mắt; Miệng thì chơn lòng rất tinh minh; Tu như vầy siêu được hồn linh, Không lo sự khổ sanh khổ tử. Rán mà nghe cho rành các sự, Rồi lo bề Phật tử cho xong; Ở quê nhà lớn nhỏ đạo đồng, Xin chớ để cho lòng ngơ lòng. Cơ tạo hóa muốn cho được hãn. 2240. Thì rán lo cho đặng bình tâm; Có Phật Đà ở trước đầu nằm, Ngài sẽ chỉ huyền thâm cặn kẻ.

Hành đạo nếu được cho đúng lẽ, Thì được lời huyền kệ bên tai; Khi được rồi bạc bảy chất đầy, Lòng cũng chẳng nhiễm say một mảy. Của tạm giả có ngày biến hoại, Sự nhiệm mầu còn mãi bất di; Tạo của tiền được có lắm khi, 2250. Lời huyền kệ dễ gì nghe được. Xin đồng đạo trẻ già trong nước, Rán lo toan cho phước đức nhiều; Hầu được nghe lời Phật cao siêu, Như trong tối được nêu ngọn đuốc. Nay nhằm lúc Phật ra cho thuốc, Rán trị cho hết được bịnh mê; Lần nầy không vị cũ trở về, Sau muôn kiếp khó bề giải khổ. Việc biến đổi khắp nơi các chỗ, 2260. Không phải riêng một xó nào đâu; Đừng quên cơ biến chuyển nhiệm mầu, Lay động khắp năm châu thế giới.

Người trông tới mà chưa thấy tới, Khi tới nơi tay với không xong; Kẻ phàm đâu bì sức hóa công, Khá tính trước kẻo không theo kịp, Máy nhiệm mầu một khi đã nhíp, Khó lấy ra cho kịp bớ ai; Lo tu hành trai giới chiều mai, 2270. Cầu nguyện đến động tai Phật Thánh. Riêng mình được cứu ra khổ cảnh, Cũng cầu xin bá tánh khỏi nàn; Khi mưa dầu có được lọng tàn, Lúc nắng lửa được vừng mây phủ. Có lưới báu ngăn loài ác thú, Được sen nưng khi phủ nước lên; Trên biển sâu lại nổi ngọc đền, Con hiền đức được yên thân thể, Phép Phật bủa khắp nơi trần thế. 2280. Vì chúng sanh đủ kế cứu an; Lòng từ bi hơn mẹ thế gian, Cứu sanh chúng không màng lao nhọc.

Ngày nầy đến cuối ngày lựa lọc, Không nơi nào không Phật vãng lai; Ở quê nhà lớn nhỏ gái trai, Rán cho được Phật Ngài lai đáo, Chớ để thẹn con nhà Phật giáo, Phải để tên trên bảo liên đài; Vun bồi cho hoa nọ được khai, 2290. Quả vị được đến ngày viên mãn. Tiếng Thầy tốt danh trò cũng rạng, Công và ơn xong đặng cả hai; Muôn thanh nhàn bù lúc đắng cay, Con hiền thảo trời dày không bỏ. Rán chí tu ớ người lớn nhỏ, Ngày vinh quang còn có bao xa; Chớ theo tuồng văn vật bê tha, Hội nầy để mất qua uổng lắm. Sổ đỏ rán được nhiều điểm chấm, 2300. B.a đen lo bôi trắng mới nên; Không xử rồi khi sấm nổ rền, Thân ấy mất hồn thiêng cũng mất.

Cuộc thưởng phạt lần nầy cùng cực, Không lọt qua một vật nào đâu; Công thì đầy ban thưởng báu châu, Tội thì phạt nhiều câu thảm thiết. Thành chánh quả hay là tiêu diệt, Thời kỳ nầy thúc kết bớ dân; Nếu không y lời lẽ đã phân; 2310. Thì Tiên Phật đâu cần phải nói. Lấy sức mạnh tinh thần chống chỏi, Rán vượt cho qua khỏi rừng mê; Một lần nầy dứt sự ủ ê, Muôn kiếp tới hưởng bề khoái lạc. Phật có nói rằng câu giải thoát, Bằng đức tin siêu việt phàm phu; Mong ra ngoài như kẻ tử tù, Được thế chẳng bao lâu đắc đạo. Xin trong nước tín đồ Phật giáo, 2320. Lời nói kia khá bảo cho lòng; Nay không rồi mai cũng rán xong, Bằng chẳng vậy uổng công tu niệm, Manh mối đạo dễ đâu tìm kiếm, Của ít là của hiếm rán nghe; Chớ khinh thường cũng chớ không dè, Nắm cho chắc kẻo mà than tiếc.

Mặc ai có luận bàn giả thiệt, Việc đáng phân cứ quyết nói ra; Thể theo lời của đấng Phật đà, 2330. Nhắc nhở khắp gần xa được nhớ. Thân xa xứ lời tuy bỡ ngỡ, Nhưng tình thương vẫn tỏ khúc nôi; Khá nghe giùm bớ khách trần ôi! Người còn khổ đây vui sao được. Không muốn ai chết trôi theo nước, Không muốn ai bị cuộc lửa thiêu; Không muốn ai bị nạn ó diều, Không muốn kẻ bị yêu tinh bắt. Vì lẽ ấy chuông lành thúc nhặt, 2340. Làm cho dân Nam Bắc tỉnh lòng; Tu cứu mình và cứu tổ tông, Cùng được dự Hoa Long đại hội. Rán cải hối cho tiêu hết tội, Để hồn linh siêu rỗi về Tây; Chớ lòng say sưa ở cõi này, Muôn vật tạm xác thây cũng tạm.

Uổng công khách trần gian tham lạm, Ngày tắt hơi chỉ nắm tay không; Xét cho cùng thật quá cuồng ngông, 2350. Như trẻ nhỏ ra công bắt bóng, Tỉnh cho sớm mới là biết sống, Chớ đua bơi theo cảnh hồng trần; Phải tu mau mới kịp đời gần, Khá bồi bổ chữ nhân chữ phước. Thì ngày kia mới vinh diệu được, Và nạn tai sẽ vượt khỏi qua; Niệm Di Đà tất có Di Đà, Ngài bao phủ bên nhà lương thiện. Việc không có đây đâu đặt chuyện, 2360. Lời nói ra do tiếng Phật ban; Vì thấy gần biến đổi thế gian, Nên Phật khắp mười phang ứng ngữ. Muốn cho kẻ trần ai lánh dữ, Nghiệp tội không thì sự họa không; Ai cũng đều ưa uống nước trong, Thì Phật cũng ưa lòng nhơn đức.

Cõi Niết Bàn thơm tho nồng nực, Do tâm lành các Phật làm ra; Kẻ hung sùng ăn ở xấu xa, 2370. Đâu có thể sang qua cảnh ấy. Phật chỉ thưởng người ăn ở phải, Không ban ân kẻ quấy bao giờ; Khuyên trẻ già xét rõ kệ cơ, Tu cho chính đừng cho lạc đạo. Nơi xa ngàn lệ lòng không ráo, Vì thương nhau mới bảo cạn lời; Rán nghe rồi hành đạo đến nơi, Để chung cuộc cùng ngồi một chỗ. Lòng dặn lòng dù cho mấy khổ, 2380. Cũng vẫn vui gắng gổ tu hành; Mình thành làm cho khắp người thành, Đạo như thế đâu sanh thù oán. Và đâu khiến cho ai buồn chán, Dưới cùng trên đồng đặng nhứt tâm; Thật hành câu vi diệu thậm thâm, Phật giáo dẫu muôn năm Phật giáo.

Chữ nhứt thiết vi huyền vi đạo, Câu vạn ban tất ảo tất minh; Đốt sáng lên được ngọn chơn linh, 2390. Là phần việc của mình khá liệu. Đường về Phật trong người có khiếu, Rán mà soi cho liễu bớ ai; Cuộc xoay vần thật rất mau thay, Xin ai chớ đợi ngày xuống lỗ, Phật có, tất có ngày Phật độ, Lo làm sao cho có Phật về; Đừng ngày nào đạo hạnh trễ bê, Phải hăng hái không hề biết mỏi. Vậy mới được gặp người thượng cõi, 2400. Ngày hội đồng được gọi ngay tên; Xin bá gia bá tánh đừng quên, Người nào được gọi tên là Thánh. Há không mau trau tria đạo hạnh, Để được nên quả Thánh như người; Cuộc thi nầy nếu để rớt rồi, Hồn xác bị tiêu thôi hết kể.

Rán nghe đây nhắc lời huyền kệ, Và từ nay còn kể thêm nhiều; Kể hết lời của Phật réo kêu, 2410. Cho bá tánh rõ điều huyền bí. Có một hôm vừa vào phòng nghỉ, Liền thoảng nghe gió nhẹ phất qua; Tức khắc nguyên dung đức PhậtĐà, Hiện trước mặt như là bức tượng. Rằng con ơi! Cùng Thầy chung hưởng, Câu huyền sâu vô lượng vô biên; Lẽ đạo mầu có thật có quyền, Do sanh chúng tùy duyên hóa độ. Sở dĩ Phật lắm lời dạy dỗ, 2420. Mở đường mây cho trẻ qua truông; Cuộc thế gian nay quá rối cuồn, Không lời Phật khó phương giải cứu. Phép của Phật không tân không cựu, Nhưng tùy thời có hữu có vô; Dạy chúng sanh niệm chữ Nam Mô, Ấy là muốn hiệp cơ giáo độ, Duyên mỏng khó tự thân thoát khổ, Nhờ Di Đà cứu độ cho mau; Phép tu nầy thích hợp dường bao, 2430. Không tu biết nói sao cho được.

Vừa niệm Phật mà vừa làm phước, Khác nào như xuôi nước thuận buồm;. Sự thành công sẽ chỉ một hôm, Liên trì sẽ hoa thơm nảy nở.. Con ơi! Lời Phật khuyên rán nhớ, Nhắc cho người chưa rõ thật hư;. Để nhớ ra hoặc biết lòng từ, Lòng Phật chẳng giống như thế tục.. Đâu là trong và đâu là đục, 2440. Nẻo thiên đường địa ngục biết rành;. Vạch đường chơn đến tận mây xanh, Không như chúng lanh quanh trần thế,. Con khá lọc lấy lời Phật kệ, Lập thành câu chỉ vẽ cho dân;. Ngày giờ nầy chẳng chịu lập thân, Sau muôn kiếp khó mong hưng phận.. Tu có được Phật gần chỉ dẫn, Mà chẳng tu là muốn ra ma;. Đừng cho rằng không có Phật ra, 2450. Phật đã hiện đâu mà chẳng có!. Các tật xấu hoàn toàn dứt bỏ, Lòng sạch trong không có bợn nhơ;. Thì chỉ trong giây khắc phút giờ, Sẽ được thấy mật cơ của Phật,. Nếu cho đây nói là sự thật, Gắng làm theo được chắc không sai;.

Chớ ngồi lỳ trông tháng trông ngày, Trông mà chẳng giồi mài đạo lý. Việc khi đến làm mồi ma quỉ, 2460. Công đức chi để phỉ ước ao; Lòng ước mong với trí giồi trau, Phải cho được bằng nhau mới toại. Muốn bố thí không ra của cải, Thì phước đâu đem lại cho mình; Sãi muốn nên mà chẳng tụng kinh, Tất chẳng phải là danh ông sãi. Muốn thành đạo phải trì luật giái, Chịu khó khăn cả thảy mọi điều; Các vọng tâm cần phải trừ tiêu, 2470. Lòng luôn được một màu thanh tịnh. Chữ nhân thiện vang trong bá tánh, Vẻ hiền hòa cảm đến thập phương; Đạo diệu mầu luôn được treo gương, Người tu Phật phải thường như thế.

Đọc từ hàng các bài kinh kệ, Lấy đó đo tâm thể của mình; Ngày giờ nào cũng chặt lòng tin, Không thành đạo ta đền muôn kiếp. Có một hôm Phật Ngài dạy tiếp, 2480. Rằng con ơi! Chúng nghiệp sâu dầy; Nếu lòng quên giới luật một ngày, Cũng đủ khiến dễ quay đường tội. Vì lẽ ấy bất kỳ sớm tối, Luôn ôm gìn luật giới chớ quên; Khi lục thông chừng được đạt nên, Ngày ấy mới gọi rằng là vững. Mầu nhiệm thay Phật Ngài giáo huấn, Không lời nào chẳng đúng lý chơn; Khắp trẻ già lớn nhỏ xa gần, 2490. Nếu muốn được thành chơn Thánh quả. Lòng rán như sen kia một đóa, Trong bẫy lầy chẳng có tanh hôi; Tất ngày gần đây được cao ngôi. Cùng chư Phật đồng ngồi sen báu.

Rán mà tu tín đồ phật giáo. Chớ quên câu “hòa hảo liên dây”; Vì thương nhau mới viết quyển này,

Để đồng đạo gái trai nhớ lại.. Đây mặc dầu nương thân hải ngoại, 2500. Tâm hồn luôn ở tại quê nhà;. Xin trẻ già đừng tưởng cách xa, Mà nên tưởng như là bên cạnh.. Khi máy tạo chuyển xoay thuận cảnh, Đây sẽ cùng bá tánh gặp nhau;. Bấy nhiêu lời khuyên nhắc trước sau, 2506. Xin ngừng bút chúc nhau an mạnh.. Nam Mô Sám văn Hội Thượng Phật  Bồ Tát. . MaHa-Tát. nam mô Thập Phương thường trụ tam bảo.. cúi lạy đấng tam giới tôn quý mạng cùng mười phương Phật. Con nay phát nguyện rộng Thọ Trì  sám văn Hiển đạo.. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, Nếu có người thấy nghe, đều phát lòng bồ đề,. Hết một báu thân này cùng sanh cực lạc quốc. Nam Mô Sám văn Hội Thượng Phật  Bồ Tát. . Hết một báu thân này cùng sanh cực lạc quốc. Nam Mô Sám văn Hội Thượng Phật  Bồ Tát..

Thi văn giáo lý phần Tiếng nói trong hoa Sen Phần 1 Tiếng nói trong hoa Sen Phần 1 Lưng đã mỏi vừa nằm thiuthỉu, Hồn bỗng dưng theo điệu nhạc trời. Rồi liền đưa đến xa khơi, 6. Nhìn ra mới biết là nơi Liên trì; Lòng tự hỏi đến chi đây nhỉ? Chưa kịp cho ý nghĩ trả lời, Liền nghe gió nhẹ đưa hơi; Liên trì có một hoa tươi nở bừng. Mùi thơm dịu chưa từng ngửi tới, Sắc đẹp pha lẫn khối hào quang; Tự nhiên tiếng nhạc dịudàng, 14. Từ trong sen ấy nhịp nhàng trỗi lên; Hòa lẫn tiếng Thần Tiên ca trỗi, Lời ca rằng: con hỡi là con. Đường trần gót ngọc đã mòn, Từ xưa dạ sắt nay còn tim gan; Chừng nào con NiếtBàn nhập tịch, Nhập mà không mất tích ớ con.

Lời ca trầm bổng véo von, 22. Ngưng rồi mà tiếng vẫn còn viveo; Hồn ta phưởng phất theo tiếng ấy, Đứng lặng như tượng giấy hình đồng; Khác nào như khoảng hư không, Chính mình lại chẳng ngó trông thấy mình. Bỗng có tiếng âm thinh sấm nổ, Đóa hoa sen đã trổ vừa qua; Ngọn đèn bỗng lại mọc ra, 30. Trong đèn hiện đủ PhậtĐà mười phương. Mỗi Phật mỗi hình dung đẹpđẽ, Đẹp-đẽ hơn tượng vẽ trần gian; Phật nào cũng vẫn mình vàng, Nhưng hào quang có muôn ngàn khác nhau. Mầu nhiệm thay Phật nào ta ngó, Tức nhiên là Phật có lời ra, Rằng con ơi: Phật không xa. 38. Tâm đâu tức thị Phật là đấy ư. Hoa nầy vốn chơnnhư Pháp bửu, Đèn nầy là vô hữu diệu năng; Nếu người không có thiện căn, Thấy hoa hoa chẳng nói rằng chi đâu.

Hoa cảm được sở cầu của chúng, Đèn thông qua . hướng trần gian; Trong đèn có pháp chơn quang, Sức năng hiện khắp mười phang PhậtĐà. Mỗi Phật mỗi lời ra vidiệu, Khiến người xem được hiểu căn duyên; Con không là kẻ đầu tiên, 50. Xưa nay đã lắm người xem đèn này. Khởi niệm chi có ngay theo đó, Tâm chúng sanh Phật rõ như gương; Con ơi! Nơi cõi trần dương, Đang còn sầu khổ vì cơn bão bùng. Con hữu chí muốn cùng chư Phật, Cứu chúng sanh khỏi cuộc can qua; Lòng con cảm đến PhậtĐà, 58. Khiến cho thấy được đóa hoa sen này. Lời trong hoa mở khai lúc nãy, Do mười phương thế giới PhậtĐà; Khiến cho hoa ứng lời ra, 62. Trong hoa có Phật, Phật hoa một nguồn.

Con hãy xem các phương Phật khác, Cùng Phật đây có khác hay chăng; Đồng tâm đồng một bản năng, Cho nên sắc diện hình dung cũng đồng. Lấy đây để mà trông thì biết, Phật với phàm giả thiệt khác nhau; Phật đồng tâm niệm sắc màu, 70. Phàm thì khác tướng khác vào trong tâm. Tâm niệm khác, khiến tham muốn khác, Kình chống nhau tạo các khổ nàn; Khác hơn Phật ở Niết bàn, Cùng tâm thanh tịnh cùng đàng từ bi. Dắt con đến đây chi có biết? Muốn dạy con một việc rất cần; Con nên tỉnh mỉnh tâm thần, 78. Để nghe lời Phật thiệt hơn tỏ bày. Con ơi! Khách trần ai đang ngủ, Màn vô minh phất phủ say sưa; Ngoài trời ầm ỹ gió mưa, 82. Nhà hư sắp đổ mà chưa tỉnh hồn.

Cảnh chết ấy Phật không muốn có, Nên gọi con để tỏ đấy ư! Là người phải biết thương người; Con mau lấy dạ bi từ khuyên dân. Trời Tây có vị Thần hung ác, Sẽ ra tay tận sát nhơn gian; Từ người giàu có cao sang 90. Đến người đói khát nghèo nàn không tha. Chỉ có đức mới là tránh khỏi, Tài mấy không chống chỏi cho qua; Vị Thần ấy lúc nổi ra, Chúng sanh thế giới Tabà nát tan. Có đức có hào quang bao bọc, Thần Ác không dám xốc đến mình; Phép nầy tối diệu tối linh, 98. Ấy là tự cứu lấy mình đấy con. Bòn phước đức hơn bòn của quấy, Có tiền dư mở đãy cứu dân; Ấy là phép nhiệm che thân, Cho ra không mất để dành tiêu tan.

Phật nói xong tay vàng liền chỉ, Nơi phía Tây liền thấy hiện ra; Vị Thần bộ mặt xấu xa, 106. Tay cầm một vật gọi là mê chung. Mêchung ấy khi rung lên tiếng, Thì người nghe liền biến tâm thần; Đất trời thấy tối ngã lăn chết liền. Dù cho phép Thần Tiên đi nữa, Bị mê rồi khó chữa lắm con; Vật kia hồi có càn khôn, Thì là có nó nay còn lại đây. Chống được nó ít ai bớ trẻ, Ngoài Phật ra mọi kẻ đều thua; Phật thì lấy đức làm vua, 118. Xưa nay đức chẳng hề thua phép nào. Trong đức có đủ hào quang diệu, Cứng chắc hơn các loại kim cương; Gọi là diệu pháp chơn vương, Phép tà không thể cự đương được nào. Đức càng lớn hào quang càng chắc, Được viên dung đồng Phật NhưLai; Đức là mẹ của muôn loài, 126. Đức không tất chẳng có ngày nào an.

Chính các Phật mình vàng chói rực, Cũng là do nơi đức sinh ra; Đức không không có PhậtĐà, Đức là nguồn cội của nhà chơn tu. Đạo không đức đạo mầu chẳng gọi, Đức muốn nên, nên mới tu hành; Con ơi! muốn đạo quả thành, 134. Đức là căn bản rán dành thêm cao. Chính nó là bức rào đỡ đạn, Thần ác không xâm phạm được mình; Ấy là phép tối diệu linh, Gọi con đến để trần tình bấy nhiêu. Phật nói xong liền nheo đôi mắt, Rồi tự nhiên lặng bặt mất đi; Cúi đầu tạ Đức Từ bi, 142. Nhiệm màu dạ chẳng còn nghi chút nào, Ơn đức ấy chạm vào tim phổi, Nguyện noi theo cho cổi lốt phàm; Cảnh nầy lòng chẳng muốn ham, Thì còn chờ đợi ưa tham cảnh nào? Sen dường ấy đèn cao dường ấy, Có sức năng hiện thấy mười phương; Trí phàm không thể suy lường, 150. Đáng cho sanhchúng cúng dường từ-bi.

Ta đang còn nghĩ suy suy nghĩ, Sen bỗng nhiên phất phảy một cành; Kế rồi tiếng nhạc liền sanh, Thần ca một khúc vang lên êm đềm. Rằng con ơi! ngày đêm không có, Cõi sen nầy sáng tỏ luôn luôn; Mỗi hoa mỗi cảnh khác thường, 158. Trong hoa có Phật hiện đương tọa thiền. Hoa thọ mạng vô biên vô lượng, Lấy kiếp phàm khó tính cho ra; Nhưng hoa chẳng có tàn già, Lúc nào cũng đẹp như là mới sinh. Lấy cặp mắt phàm tình trông mãi, Không bao giờ được thấy Phật đâu; Tâm thanh con khởi lòng cầu, 166. Để mà thấy được cảnh mầu trong hoa, Khi tai nghe lời ca vừa dứt, Cành sen ngưng tiếng nhạc cũng ngưng; Rồi liền trong phút bỗng dưng, Mùi hương ngát mũi chưa từng ngửi ra.

Kế đó một đóa hoa phía hữu, Chuyển mình xoay mặt ngó vào ta; Thoắt như đèn điện bật ra, 174. Sáng vô cùng sáng hơn là trời trăng. Trong hoa hiện rõ ràng thế giới, Có các lầu cất nối liền nào; Toàn bằng châu ngọc làu làu, Trên không lại có tháp cao lưng chừng. Giữa tháp có một vừng bạch sắc, Trong hào quang có Phật ngồi yên; Phật rằng ớ trẻ hữu duyên, 182. Nhân đâu con được đến miền nầy đây? Con biết tên cảnh nầy chăng nhỉ, Chính tên Vôsầu-mị ngọc đài; Những người từ cõi trần ai, Sanh lên đến được cõi nầy đều vui. Kìa con xem mọi người tất cả, Sắc mặt không có vẻ buồn rầu; Bao nhiêu đài các ngọc lầu, 190. Tạo nên bằng các báu châu diệu huyền.

Châu báu ấy tự nhiên biến hóa, Tùy sở cầu hiện cả mọi nơi; Muốn nghe nghe được đủ lời, Muốn ăn chi có đủ mùi vị ngon. Đủ phẩm vật không còn vật thiếu, Tuy hột châu nhỏ xíu chứa đầy; Duyên xưa con đã khéo gây, 198. Cho nên mới được chốn nầy đến nơi. Kìa con thấy chói ngời viên ngọc, Đang long lanh ở góc bên kia; Định thần con thấy mỗi tia, Mỗi vì Bồtát đang chia cứu đời. Ông giả dạng ra người tàn tật, Ông biến thân ra bậc giàu sang; Ông thì hóa kẻ nghèo nàn, 206. Ông thì giả dạng làm quan đương quyền. Mỗi ông mỗi có thuyền bát nhã Ngày chí đêm bươn bả cứu dân; Biết bao nhiêu cuộc tảo tần, Vì câu bác ái bất cần khổ lao.

Chính mắt ta trông vào thấy kỹ, Có một ông đang bị cực hình; Mặt luôn đầy vẻ tươi xinh, 214. Đớn đau tuy lắm không rên không buồn. Có một ông giả cuồng đang chạy, Và kêu vang thế giới sanh linh; Rán tu để cứu lấy mình, Ngày gần sấm nổ vang thinh hãi hùng. Sắp đến phút rốt cùng thế giớí, Nghiệp chúng sanh đã tới lúc muồi; Khổ nhiều hơn sự an vui, 222. Không tu khó thoát qua hồi đại tai. Có một vị ngồi ngoài phố xá, Mặt tả tơi như kẻ ăn mày; Vừa xin vừa cúi lạy dài, Xin cô với bác ra tay giúp giùm. Tuy thân phận bần cùng rách rã, Cũng là người như cả mọi người; Xin thương chớ dạ ngạo cười, 230. Tiền nay giúp một lời mười trả sau.

Nhơn loại sắp bước vào hỏa nạn, Vật quí chi cũng tán ra tro; Thân nầy nay chẳng đủ no, Xin cô với bác thí cho ít nhiều. Giúp kẻ khó là điều phải nghĩa, Có phước dư sau sẽ khỏi nàn; Cúi xin cô bác xóm làng, 238. Đồng xu chén gạo xin ban bố giùm. Miệng vừa nói mà lưng vừa cúi, Nước mắt rơi như suối đổ ra; Kế nghe có tiếng PhậtĐà, Rằng con ơi! ấy chính là Quan Âm. Biết bao kẻ đã lầm lạc đến, Cho rằng phường lười biếng ăn mày; Nào dè là Phật vị lai, 246. Vì câu bi mẫn ngồi ngoài chợ đông. Kẻ nào thí một đồng một cắc, Phước to bằng trái đất đấy con; Kẻ lầm nhiều chất dường non, Người không lầm thật ít còn chi hơn.

Phật nói rồi bình thân im lặng, Ta liền quay ngó thẳng bên kia; Đồng trong ánh ngọc một tia, 254. Có vị bồ tát đang lê gót trần. Hóa làm một vị quan liêm trực, Thêm đầy lòng nhơn đức yêu dân; Sĩ binh hộ vệ bất cần, Một mình đi lại xa gần xét xem. Thương dân thể anh em ruột thịt, Vừa giúp dân chẳng tiếc một điều; Cất nhà cho kẻ bị thiêu, 262. Ruộng ban cho kẻ thiếu điều cày canh. Rách cho mặc được lành thân thể, Đói cho ăn để khỏe mạnh lên; Chẩn bần không lúc nào quên; Lại thường khuyến khích theo nền Phật gia. Riêng ông quên cửa nhà con vợ, Chỉ lo bề ăn ở cho dân; Khiến cho già trẻ xa gần, 270. Thảy đều biết cảm mến ân rất nhiều.

Liền nghe tiếng Phật kêu ta nói, Ấy là ông DĩLợi Độ-sanh; Mượn cơ giúp đỡ no lành, Để lần dắt chúng tu hành đấy con! BồTát ấy đức tròn hạnh mòn Ngày gần đây chứng đặng Như Lai; Hiện giờ ở chốn trần ai, 278. Có nhiều Bồ Tát như vầy lắm con! Phật nói rồi ta liền cúi bái, Rằng cám ơn Phật dạy tận tường; Nếu quan ở cõi trần dương, Như Bồ Tát ấy biết thương dân lành. Dân chẳng có một ai hờn oán, Nước càng ngày giàu mạnh vững an; Không sinh ra cuộc rối loàn, 286. Khắp đâu đều cũng lặng an như tờ. Phật rằng nếu biết lo thế ấy, Thì cõi trần cả thảy hiền hòa; Đao binh cũng chẳng sanh ra, Và ngày tận diệt như là cũng không.

Nhưng tiếc thay một ông hành thiện, Còn chín người theo chuyện bất lương; Thế nên không ngớt thê lương, 294. Cạnh tranh nhau mãi trên đường lợi danh. Tội lỗi chất muôn thành đầy ngập, Khí ác xung lên khắp trời xanh; Ngàn muôn dữ chỉ một lành, Nghiệp kia sắp đến phạt hành gớm ghê. Nếu sanh chúng giấc mê tỉnh được, Và âu lo chưởng phước cho nhiều; Dù cho có cuộc tàn tiêu, 302. Xác hồn kia được Phật theo độ trì. Đủ phép nhiệm cứu khi lâm nạn, Lòng muốn chi sẽ đặng có ngay; Con ơi! Lời Phật không sai, Nên khuyên khắp chúng trần ai thức lòng. Phật liền ngước mắt trông một cái, Sức lẹ làng mắt nháy còn thua; Hiện ra một hột ngọc to, 310. Rồi trong ngọc ấy chiếu ra cõi trần.

Mây gió cuộn nước dâng linh láng, Mù mịt trông hình dạng mờ mờ; Thây như bèo nổi lờ đờ, Hãi hùng không thể ai ngờ cho ra. Trên thây ấy yêu ma đạp giẫm, Thây l.a lồ càng ngắm càng ghê; Lúc nào đẹp đẽ dường huê, 318. Bây giờ xấu xí hơn dề rác trôi. Mê dù mấy khi người trông thấy, Cũng chán ngay hết lấy làm mê; Tự lòng ta thấy ủ ê, Buồn sao cảnh quá ê chề nhớp nhơ. Cảnh chết ấy thật chưa từng thấy, Chết như vầy thế giới còn chi; Tự nhiên nước mắt lâm ly, 326. Rồi liền nghe Đức Từ bi gọi rằng. Con ơi! Thây trôi lăn thế đó, Toàn là người không có thiện tâm; Tự làm thì phải tự cam, Phật thương nhưng cũng không làm sao hơn.

Nghe Phật nói khiến lòng thêm não, Đành rằng do nghiệp tạo sanh ra; Thảng như cứu được người ta, 334. Cứu ngay không lựa ấy là nghiệp chi. Từ bi vẫn từ bi tất cả, Hễ xót thương luôn dạ xót thương; Không nhờ Đức Phật yêu đương, Cõi trần tiêu lẹ hơn sương gặp Trời. Phật rằng ớ con ơi xét kỹ, Phật thương hơn ý nghĩ con thương; Nhưng người ăn ở bất lương, 342. Dù thương cách mấy không phương cứu rồi. Đeo kiếng mát thấy trời sẫm tối, Không lột sao nhận nổi trời trong; Con ơi! Kiếng nọ lột xong, Nghiệp không thì họa sẽ không tức thì. Công lý chẳng riêng vì ai cả, Tội thì hành phước sẽ thưởng ban; Cứ làm mãi việc ác gian, 350. Ác gian ấy sẽ lôi mang họa vào.

Vạn sự chẳng ngoài câu nhân quả, Ăn vào thì no dạ chẳng không, Rán làm cho chúng cảm thông; Luật nhân quả rất bình công vô cùng. Riêng con khá nên dùng nhẫn lực, Lướt chông gai thức tỉnh nhơn sanh, Khiến người trở tánh hiền lành, 358. Ấy là biết cứu phàm tình đấy con. Nghe lời Phật lòng son thêm tỏ, Có cảm thì tất có ứng ngay, Giống nào trái nấy chẳng sai, Tự nhiên định luật xưa nay không lầm. Thật đúng phép thậm thâm vi diệu, Không Phật tâm khó hiểu Phật cơ; Nhiệm mầu từ trước tới giờ, 366. Bí huyền nay cũng vẫn chưa hiểu cùng. Người biết một ở trong muôn việc, Chớ nào đâu hiểu biết máy sâu, Nhiệm mầu sau trước nhiệm mầu; Mối manh biết được đuôi đầu sẽ thông.

Khuyên sanh chúng để lòng xét kỹ, Chọn lấy câu chơn lý làm theo; Đâu là nước bọt mây bèo, 374. Đâu là sắt đá sơn keo nghiệm rành. Rồi tự lực thiệt hành chánh đạo, Khó ngàn muôn chớ não tâm linh; Luôn gìn vẹn đức kiên trinh, Không nên Phật Thánh cũng thành tiên nhơn. Đời có phải là hơn mọi kẻ, Đáng kính yêu đáng lẽ tôn sùng; Khuyên người suy xét cạn cùng, 382. Để lo cho khỏi lụy chung kiếp tàn. Dựa theo những lời vàng Phật bảo, Cõi trần là huyễn ảo sắp tiêu; Khác nào cột đổ nhà xiêu, Gặp cơn bão tố dễ nào đứng an. Cuộc sập đổ tiêu tan khó tránh, Ớ trẻ già hãy lánh cho mau; Chần chờ khi gió thổi vào, 390. Mạng căn kia khó giữ sao cho còn.

Trong lòng ta vừa đang nghĩ thế, Viên ngọc kia vừa kế chiếu ra; Một ông đầu bạc tuổi già, Dung nghi đoan chánh, dan tay ra chèo. Gặp phải lúc ngược chiều nước đổ, Ông chèo nhiều thuyền nọ ít đi, Tay chèo miệng lại ngâm thi, 398. Thi rằng: hoàn vũ nhứt kỳ khải an. Kẻ hữu duyên có thoàn đại độ, Mau xuống đi tìm chỗ lạc nhàn; Đò nầy chẳng ngại biển giang, Sẽ đưa rước khách ngồi an tới bờ. Lão từ trước tới giờ cầm lái, Chẳng lần nào đi sái hướng phương; Khách già trẻ chớ ngại đường, 406. Muốn đi tới chỗ hãy bươn xuống đò. Ông vừa ngâm vừa lo chèo tới, Khách trên bờ ít gọi đến ông; Phật rằng con có biết không, Lão đò ấy hiện còn trong cõi trần.

Một Bồ Tát hóa thân đấy nhỉ, Con để tâm suy nghĩ sẽ tường; Nếu như có khách trần dương, 414. Gọi ông, ông sẽ đưa đường cho ngay. Phật nói rồi vẫy tay một cái, Thuyền hóa ra thế giới cực minh; Cảnh vui nhà cửa rất xinh, Người nào đều cũng dạng hình nghiêm trang. Do cặp mắt làm tan bóng tối, Không trời trăng vẫn rọi sáng trưng; Mỗi người dưới mỗi bàn chân, 422. Có hoa sen đỡ đi dừng tự nhiên. Phật rằng cảnh trong thuyền đấy nhỉ, Bước xuống đi sẽ thấy ngay liền; Trên đời ít kẻ hữu duyên, Cho nên người được xuống thuyền mấy ai. Ta càng xem càng say mếtmát, Cảnh chưa từng để mắt trông vào; Kính thay phép Phật rất cao, 430. Những điều biến hóa trần nào nghĩ ra.

Ước gì cảnh của ta xem đấy, Khắp người đời cũng thấy như ta; Cõi trần dù lắm mê sa, Cũng là dứt bỏ để mà lo tu. Phật rằng sấu, sấu nào cũng sấu, Hóa rồng hay không hóa tại mình, Nước kia chẳng chịu lặng bình, 438. Trăng dù có chiếu khó nhìn lắm con. Quí hóa thay Phật ngôn vừa bảo, Cảnh mầu do tâm tạo mà ra, Nếu đồng tâm với PhậtĐà, Tất nhiên cảnh Phật sẽ là thấy ngay. Suy nghĩ thế lòng đây phới phở, Tu thì thành chẳng thuở nào không; Nguyện đi kêu khắp đại đồng, 446. Cho người trong cõi trần hồng gắng tu. Ta nghĩ xong cúi đầu bái Phật, Xin đội ơn của Đức đại từ; Phật liền nhích miệng mỉm cười, 450. Thoắt ra một cái mất hồi nào đâu.

Ta đang ngẩn ngơ theo phép nhiệm, Tai liền nghe có tiếng lá rung; Nhìn ra lá dưới cành hoa, Chuyển lay vài bận rồi ra ngưng liền. Nhiều Bồ Tát hiện trên lá ấy, Lá không chìm vẫn thấy tự nhiên; Vị nào cũng rất trang nghiêm, 458. Đồng thinh cất giọng ngâm lên lời mầu. Rằng nước vốn nguồn sâu ban bủa, Phật do tâm mà có danh ngôn; Thấy tâm thấy được Thế Tôn, Bỏ tâm tìm Phật luống công tu hành. Đang lắng nghe tiếng ngâm vừa dứt, Bóng các Ngài liền khuất ngay đi; Thật là Phật pháp bí kỳ, 466. Lời vàng trong lá dễ gì moi ra. Chơn lý thay lời ca mới nãy, Nguyện truyền ra cả thảy người nghe, Chừng nào dân chúng hết mê, Thì đây mới chịu ngưng bề nhủ khuyên.

Xưa nay vốn đạo duyên đã thắm, Giờ được thêm phép nhiệm ban vào; Khiến thêm sắc ngọc sậm màu, 474. Đường tu càng mến tả sao cho cùng. Riêng phận đành vẫy vùng khỏi khổ, Còn muốn cho khắp chỗ ly nàn; Làm y theo những lời vàng, 478. Đạo mầu gieo khắp nhơngian mới vừa. Cay đắng mấy cũng cho thường sự, Miễn làm sao dân thứ hiền lành; Ấm no no trong cuộc sống sanh,

Hảohòa khắp cả dân tình đó đây. Hiện tại chẳng ai gây thù hận, Vị lai không vướng bận khổ sầu; Khắp dân thế giới năm châu, 486. Nắm tay nhau lại giữ câu hòa bình. Biến cõi thế trở thành cõi Phật, Đổi hung đồ ra được hiền nhơn; Là ngày nhơn loại qui nguơn, Tabà thế giới hết còn khổ lao.

Điều nầy ta ngày nào cũng ước, Khát khao hơn khát nước nữa ư! Lòng luôn khấn Đức đại từ, 494. Giúp cho ta sớm được như nguyện này. Hôm nay được tới đây cõi lạ, Càng khiến cho lòng dạ thêm nôn, Cúi đầu bái tạ Thế Tôn, Giúp cho thế giới càn khôn như vầy. Tiếng nói trong hoa Sen Phần 2 ****** Ở ăn theo tánh trời sinh, 502. Háo sanh chớ chẳng chút tình sát ai. Mắt thấy sự gổ gây bắt chán, Tai nghe điều thù oán thêm nhờm; Tranh nhau từ miếng cá cơm, Nỡ đem tình nghĩa vùi chôn bùn lầy. Dù học thức Đông Tây mấy bực, Vì lợi danh đành dứt nghĩa nhân; Sánh loài cầm thú ngang phân, 510. Đâu còn giá trị là nhân loại gì.

Nghe tiếng súng ầm ỳ đưa lại, Như cầm dùi xoi hoáy trong tim, Xét rằng từ cổ chí kim, Vì tình hoặc giả vì tiền giết nhau. Rốt cuộc lại người nào cũng chết, Uổng mưu gian uổng giết lẫn nhau; Ô danh trọng tội mang vào, 518. Thúi tràn muôn dậm thơm nào mấy ly. Vả lại cũng tại vì nghiệp ác, Linh hồn kia khi thác đi rồi; Sáu đường cứ mãi lăn trôi, Chịu chiều sanh tử luân hồi thiết tha, Khổ với thảm kể ra sao hết, Sống chưa chi kế chết tới nơi; Ngắn thay số mạng người đời, 526. Cũng nên xét kỹ để hồi tâm tu. Ta đang đứng gật gù suy nghiệm, Trong tâm liền khởi niệm như vầy; ADi-Đà Phật phương Tây, Hiển linh xin hiện chốn nầy cho xem.

Dạy cách nào ngày đêm trì niệm, Để có mau kiến diện được Ngài; Hồng trần già trẻ gái trai, 534. Như mù lại gặp phải ngày tối tăm. Không Phật chỉ khó làm cho trúng, Chế thuốc sai ắt bịnh không lành; Con đường Tịnh độ vãng sanh, Cúi xin Đức Phật mở tình dạy cho. Trong tâm vừa vái ra như thế, Thì ngọn đèn về phía phương Tây; ADi-Đà Phật hiện ngay, 542. Hào quang ở giữa lông mày chiếu ra. Rằng ở cõi Tabà sanh chúng, Có người nào lòng muốn gặp ta; Phải như con hiếu nhớ cha, Dù cho cách trở bao xa cũng về. Niệm DiĐà không hề để ngớt, Cả sáu căn cũng một niệm nhau; Tất là đàn chỉ bất lao, 550. Tây Phương đến được chớ nào khó chi.

Dứt sạch niệm mê si tức giác, Cùng ngó nhau hai mặt hòa nhau; Nếu còn tâm vọng trần lao, Dù cho niệm Phật cách nào không linh. Lời nầy con khá in trong trí, Để truyền cho cạn kỹ người tu; Chúng sanh đâu phải là mù, 558. Chỉ là mắc bịnh mộng du tại trần. Sẽ tỉnh được chớ không mê mãi, Con khéo lời chỉ dạy người ta; Một người giúp được tỉnh ra, Đức kia to lớn khó mà lường đo. Ta cúi đầu liền thưa Đức Phật, Xin chạm ghi ân đức đại từ; Dạy cho rõ phép thật hư, 566. Sẽ là giúp được nhiều người thành công. Cúi xin Phật nhủ lòng chỉ dạy, Hiện ở nơi thế giới Tabà; Tại sao khắp cả gần xa, Chúng sanh thường niệm DiĐà nhiều hơn.

Phật rằng có tám muôn dư pháp, Pháp DiĐà rất hạp hạ căn; Dễ tu dễ nhớ dễ hành, 574. Cho nên hiện tại chúng sanh niệm nhiều. Cũng là điềm tàn tiêu cõi hạ, Duyên ta cùng tất cả chúng muồi; Đất Trời đến lúc tối thui, Thì ta ứng hiện độ người thành tâm. Hào quang ta sẽ làm hết khổ, Khi người nào được có chiếu vào; Mẹ thương con đỏ thế nào, 582. Phật thương sanh chúng cũng vào thế ni. Thương đến đỗi quên đi mạng sống, Gánh khổ cho sanh chúng từ lâu; Con ơi! Nên được đạo mầu, Lòng từ bi phải rộng sâu vô cùng. Món yêu thương cũng không tiếc kể, Đem ban cho những kẻ khát khao; Chúng sanh nơi cõi trần lao, 590. Tấm lòng nầy biết chừng nào hiểu ra.

Phật thấy chúng Tabà đang khổ, Khó ngồi yên Tịnh-độ ớ con, Hóa thân đến đỗi gót mòn, Đó đây đi khắp chẳng còn chỗ không. Tìm kiếm kẻ lòng mong nhớ Phật, Đem về nơi Lạc quốc ở chung; Kìa con để mắt xem cùng, 598. Hóa thân của Phật khắp trong cõi phàm. Khi hóa nữ hóa nam đủ hạng, Cứu chúng sanh không chán phút nào; Lòng thương chẳng lúc mòn hao, Xưa nay vẫn một sắc màu từ bi. Gặp tai khổ như khi bình sự, Lòng thương yêu dân thứ không phai; Không riêng Phật ở phương Tây, 606. Phật nào cũng vẫn ra tay cứu đời. Ngoài Tabà còn nơi khác nữa, Cũng chúng sanh đau khổ như nhau; Cứu luôn không bỏ người nào, Nếu là tưởng Phật nếu trau tâm lành.

Phật nói xong liền nhìn ngoái lại, Liền hiện ra thế giới Lạcbang; Biết bao nhiêu đóa hoa vàng, 614. Chỉ trong một khắc nở ngàn muôn bông. Phật rằng con hãy trông như thế, Mỗi bông là mỗi kẻ siêu thăng; Nhưng mà kẻ đọa trần gian, Nhiều hơn số kẻ siêu thăng cõi này. Nên lòng Phật chưa khuây khỏa được, Lo lắng luôn không ngớt ớ con; Chừng nào kẻ khổ hết còn, 622. Thì là Phật mới Niết bàn ngồi yên. Cảm lời Phật ta liền rơi lụỵ, Rồi cúi đầu tỏ ý biết ơn, Lòng nhơn trên hết lòng nhơn, Đáng làm cha mẹ cõi trần chúng sanh. Một mùi hương thơm lành ngát mũi, Ngước đầu lên còn vọi hào quang; Lẫn cùng tiếng nhạc trỗi vang, 630. Còn thân Phật đã ẩn tàng mất đi.

Thật phép nhiệm khó suy nghĩ kịp, Đáng kính thay các Đức Từ bi; Chúng sanh lòng muốn những gì, Hiểu ngay liền khéo tùy nghi giúp giùm. Ta đang còn bận trong ý nghĩ, Rằng ước gì Phật chỉ thời cơ; Để cho những kẻ còn ngờ, 638. Trở nên tin để kịp giờ HoàngThiên. Ta vừa nghĩ thì liền theo đó, Trong ngọn đèn linh nọ hực ra; Một hào quang chói sáng lòa, Trong hào quang có một tòa Liên hoa. Giữa có vị Phật đà ngồi ngự, Nơi ngực bày lộ chữ vạn ra; Mỗi nơi góc mỗi PhậtĐà, 646. Hào quang muôn sắc thật là đẹp xinh. Phật vừa cười vừa lên tiếng nhạc, Trong nhạc nghe rào rạc lời ca; Rằng: Con ơi! Cõi PhậtĐà, Phàm nhơn mấy kẻ được mà thấy đâu.

Không phải riêng con cầu mà được, Vốn là duyên thuở trước khéo gây; Thương con lao khổ dẫy đầy, 654. Vì noi gương Phật chốn nầy mà ra. Con vừa gặp DiĐà khi nãy, Phước lớn hơn tứ hải ớ con; Truyền ngôn con khá lo tròn, Ngày gần Phật sẽ cùng con một vườn. Con ơi! Với tình thương của Phật, Khác hơn tình nhơn vật ớ con; Thương không muốn chúng hao mòn, 662. Thương làm cho khắp người còn sống luôn. Không ở trần về nương cõi Phật, Chẳng tử sanh bịnh tật đeo mang; Ngọn đèn trên cánh sen vàng, Người thường nơi cõi thế gian khó nhìn. Lành thay con hữu tình với Phật, Giờ phút nầy mới được thấy ư;

Con đừng tưởng việc huyễn hư, 670. Đây là sự thật chớ ngờ ớ con! Kìa nơi góc lầu son bên cạnh, Con thử xem thấy cảnh trần ai; Trên giường kia cái hình hài, Đang nằm như thể khúc cây bất thần.

Chính là cái xác trần con đấy! Con thử xem sẽ thấy ra sao? Một khi hơi thở không vào, 678. Xác kia trở cứng khác nào khúc cây. Rồi sình lên thúi khai hết kể, Rã tan ra khác thể bùn lầy; Hồng trần bất luận là ai, Xác thân đều phải như vầy ớ con. Thế mà chúng sanh còn mến tục, Tạo tác ra nhiều việc tội tình; Làm cho thêm nghiệp tử sinh, 686. Mười phương chư Phật càng nhìn càng đau. Bên góc kia con nhìn vào thử, Cõi PhậtĐà đủ thứ xinh tươi; Cả ai đều cũng vui cười, Buồn rầu lao lý một người cũng không. Nếu muốn chi tùy lòng có nấy, Dù việc chi chẳng trái tâm nguyền; Nếu người ở cõi trần duyên, 694. Được về đây sẽ hết phiền hết lao.

Nhưng ít kẻ tin vào nơi ấy, Thật đáng làm thương hại ớ con; Dù cho lặn biển trèo non, Chơn linh con chẳng hao mòn chút nao. Càng lao khổ càng cao công đức, Như tường dầy thêm chất đá chông; Chỉ là đáng sự an lòng, 702. Chớ không đáng để ngại phòng sợ lo. Con khá nên khuyên cho đời biết, Khổ dù bao không thiệt chớ lo; Trồng hoa, hoa sẽ trổ cho, Lòng nguyền sẽ được chớ lo mất phần. Phật là kẻ thoát trần đã hẳn, Lời nói chi cũng chẳng hề sai; Con ơi! Khá biết NhưLai, 710. Vì dân đủ cách đổi thay dạng hình. Hôm nay cũng vì tình con trẻ, Phật hiện bày mọi lẽ con xem; Ai trông cũng bắt muốn thèm, Nhưng mà những kẻ được xem không hiền.

Mười phần lòng bận theo cõi tục, Tin Phật Trời một chút cũng không; Lòng thương của Phật tràn đồng , 718. Đối cùng hạng ấy cũng không cứu rồi. Nhưng Phật chẳng trách người nào cả, Đối với ai cũng dạ yêu thương; Từ bi luôn mở rộng đường, Chừng nào hết kiếp vô thường mới thôi. Đạo khi ngộ con ơi báu quí, Đâu cũng là chơn lý ớ con! Khi xem mây dán chót non, 726. Lúc nhìn sóng vỗ đầu cồn lô nhô. Nơi nào cũng có cơ bí nhiệm, Không vật chi mơ huyễn được lòng; Con ơi! Hai chữ ‘Có Không’, Tìm ra cho được nguyên tông mới là. Trong tiếng nhạc ứng ra lời nói, Tuy không mà há gọi rằng không; Phật đâu lại ở trong bông, 734. Bông sao lại mọc đèn chong thế này.

Ngoài . khách trần ai suy lượng, Dễ mấy ai nghĩ tưởng cho ra; Duyên lành ở một kỳ ba, Sẽ còn lắm kẻ thấy hoa nầy nhiều. Con rán dạ uốn chiều thế cuộc, Truyền việc nầy khắp nước dân nghe; Ngõ hầu sớm tỉnh giấc mê, 742. Để cùng các Phật qui tề nơi đây. Nhạc lẫn tiếng ca nầy vừa dứt, Một vừng mây lũ lượt bay qua; Phật Ngài liền chỉ tay ra, Mây kia dừng lại hóa ra địa cầu. Đang quay xuôi bỗng đâu quay ngược, Làm cỏ cây nhơn vật ngửa nghiêng; Biển sông mà hóa đất liền, 750. Đất liền lại hóa ra miền biển sông. Các phương hướng lạnh nồng đổi khác, Khí hậu nơi Nam Bắc đều sai; Nhìn xem vạn vật muôn loài, Do nơi cuộc đổi thay nầy nát tan.

Trông thấy cảnh điêu tàn xơ xác, Ruột rà đau nước mắt nhỏ sa, Phật rằng ớ trẻ Tabà, 758. Cõi trần cảnh ấy xảy ra nhiều lần. Mỗi một kỳ thay nhân đổi vật, Là một lần quả đất lộn quay; Vô thường kiếp tạm trần ai, Hiệp tan tan hiệp như mây khác nào. Con có thấy ai đâu trường cửu, Không vật chi cố trụ được ư! Hoàn toàn là cõi huyễn hư, 766. Đáng thương cho kiếp con người dường bao. Luống công người kế mưu đủ lẽ, Không việc nào dành để cho lâu; Thân tàn, vật cũng hóa sâu, Hữu hình tất hoại là câu nói thường. Cõi Phật rán vẹt đường đi tới, Thân không tàn vật mới trường miên, Hỡi nầy ớ trẻ con duyên, 774. PhậtĐài bất lạc đâu khuyên tu hành.

Mắt đã thấy hết sanh ngờ vực, Con được xem cõi Phật rõ ràng; Rán khuyên lại kẻ thế gian, Lo tu chớ dạ mơ màng nữa chi. Tỉnh cho hẳn mới qui cõi Phật, Đừng nữa chim nữa chuột dở dang; Không ten thì phải thuần vàng, 782. Muốn cho giải khổ phải toàn chơn tu. Ngày gần đây năm châu thế giới, Như địa cầu vừa mới thấy kia; Thây trôi máu chảy đầm đìa, Nạn trời ách nước khó bề tránh qua. Việc chẳng hệ Phật đà không bảo, Nói ra đây vì đạo thương dân; Phật không dối gạt hồng trần, 790. Những điều Phật nói chẳng lầm đâu con. Phật không những cứu hồn khỏi đọa, Cứu luôn thân khỏi họa trần gian; Từbi chủ xướng hai đàng, Sống lành thân thể thác an liên đài.

Phật nói xong rồi tay liền vẫy, Quả đất kia trở lại thành mây, Dần dần từ ấy cứ bay, 798. Phật rằng con hỡi thấy đây chăng là. Chỉ trong một phút qua rồi mất, Cõi trần gian nhơn vật thế ni; Con ơi đáng quí yêu gì, Nỡ đi giành giựt hại thì lẫn nhau. Mọi vật tạm kiếp mau như chớp, Nên giúp nhau thêm phút lâu dài; Chớ vì tình, chớ vì tài, 806. Dẫn nhau đến chỗ nạn tai âu sầu. Trên cùng dưới lấy câu hòahảo, Giúp đỡ nhau manh áo bát cơm; Muốn cho được có tiếng thơm, Xem điều nhơn nghĩa trên hơn bạc tiền. Trọng đạo cả hơn riêng ái dục, Chẳng riêng lo hạnh phúc một mình; Những điều lợi ích nhân sinh, 814. Lớn lao mấy cũng hysinh không cần.

Con ơi muốn phật Thần nên được, Tấm lòng nầy làm trước ớ con; Việc người cư xử không tròn, Thì là việc Phật chẳng còn nên đâu. Đạo không đời đạo nào có lập, Thành Phật do tu tập trong nhân; Bỗng nhiên nên được Phật Thần, 822. Phật Thần ấy cũng chẳng cần làm chi. Thật bácái danh gì cũng mặc, Chỉ biết điều cứu vật độ nhơn; Đó là mới thật lý chơn, Mới là đúng nghĩa Phật Thần ớ con. Thương người đến mất còn chẳng kể, Người tu hành như thế mới nên; Điều nầy ớ trẻ chớ quên, 830. Bốn ơn trọng đại mới đền đáp xong. Hành đạo dứt được lòng vị ngã, Tất là chơn đạo quả nên ngay; Con ơi! Lòng mến trần ai, Thường tình không thể một ngày dứt xong.

Việc khó mấy cố công làm mãi, Cũng sẽ nên không sái đâu con, Con ơi! rán giữ cho tròn, 838. Tu cho mình lại phải còn tu nhơn. Đường Phậtpháp keo sơn gắn chặt, Phải anh-hùng thắng giặc trong tâm; Những gì đã thấy sai lầm, Liền chừa ngay chớ để làm dâydưa. Việc đáng chừa cố chừa cho được, Tội lỗi bao cũng chuộc được ngay; Con ơi! kẻ ở trần ai, 846. Tỉnh cơn mê được phải đầy khó khăn. Phật xưa cũng trong hàng sanh chúng, Nhờ quyết tâm mà thắng cơn mê; Tâm không nhất quyết một bề, Ngôi xưa vị cũ khó về ớ con. Khá khuyên người lòng son một sắc, Trước sau lòng theo Phật không phai; Được vầy cùng Phật NhưLai, 854. Niết-bàn sẽ có một ngày ngồi chung.

Phật nói xong liền vung tay áo, Liền hiện ra chiếc Bảolinh kiều; Từ nơi thếgiới tàn tiêu, Bắc ngang qua cõi bất diêu PhậtĐài. Trên cầu có nhiều người nhẹ bước, Mỗi người đều mỗi phước thần trì; Mặt mày đầy vẻ uynghi, 862. Bên kia cầu có Từ-Bi đứng chờ. Trong lúc ấy bên bờ mê khổ, Biết bao người đang bỏ thây thi; Kẻ vì ẩu tả chết đi, Người vì bom đạn xác thi tan tành. Lại có kẻ đang rên kêu khóc, Bị gươm đao đâm thọc vào thây; Có người cha mẹ lạc loài, 870. Chạy quơ tìm kiếm mắt đầy lệ rơi. Vợ xa chồng kêu Trời vang dội, Mẹ mất con đến đỗi cuồng điên; Âu sầu cảnh vật điền viên, Nơi nào cũng thấy thảm phiền héo don.

Quá đau đớn không còn nhìn nổi Ta nhắm liền mắt lại rồi than, Như vầy hết cõi trần gian, 878. Làm sao đến đỗi điêu tàn thế ni. Kẻ trên cầu việc chi cũng chẳng, Thương người đang lội lặn bên kia; Ước gì được có sớt chia, Cho người đang khổ bớt bề laođao. Phật rằng con nghĩ sao việc ấy, Kẻ khổ kia tự lấy mà ra; Vì làm lắm việc giantà, 886. Nên ngày chung cuộc mới là thế ni. Phật biết trước lắm khi dạy bảo, Mà chẳng nghe cứ tạo ác luôn; Phật nào phải chẳng yêu thương, Nhưng người như thế hết đường cứu an. Hôm nay Phật hóa quang chỉ cảnh, Cũng vì thương bá tánh đấy ư; Để cho con thấy cõi người, Hầu truyền cho chúng tỉnh hồi lo tu.

Lần nầy chẳng quàyđầu hướng thiện, Xác hồn đành tiêu biến biết sao; Điều nầy con nhớ ghi vào, 898. Giục cho bá tánh khá mau tu hiền. Gần đến cuộc biến thiên ớ trẻ, Như vừa qua mọi lẽ con xem; Nếu không rửa bỏ luốc lem, Con ơi! đến việc khó tìm ngõ sanh. Phật dạy con ngọn ngành hiểu rõ, Để cho con bày tỏ người nghe; Bí huyền không có đậy che, 906. Tại vì sanh chúng còn mê khó tường. Đây Phật sẽ chỉ đường siêu việt, Tất là con hơn thiệt sẽ rành, Con nhìn ngay đóa hoa xanh, Tự nhiên sẽ thấy dữ lành ra sao. Ngó theo Phật chỉ vào bên cạnh, Một hoa sen lóng lánh màu xanh; Thoắt nhiên bựt sáng trong lành, 914. Có rừng với có thị thành hiện ra.

Trong rừng có hằng hà thú dữ, Tranh đấu nhau hậm hự rỡn người; Dọc ngang ở dưới gầm trời, Đua nhau ăn sống nuốt tươi mỗi ngày. Chịu nắng đọa mưa đày đủ cách, Bị kẻ vây người bắt liền khi; Khổ đau không thiếu món gì, 922. Sống đời nhơ uế ngu si thấp hèn. Trong khi đó phía bên thành thị, Loài người đang huê mỹ sống sanh; Có nhà cửa có cung thành, Xe tàu bay chạy lưu hành tự do. Có đủ cách làm cho thỏa dục, Đâu cũng đều đầy mục ăn chơi; Nhìn qua ở khắp mọi nơi 930. Rượu chè mèo mỡ ít người nào không. Phật rằng khi con trông vào đấy, Giữa hai bên nhận lấy bên nào; Ta chưa kịp đáp làm sao, Phật liền tiếp nói thao thao như vầy.

Con ơi! cả bên nầy bên nọ, Chớ chấp tâm lấy bỏ bên nào; Vì rằng hai cảnh khác nhau, 938. Nhưng tình vẫn một khổ lao đọa đày. Người mà thú nào ai có biết, Thú mà người là việc đâu không; Khác điều đội mũ mang lông, Ác hung vô đạo nơi lòng giống nhau. Vật nào cũng như bào như ảnh, Gọi sướng vui nào thảnh thơi đâu; Lòng luôn có sự ưu sầu, 946. Đời thường gặp việc khổ đau ít nhiều. Người hay thú xét theo trình độ, Chớ nên xem ở chỗ xác thân; Thú người đều cũng xác trần, Cũng sanh đẻ cũng uống ăn một tuồng. Thân tứ đại vẫn luôn thế cả, Có chi đâu làm thỏa ớ con; Làm sao cho khỏi tiêu mòn, 954. Sống đời an lạc trường tồn mới ngoan.

Vậy con hãy nhìn xem bên cạnh, Đóa sen vàng đang ánh bên kia, Tất đâu là chỗ đáng mê; Đâu là đáng chán mọi bề sẽ thông. Nghe lời Phật ta trông bên ấy, Một cảnh mầu chưa thấy bao giờ; Dưới tàn một gốc cây to, 962. Mỗi vì Phật ngự trên tòa liênhoa. Trước mắt có hằng hà Tiêngiới, Đứng hầu nghe Phật nói pháp mầu; Các Tiên y phục khác nhau, Mỗi vì đều có mỗi hào quang riêng. Lời han hỏi dịu hiền tao nhã, Mặt vui tươi đẹp đẽ khác thường; Mỗi vì mỗi nực mùi hương, 970. Hoa trên cõi tục phải nhường mấy mươi. Cảnh trang nghiêm màu trời mát mẻ, Thêm có luồng gió nhẹ thổi qua; Trên tàn cây chỗ PhậtĐà, Nhạc từ mỗi lá rung ra dịu dàng.

Nhạc với tiếng Phật đang thuyết pháp, Mầu nhiệm thay phù hạp lẫn nhau; Lòng dù muôn vạn khổ đau, 978. Khi nghe nhạc ấy cũng thao mất liền. Vui vẻ khó tả nên lời nói, Huyền diệu không biết gọi sao vừa; Ta chưa kịp mở lời thưa, Phật liền bảo đó là cơ sau này. Ngày biến chuyển Đông Tây Nam Bắc, Cõi thế gian nổi giặc khắp nơi; Sấm vang tối cả đất trời, 986. Bình minh trở lại như đời nầy đây. Tu đến được hội nầy thong thả, Cảnh thế gian tan rã không còn; Chớ nên say đắm ớ con, Đắm sau những vật không còn là ngu. Vì thế Phật khuyên tu ớ trẻ, Lấy trí mình xét lẽ mất còn; Thấy đây nào dễ đâu con, 994. Nhớ ghi tâm khảm để còn khuyên dân.

Ta cúi đầu cám ơn Đức Phật, Xin vâng lời khuyên dứt thế gian; Phép lành xin Đức Phật ban, Cho đâu đó được xuôi đàng giáo dân. Phật mĩm cười rồi lần biến mất, Giây phút lâu còn nực mùi hương; Lòng ta cảm kích muôn dường, 1002. Tình thương thêm nặng trên đường Phật gia. Ai ngờ một đóa hoa thế ấy, Mà cõi chi cũng thấy rõ ràng; Vì lòng mẫn ái thế gian, Phật Ngài khéo lộ mọi đàng huyền cơ. Dù không thấy nhưng nghe đây nói, Cũng nên tin nên cổi tâm trần; Cũng nên tin nên cổi tâm trần; Ngàn muôn kiếp bị chuyển luân,

1010. Lời mầu khó được một lần nào nghe. Nghe được ắt tâm mê tỉnh được, Nếu tin theo sau trước một lòng; Đây không phải chuyện bông lông, Khi ai nghe đến chớ lòng bỏ qua.

Những lời ta viết ra nơi đấy, Chính là điều mắt thấy tai nghe; Không vì háo vọng đem khoe, 1018. Mà vì muốn được tỉnh mê khắp người. Như Phật đã nhiều lời giảng giáo, Đời nếu không có đạo đời mê; Đời mê có đạo vỗ về, Thì đời ấy sẽ hết mê có ngày. Không cương quyết không hay thành tựu, Dù việc đời việc đạo thế ư; Nên mà bỏ luống cũng hư, 1026. Hư mà khéo sửa sẽ như ý nguyền. Nơi hải ngoại lòng riêng một bóng, Bước hồi hương trông ngóng mỗi ngày; Phận còn phải ở nước ngoài, Mượn lời của Phật đáo lai quê nhà. Xin tất cả trẻ già nam nữ, Hãy nghiệm suy mọi sự đây phân, Thương nhau nên mới tố trần; 1034. Rất mong đó cũng tinh thần như đây.

Biết yêu nhau biết gây thiện cảm, Biết quyết tâm vẹt đám mây mù; Một lòng thệ nguyện chơn tu, Tu cho đến đắc đạo mầu mới thôi. Kẻ quê nhà xa xôi khó hiểu, Ta xứ người lắm chịu đắng cay; Nhưng lòng sắt đá không phai, 1042. Đủ phương chiều uốn để gây đạo mầu. Mới trông qua dễ đâu biết được, Việc ta làm có trước có sau, Đỏ xanh chiếu rọi nhiều màu, Nhưng đèn một ngọn làu làu sáng trong. Tâm hồn nầy ước mong khắp chúng, Ít nhiều gì xin cũng biết cho; Xưa nay đây vẫn hẹn hò, 1050. Một câu tái ngộ trên đò từ bi. Xin chớ buồn những khi xa cách, Lúc nhớ nhau hãy đọc lời này; Dù ta có ở Đông Tây, 1054. Tâm hồn cũng vẫn ưu hoài Bắc Nam.

Chịu cay đắng cho kham nghĩa vụ, Đành xa nhau để thụ máy Trời; Đạo đồng và mẹ hiền ơi, Hiểu cho đây chớ đem lời trách than. Cũng phải rán có gan sắt thép, Dù cho ai bức ép dường bao; Chữ tu trước cũng như sau, 1062. Khư khư một dạ không nao núng lòng. Người nhà có lòng trông ta mấy, Ta cũng trông thế đấy đâu thua; Tinh thần đang phút chạy đua, Gắng lên chớ để ai thua ai nào! Ta nhiều lúc lòng đau như cắt, Thường đêm thường nước mắt nhỏ sa; Nhớ người ở chốn quê nhà, 1070. Nhớ luôn đến cảnh mẹ già cô đơn. Ngày nào ta trở chơn quê nội, Lòng nhớ nhung mới gội được ư! Nếu còn ở chốn quê người, Thì lòng thương nhớ đâu hồi nào quên.

Một khi việc được nên như nguyện, Đền lại cho lúc viễn ly nhau, Cơ Trời định vậy biết sao, 1078. Hãy nên bấm bụng đợi nhau qua ngày. Dù ta ở nước ngoài đi nữa, Lời gởi về mỗi bữa rán xem; Rửa xong những chỗ ố lem, Mối tình đạo đức càng thêm gũi gần. Đồng đạo ôi! Có từng biết đến, Tấm lòng ta đã mến dường bao! Không riêng hai chữ đồng bào, 1086. Mà là đối với nước nào cũng thương. Đi đâu cũng chủtrương Phật giáo, Khuyên người lo theo đạo tu hiền; Chiến tranh là việc cuồng điên, Giết nhau rốt chẳng lợi quyền chi đâu! Kiếp sống ngắn chớ thâu thêm ngắn, Hãy giúp nhau cho đặng sống dai; Lấy tình chung của nhơn loài, 1094. Chớ đem riêng ý một vài phạmvi.

Đến đâu cũng lời y như một, Vẫn khuyên tu không chút ngại ngần; Bóng chiều càng bước đến gần, Sự khuyên tu lại thấy cần khuyên thêm. Mong rằng khắp Bắc Nam quê nội, Hiệp sức nhau mở lối khuyên tu; Một người làm có hơi lâu, 1102. Nhiều người hiệp lại sẽ mau công thành. Khó khăn mấy cũng đành chịu vậy, Đừng thở than bải hoải tâm linh; Vì người mà khổ thân mình, Trên đời còn có sự vinh chi bằng. Nơi đất khách ta càng tinh tấn, Ở quê nhà cũng rán chí công; Kiếp nầy giải thoát không xong, 1110. Thì muôn kiếp tới khó hòng siêu thăng. Mội lúc nhỏ không ngăn không đắp, Chừng lớn ra mới dập sao nên; Đành rằng xuống dễ khó lên, Muốn lên cần phải được bền sức leo.

Đời muốn được đạo sao không được, Nên hay không rốt cuộc tại mình, Muôn điều nhờ ở đức tin, 1118. Thỉ chung như nhứt với tình Phật gia. Tiếng nói trong hoa Sen Phần 3 Khổ lao chịu đựng một ngày, Sướng vui sẽ được bồi tài muôn năm. Nếu chẳng thế đâu cam chịu khổ, Lo tu hành giải khổ trần ai, Ôm lòng sớm tối lạt chay, 1126. Vì không muốn sự oan dây buộc mình. Gạn lừa chữ trược thanh cạn kỹ, Mới không màng hương vị trần ai; Người tu đâu phải ngu ngây, Mà không biết việc lầu đài cao sang. Biết mọi việc thế gian không sót, Nhưng cho rằng tạm vật không ham; Biết ngoài ra cõi tục phàm, 1134. Còn nhiều cõi khác đáng làm say mê.

Cho nên lòng không hề luyến ái, Chỉ tìm qua thế giới bất di; Tức là cõi đấng từ bi, Bất sanh bất diệt vĩnh kỳ lạc an. Đọc qua đây rồi toan lấy phận, Ở hai bên phải nhẫn một bên; Hai bên nắm hết không nên, 1142. Cái nào chơn thật lâu bền thì theo. Muốn ăn trái phải leo phải chọc, Chớ ngồi trơ dưới gốc không xong; Nhứt thời chịu khó ra công, Vĩnh kỳ mới được phước hồng trả cho. Chẳng gia tâm lắng lo mài giũa, Ngọc lu mờ như đá khác chi, Hiện nay một xá một quì, Mai sau được ngự liên trì muôn thu. Vì thế mới vui tu kham khổ, Nếu không trơn chịu khó làm gì. Nhưng tham của kẻ từ bi, 1154. Khác hơn tham của kẻ đi buôn đời.

Suy xét kỹ chớ lơi dạ ngọc, Nghe đây khuyên chí dốc lo tu; Trùng dương muôn dặm mịt mù, Ngóng tin quê nội đạo mầu chấn hưng. Thường đêm thường rưng rưng nước mắt, Bởi chưa nghe tin tức vui mừng; Ngày nào nước mắt hết rưng, 1162. Là ngày bá tánh vạn dân an hoà. Chữ đạo đức vốn là nhơn thiện, Người thương người là chuyện ngay đường, Khắp trong nhơn loại hiền lương, Chính là thế giới thiên đường tại đây. Ta ước nguyện điều nầy không ngớt, Dù bao nhiêu Kinh Luật chẳng ngoài; Quê nhà đồng đạo gái trai, 1170. Chữ nhơn thiện chớ lờn phai tâm tình. Đọc giảng kệ làm in theo đó, Chớ xem qua rồi bỏ chẳng hành; Đã là thấy có chim xanh, Tất là Kim Mẫu hậu hành đáo lai.

Tin mạnh chớ ngờ sai ý niệm, Sẽ có ngày thọ điểm chơn quang; Khuất gương vì bởi phủ màn, 1178. Khi màn hết phủ rõ ràng thấy gương. Chớ âu sầu cũng đừng bải hoải, Nên gắng công trì giới xem sao; Phật Ngài đã bảo cách nào, Ta đem nói cạn ở vào nơi đây. Kể từ nay đến ngày ráo rốt, Phật sẽ còn bảo nốt nhiều điều; Muốn cho ai cũng được siêu, 1186. Lần lần ta sẽ ghi nêu gởi về. Tiếng nói trong liên huê còn nữa, Đây ta xin tiếp kế nghe luôn, Trong khi ta ngẩn ngơ hồn, Rằng hoa sao có lắm muôn phép mầu. Mười phương Phật ở đâu cũng thấy, Lòng muốn sao có vậy đáng kinh; Khéo thay các Phật đồng tình, 1194. Vì thương sanh chúng lập nên hoa này.

Ta đang nghĩ rồi đây phải liệu, Sao cho xong phận điệu làm trò, Tai liền nghe tiếng sấm to, Trong hoa sen hiện lên pho kinh mầu. Hào quang chiếu mỗi câu thấy rõ, Mỗi chữ đều ửng đỏ dường son; Kinh rằng con hỡi là con, 1202. Phận trò muốn được vẹn tròn nghe đây. Chớ quên những lời thầy đã dạy, Một lòng son trì giới giữ chay; Xả thân cầu đạo hôm mai, Chí tu không phút lòng phai thì tròn. Thầy làm sao thì con theo vậy, Bước chân thầy con phải giẫm qua; Con đường của Phật Thích Ca, 1210. Cứ đi theo đó thì là vẹn thân. Nước nguồn với nước sông khác chỗ, Nhưng tánh cùng một ngõ như nhau; Cây thì mọc thẳng lên cao, Nước thì xuống thấp khá âu thuận hành.

Kinh còn tả muôn ngàn nẻo nhiệm, Giờ phút nầy chưa tiện nói ra; Hẹn cùng lớn nhỏ gần xa, 1218. Có ngày ta sẽ viết ra hết lời. Xin rán đợi chớ lơi dạ sắt, Sẽ gặp hồi tương đắc chẳng không; Nhiệm mầu ôm chắc nơi lòng, Gặp người chung thỉ sẽ hòng trao cho. Lời son ở nơi pho kinh nhiệm, Ta vừa xem vừa nghiệm từ lời; Kể sao cho hết người ơi, 1226. Thế gian sánh với Phật Trời đâu kham. Kinh tự lật từ trang đến cuối, Rồi bỗng nhiên gió thổi nhẹ qua; Quyển kinh lần lượt bay xa, Chỉ còn để lại đóa hoa sen vàng. Liền có tiếng nhạc vang lên nữa, Kệ từ trong hoa nọ phát ra; Rằng Con ơi! Đức PhậtĐà, 1234. Vì con đi khắp Tabà chúng sanh, Dạy rõ từ kẽ răng chơn tóc, Pho kinh rồi là một diệu phương; Ngày nào thuận nước thuận đường, Kể cho dân chúng được tường ớ con.

Cay với đắng con còn nhiều lúc, Chịu cho qua chớ phút chối từ; Hy sinh cái kiếp hoại hư, 1242. Xây thành an lạc cho người năm châu. Con chịu khổ Phật đâu muốn thấy, Nhưng khổ vì bác ái đáng mừng; Riêng mình chịu khổ một thân, Giúp cho sanh chúng cả muôn người nhờ. Sự khổ ấy đáng cho chịu khổ, Khổ càng nhiều đức độ càng cao; Khổ nay nhưng lại vui sau, 1250. Vui sau cùng khắp người nào cũng vui. Mình được vui cho người vui với, Sự vui nầy mới gọi thật vui; Thế nên dù chịu dập vùi, Vì dân cứ mãi vui cười ớ con! Con đã khổ nhưng còn khổ nữa, Cứ lóc lăn ngày bữa cho qua; Đạo mầu bủa khắp gần xa, 1258. Một người tỉnh ngộ hơn là muôn châu.

Quên ngủ nghê quên câu may mặc, Đói cũng quên đến khát cũng quên; Ban ngày chí những ban đêm, Từ bi hai chữ một niềm toan lo. Người dương thế dù cho không biết, Phật mười phương các việc hiểu rành; Làm lành thì cứ làm lành, 1266. Không cần ai biết mới thành ớ con! Vừa rồi quyển kinh son có chỉ, Câu ấy con suy nghĩ ra sao? Câu rằng: Ma khảo đạo cao, Muốn cho tắm mát phải nhào ra sông. Muốn được người kêu ông kia nọ, Phải tuổi cao phải được công gì; Điều nầy con xét kỹ đi, 1274. Rồi thì sẽ được củ qui lấy mình. Phật nói xong vang thinh một tiếng, Rồi dạng hình tự biến ra không; Đóa hoa cùng ngọn đèn hồng, Đèn thì phơ phất hoa không cựa mình.

Trông có vẻ huyền linh vô tận, Một hoa mầu trong vạn đóa hoa; Hồ sen rộng lớn bao la, 1282. Nước trong ríu chảy dưới hoa dịu dàng. Nếu lấy mắt thế gian để thấy, Cho không ai ở đấy hản nhiên; Nhưng mà cặp mắt Thần Tiên, Cảnh nầy đâu phải ảo huyền vô nhơn. Kẻ nghe đây định thần xét kỹ, Tìm hiểu ra đâu mị đâu không; Ước người cùng thấy được bông, 1290. Như ta đã thấy thì lòng mới vui. Nhưng tin rằng những người nghe đấy, Nếu tin ta nghe lấy lời ta; Mọi lời nói ở trong hoa, Lòng son chặt giữ như là keo sơn. Ai cũng được hành chơn chánh đạo, Y như lời Phật bảo xưa nay; Hoa kia hiện đến có ngày, 1298. Thấy hoa sẽ được nhiều bài hay ho.

Hoa đã nhiệm đèn cho thêm nhiệm, Phật mười phương diện kiến tận mày; Bịnh trầm được gặp thuốc hay, Há không mừng rỡ ra tay rước vào. Việc có thật chớ nào mơ mộng, Rán tu hành sẽ đặng chứng minh; Nên không gì cũng tại mình, 1306. Việc chi khó mấy cố hành cũng nên. Ngọn đèn liền ửng lên một cái, Sáng vô cùng rộng rãi vô biên; Cả sen lẫn với cả đèn, Mất đi để lại một nền trống không. Từ nền trống khói un chất ngất, Rồi hiện ra muôn vật đủ hình; Rối loàn càng thấy càng kinh, 1314. Xunxoăn đến đỗi mắt nhìn không ra. Những hình dáng xấu xa không thiếu, Lối hung tàn đủ điệu khác nhau; Nổi chìm như sóng ba đào, Chỉ trong giây khắc xôn xao đủ hình.

Tai liền nghe vang thinh một tiếng, Cảnh ấy liền tiêu biến ra không; Rồi hoa sen với đèn hồng, 1322. Tự nhiên trở lại như trồng đứng trơ. Trong hoa có lời thơ nói rõ, Rằng Con ơi! cảnh đó là gì; Từ trong không chẳng có chi, Sanh ra đủ thứ dị kỳ rối ren. Xấu với tốt đua chen xô đẩy, Dữ cùng lành qua lại không ngưng; Rối loàn khó nỗi biệt phân, 1330. Khổ sầu chi sánh não nần chi qua. Ấy tâm trạng người ta đó trẻ, Nhìn đấy mà hiểu lẽ thiệt hư; Người nào tâm được bình cư, Tất cùng chư Phật cũng như khác gì. Mọi việc của người suy với nghĩ, Như khói un hồ mị vô căn; Chung qui như tiếng sấm vang, 1338. Việc chi rồi cũng tiêu tan chẳng còn..

Lời vắn tắt nhưng con khá nghiệm, Hiểu sâu xa là điểm công thành; Vì con vì cả chúng sanh, Mười phương các Phật phép lành cho xem. Riêng con biết khá đem người biết, Đạo bủa ra khắp hết trong trần; Nêu lên hai chữ hóa dân, 1346. Khiến cho tất cả xa gần hiền lương. Con nhìn ở bên vườn Cực lạc, Rồi xem qua mảnh đất trần gian; Đâu vui đâu khổ rõ ràng, Đó là hai thứ thau vàng khác nhau. Con liệu cách kêu gào bá tánh, Khá nhận ra hai cảnh Phật phàm; Có tham cảnh Phật nên tham, 1354. Cõi phàm khuyên chớ nên ham làm gì. Vạn vật vốn hữu kỳ bất viễn, Sướng dường bao mặc miếng dường bao, Hay là tứ hải sang giàu, Chỉ là giọt nước trên tàu lá rung.

Nên khuyên kẻ say cuồng sự vật, Khá nhìn ngay cái xác đang mang; Xác kia như đóm lửa tàn, 1362. Khó làm sao giữ được ngàn muôn năm. Bạo cho lắm chỉ làm một lúc, Dữ bao nhiêu cũng phút hơi còn; Mỗi ngày tuổi sống mỗi mòn, Tuổi mòn các việc cũng lòn đi theo. Có của chớ nên đeo theo của, Nên giúp cho những kẻ cơ hàn; Lo làm những việc phước doan, 1370. Xác thân khi bỏ Niết bàn được lên. Càng có của càng nên bố thí; Bố thí nhiều đạo vị thêm cao, Tại trần của cải tuy hao, Nhưng nơi cõi Phật càng giàu phước thêm. Ấy là kế trường miên ớ trẻ, Nào phải đâu là kẻ dại ngu; Giúp người sẽ được đền bù, 1378. Bất kỳ ai để mắt vào cũng thương.

Nói một cách thông thường dễ hiểu, Người phải nên biết điệu làm người; Giúp nhau là việc tốt tươi, Hại nhau là việc ai người cũng chê, Kiếp sống tạm ấy về định mạng; Nhưng chớ nên giới hạn vào đây, Giúp nhau cứ nguyện giúp hoài, 1386. Khắp người no ấm một ngày cũng nên. Đem thân tạm giả trên trần tục, Để tạo chơn hạnh phúc PhậtĐài; Khổ lao dù mấy chớ nài, Cố làm để giúp nhơn loài ớ con! Tình siêu thẩm gác trên tình thế, Nghĩa cao dày phủ cả nghĩa nhân; Bao nhiêu mối nợ lần khân, 1394. Dứt đi không bận Phật Thần đấy con! Lời vừa dứt tiếng bon một cái, Như từ xa đưa lại viveo; Khác nào như bị đá treo, Dứt đi lòng thấy như phao hỏng người. Bạc dễ kiếm chớ lời khó chuộc, Chết mấy thây vẫn buộc vào lòng; Làm cho bá tánh hiểu thông, 1402. Như lời đã nói trong bông mới vừa.

Nơi đất khách sớm trưa chí tối, Lòng chỉ lo một mối ấy thôi; Đủ hình giả trá trong đời, Cốt làm cho chúng hiểu lời Phật Tôn. Quê nhà khắp hương thôn đồng đạo, Đừng quên đây đang thảo nhiều môn; Uốn chiều trên lộ càn khôn, 1410. Thân nầy kể đã như chôn hết rồi. Sống mà chết ai người có thấu, Thấu được cho quí báu chi hơn; Kìa xem mây dán đầu non, Đây cùng mọi việc tục trần thế ư! Rán cùng đây cho như một rạp, Nửa chừng đường chớ đạp lộ riêng; Tu hành nhớ giữ căn nguyên, 1418. Có ngày Tiên Phật được thiềng chẳng không. Mắt dễ nhắm nhưng lòng khó tịnh, Sự muốn ưa phải nhịn dễ gì; Qui y thì rán làm y, Khó tu thế mấy cũng trì cho nên.

Ngày thành tựu sẽ đền công khó, Khuyên chớ nài ngựa vó phong sương; Kẻ đang ở cách trùng dương, 1426. Người trong quốc nội còn đường gặp nhau. Khuya sớm chớ quên trau đạo đức, Sớm muộn gì cũng được như nguyền; Gặp ngày trời hợp đôi duyên, Tất là sẽ được cổi phiền mấy năm. Hồn ta ở đầu nằm khắp chúng, Tình ta luôn ấp úm trong dân; Tuy thân kẻ Sở người Tần. 1434. Nhưng lòng luôn được ở gần với nhau. Kẻ quê nhà khổ đau một tí Ta nước ngoài như bị kim châm; Không riêng thông cảm bằng tâm, Mà còn liên hệ đến thân xác phàm. Xin già trẻ rán làm việc phải, Giúp cho đây bớt cái ưu sầu; Thân gầy gặp lắm lo âu, 1442. Càng gầy thêm nữa có đâu bớt nào.

Xin vui nghĩ tình nhau một chút, Bớt cho đây những khúc đau buồn; Mỗi ngày giọt lệ mỗi tuôn, Vì thương bá tánh còn đường gian lao. Ước mong được gió mau đưa đến, Để nhổ sào rời bến Phù Tang, Ngày nào còn cách đôi đàng, 1450. Niềm xưa không thể luận bàn hết câu. Riêng ta thấy ưu sầu hiu quạnh, Người quê nhà cũng chạnh buồn đau; Chắp tay nguyện vái trời cao, Duyên người Nam Bắc khiến nhau sớm gần. Phút chia cách vì cơn suy bỉ, Ngày nhứt qui là khí thạnh hưng; Từ đây đến lúc trở chơn, 1458. Cũng nên gắng đợi xin đừng lảng tâm. Chữ đạo lý là mầm cứu khổ, Câu huyền cơ là chỗ giải oan; Dù cho muôn vạn hùm lang, Cũng đi cho đến tột đàng chớ lui.

Hoa chưa nở thì mùi chưa có, Trái chín rồi đây đó thơm tho; Vun bồi là việc đáng lo, 1466. Một ngày xao lòng héo khô một ngày. Núi tuy lớn đục hoài sẽ mỏn, Rừng tuy to cứ đốn sẽ thưa; Tội bao lòng cố gắng chừa, Có ngày hết được chớ ngờ rằng không. Việc chi nếu chí công làm mãi, Dù khó khăn thế mấy cũng thành; Khó khăn là việc tu hành, 1474. Xưa nay đã lắm người thành đâu không. Chớ ngại bước gai chông chớn chở, Vượt tuyết sơn tầm ngõ đạo mầu; ThíchCa cùng một khác đâu, Trái bầu cùng với hột bầu không xa. Ôm chí đạo ngày qua tháng lại, Rèn luyện cho đến đại công thành; Lọc lừa tâm não cho thanh, 1482. Cũng người nhưng sống khác tình phàm phu.

Chơn tâm tợ trời thu sáng tỏ, Vọng niệm như mây bủa mịt mờ; Mây kia càng tản càng thưa, Trời thu càng tỏ đến giờ sáng trong. Điều ấy khá để lòng xét kỹ, Ngó mặt vào tường lũy bình quan; Từ nơi biển rộng minh mang, 1490. Mặt trời lần mọc thấy càng đẹp xinh. Thoắt nhiên tánh dịu minh mở tỏ, Cùng biển trời kia có khác đâu. Nghe đây rồi nhớ lo âu, Làm sao cho được đạo mầu tinhminh. Mưa nắng có chỉ nên công rấm, Sẵn đạo mầu còn gắng tu thôi; Đây nào bịa chuyện người ôi! 1498. Cuộc đời còn có mấy hồi nữa đâu, Sớm không liệu muộn âu sao kịp, Gặp đạo mầu là dịp giải oan; Muốn ra khỏi cảnh khổ nàn, Cần lo tu gấp chớ màng sự chi.

Qui Phật nhớ làm y theo Phật, Qui Tăng cần dõi bước theo Tăng; Phật Tăng qui nhứt một đàng, 1506. Với lòng qui Pháp giáo càng gắng ghi. Trong phápgiáo luật-nghi là cội, Kẻ tu hành sớm tối rán gìn; Luật nghi càng giữ sạch tinh, Đạo mầu càng sớm chứng minh đắc thành. Ta đang ngóng trong tin quê nội, Được có người mở khối linh quang; Lòng đây xin chớ phụ phàng, 1514. Rán khai phá hết bức màn vô minh. Mọi sự vốn tại mình tất cả, Làm việc chi phải khá xét suy; Quấy rồi khi biết bỏ đi, Phải chưa làm được cố trì cho nên. Những tật xấu rán quên cho được, Các việc lành không chút bỏ qua; Lòng luôn mật niệm DiĐà, 1522. Nhớ ghi lời Phật Thích-Ca dạy truyền.

Trọng đạo đức hơn quyền chức tạm, Giúp cho người dạ chẳng mong đền, Ngày đêm khấn bái ơn trên, Cứu dân khỏi cảnh đảo điên khốn nàn. Ở trong một nén nhang rẻ giá, Đem tinh thần cao cả để vào; Nén nhang ấy quí dường bao, 1530. Phật Tiên đâu cũng bôn đào chứng minh. Một xu được lời đền vạn đức, Của bất lương vay một trả mười; Nhỏ to cạn xét dân ơi! Liệu cho hồn khỏi bị rơi Diêmđài. Chỉ một thấy họa tai muôn triệu, Nhả vài lời phước nhểu trăm thiên, Lọc lừa kỹ bớ chư duyên, 1538. Bạ làm bạ nói là nguyên tội sầu. Ta được lãnh nhiều câu bí yếu, Của Phật Tiên dạy biểu xưa nay; Bước đường đâu vạy đâu ngay, Nơi lòng được biết nên bày ra đây.

Muốn ai cũng cùng xây đạo pháp, Lo cho mình lo khắp người ta; Lo cho mình lo khắp người ta; Giống lành gieo rải gần xa, 1546. Tạo nên thế giới an hòa phồn hưng. Chớ ích kỷ cho thân sung sướng, Mặc cho ai nghiệp chướng nặng nề; Riêng mình ăn mặc phủ phê, Không màng đến kẻ thân che không lành. Đạo bácái quên mình lo chúng, Đức từ-bi rộng bụng thương dân; Phận mình lao khổ chẳng cần, 1554. Miễn là giúp được kẻ thân no lành. Đạo như thế mới thành chánh đạo, Đức không vầy sao bảo đức tôn; Dại ngoài nhưng lại trong khôn, Ngoài khôn trong dại việc còn lạ chi. Khuyên nam nữ khá suy tột lẽ, Chớ cho tu là kẻ dại khờ; Nếu không biết mối huyền cơ, 1562. Đâu cam non lành ngồi chờ lục niên.

Ta vì quá cuồng điên đạo lý, Nói không ngừng mùi vị Phật môn; Nhưng ta đâu dám làm khôn, Nói ra vì muốn hương thôn tu hành. Nói đây chẳng riêng mình bày nói, Do Phật Ngài chỉ mối cạn sâu,; Gần ngày biển hóa cồn dâu, 1570. Nói ra cho chúng quày đầu tu thân. Chậm một bước não nần mấy đoạn, Mau cất chơn rừng thẳm sớm ra; Xưa nay ở cõi Tabà, Đổi thay nhiều cuộc đâu là mới đây. Đồng đạo lấy lời Thầy dạy dỗ, So với lời Phật tổ mà xem; Hồng trần là chốn luốc lem, 1578. Mở tâm thấy được hết thèm khát ư! Ta xin tiếp lời chư Phật bảo, Trong hoa sen quí báu ra nghe, Cõi không Đức Phật biến về, Ta còn đang đứng say mê một mình.

Hoa với đèn hiển minh trước đó, Ta chừng như quên có đèn hoa; Trong lòng liền phát nghĩ ra, 1586. Phật ơi! có biết tâm ta muốn gì? Chưa kịp nghĩ việc chi đến rốt, Bên tai như gió trốt đi qua; Ngọn đèn liền tủa sáng ra, Như ngàn châu rải mới là thêm kinh. Trống đâu đánh ình ình vang dội, Ba hồi to nhức nhối lỗ tai; Trống ngưng liền thấy hạc bay, 1594. Ngậm phong thơ đỏ nhả ngay trước đầu. Thơ chỉ có bốn câu thi ngắn, Lời giản đơn căn dặn như vầy: Ba hồi trống mở khai, Mọi người thấy vang tai; Tiếng trống kia khi dứt, Không hỏi cũng biết ngay. Bốn câu nầy xin ai khéo nghiệm, Mầu làm sao và nhiệm làm sao! Càng suy xét đến chừng nào, 1604. Càng hay ho khó tả sao cho cùng.

Đời đến lúc qui chung như thế, Đạo cũng không ngoài lẽ ấy đâu; Đọc đi đọc lại từ câu, Chừng nào hiểu được đuôi đầu sẽ thôi. Bức thơ ấy đọc rồi như tuyết, Tự tan lần đến việc hóa không; Cũng đèn rồi lại cũng bông, 1612. Nghiêm trang khó tả sao cùng nghiêm trang. Ớ đồng đạo kiên gan bền chí, Làm sao cho hiển thị hoa đèn; Sẽ là không ngớt lời khen, Thần Tiên của việc Thần Tiên khó lường. Thần Tiên cũng từ đường sanh chúng, Mà đáo lai đến chốn siêu nhiên; Chúng sanh có thể Thần Tiên, 1620. Khá tin chớ có để riêng lòng ngờ. Tâm đang rối đang mờ không thấy, Thần Tiên nằm trong ấy rán moi; Lóng tâm để trí mà coi, Thần Tiên ấy sẽ bựt lòi sáng ra.

Việc có thật không ngoa rán bịn, Khi thấy ra nhờ tính dẻo dai; Lòng nguyền lánh nợ trần ai, 1628. Việc chi dù lắm rủ nài không ham. Khó thế mấy cũng cam chịu khó, Miễn làm sao mở tỏ chơn linh; Thói hư tật xấu nơi mình, Dù cho khó bỏ cũng rinh ra ngoài. Cuộc đáo đầu nay mai rất chóng, Không gấp tu thì hỏng khoá đi; Máy trời như chớp rất nguy, 1636. Đừng rằng việc chẳng gấp chi là lầm Trời trong đó rồi gầm chuyển đó, Là việc thường hay có phải không; Thì là cơ cuộc đại đồng, Ngày kia cũng thế chớ hòng sai ngoa. Mắt đây thấy Phật đà hóa hiện, Việc thế gian nhiều chuyện quái kỳ; Chừng ngày tai nạn phủ vi, 1644. Gió lay một ngọn cũng nguy cả làng.

Chớ tưởng cõi thênh thang sơ lọt, Khí trời đâu cũng lóc đến nơi; Tu hiền mới vững người ơi, Vì rằng nhân thiện có Trời phước ban. Nhắc thêm chuyện hoa vàng hiển ngữ, Còn nhiều điều lý thú vô cùng; Ta vừa đọc bức thơ xong, 1652. Thơ kia lần biến hoa đồng rung lên. Ai ngờ có tiếng rên thê thảm, Từ trong hoa như vạn muôn người. Kẻ thì như đắm giữa vời, Người thì như lạc loài nơi rừng già. Có kẻ như bị sa núi lửa, Có người như té hố thẳm sâu; Có người như bị diều hâu, 1660. Như đang bị thú vây bâu cùng mình. Có kẻ bị yêu tinh dọa nạt, Có người như đói khát lóc lăn; Có người bị giặc bủa giăng, Tai nghe đầy tiếng rên than não nề.

Nghe không cũng hồn mê phách lạc, Nếu thấy càng thần thất tâm kinh; Chính đây cũng bắt rùng mình, 1668. Thảm thê ấy vốn báo tin sau này. Khắp nhơn loại Đông Tây Nam Bắc, Ở chỗ nào cũng gặp thế ư! Cúi xin các Đức bi từ, Ra tay cứu vớt con người trần ai. Dân nếu gặp cảnh nầy khó sống, Kẻ không tu càng mỏng thêm hơn; Làm lành hỡi khách tạm trần, 1676. Tuồng đời càng lúc càng gần không xa. Cuộc biến chuyển kỳ ba rất dữ, Chớ không như thường sự bấy lâu; Đổi thay khắp hết địa cầu, Không riêng một giới một châu bớ người. Nên Phật mới cạn lời dạy dỗ, Khiến chúng sanh hiểu rõ ngọn ngành; Ngõ hầu tỉnh thức tu hành, 1684. Bỏ điều hung dữ theo lành sớm khuya.

Hiền lành được nhiều bề che chở, Hung dữ không ai độ cho đâu, Dù cho Phật lắm phép mầu, Cũng không riêng vị người nào được ư. Vì lẽ ấy cần qui chánh lộ, Một lòng thành hối ngộ tu hiền, Không không mà có Phật Tiên, 1692. Các Ngài chẳng phụ người hiền đức tâm. Phật pháp vốn thậm thâm vi diệu, Phải công trì mới hiểu tột nơi; Đeo vào đừng phút nào lơi, Nay không đắc đạo thì mơi cũng thành. Mỗi đêm mỗi lời lành được hội, Đâu là nơi nguồn cội đã tường; Nguyện cùng Phật một lòng thương, 1700. Đạo gieo không chỉ thôn hương của mình. Trống bát nhã đánh lên khắp chỗ, Chuông đại bi dộng cả mọi nơi; Tỉnh cho được khách trần đời, Hết người mê muội mới thôi vận hành.

Hiện thân ở đảo gành xa thẳm, Giống từ bi vẫn rấm khắp cùng; Lóc lăn chiều uốn tứ tung, 1708. Lòng trong sau trước vẫn trong một màu. Phật có dạy một câu bí nhiệm, Rằng Con ơi! trong biển có vàng; Muốn tìm phải lọc phải sàng, Được vàng phải chịu gian nan trăm phần. Câu ấy rất lý chơn tuyệt diệu, Nên thân nầy vui chịu khó khăn; Biến hình khi tục khi tăng, 1716. Cảnh nào cũng vẫn xả lăn thân vào. Thật vàng dẫu lửa nào không sợ, Có lóc lăn mới rõ giả chơn; Tabà đâu cũng léo thân, Mà nơi nào cũng như cơn gió lồng. Trước sau cũng vẫn không bóng dáng, Không để cho vướng máng sự gì; Luôn ôm lấy dạ từ bi, 1724. Mượn đời để tạo những gì cao siêu.

Bề ngoài dẫu có nhiều sắc diện, Bên trong luôn một chuyện đạo mầu; Quê nhà khó hiểu cho đâu, Tình riêng ôm giữ đạo mầu chung lo. Thật có một, quyền do nhiều cách, Tùy xứ người lao lách thích ưng; Nhưng chung qui một bước chơn, 1732. Đưa dân chúng đến hưởng phần siêu sanh. Chớ thấy vật bên mình biến hóa, Mà vội vàng cho cả như nhau; Bề ngoài vàng giống như thau, Nhưng trong thực chất khác nhau rất nhiều. Muôn năm cũng không tiêu mòn được, Thật vàng mười sau trước chói chang; Quê nhà chớ dạ nghi nan, 1740. Xin cùng đây một lòng vàng chớ phai. Chịu khó nhọc giồi mài đạo đức, Sẽ cùng đây qui nhứt ý nguyền; Dù sao chớ để lơi duyên. Một ngày nồng mặn đạo nên một ngày.

Tâm không bận trần ai nhứt vật. Duyên lành gây khắp đất không chừa; Lòng nầy ai hiểu được chưa, 1748. Nếu chưa hiểu rán, hiểu cho đến cùng. Tiếng nói trong hoa Sen Phần 4 Lao thân cõi tục muôn nghìn, Để làm cho giống hữu tình mọc lên. Nay cũng thế đâu quên lẽ ấy, Đi đó đây tìm cái duyên xưa; Nhờ Trời ban bố mốc mưa, 1756. Cho đâu đó được lòng vừa như nhau. Dắt được một người vào cửa Phật, Mừng còn hơn báu vật muôn xe; Lời lành thấy kẻ không nghe, Đớn đau như thể búa đe đập vào. Đêm không ngủ vì câu suy lượng, Ngày quên ăn bởi tưởng xa gần; Nặng tình dân phải mòn thân, 1764. Mòn thân đâu quản miễn dân đồng tình.

Mối siêu nhiệm nơi kinh khó vạch, Ở nơi lòng là mạch rán tìm; Thấy lòng tất biết cổ kim, Thấy tình dân quốc thấy miền kẻ xa. Ngày nào được thấy ra điều ấy, Tất cùng đây như chái với hiên; Rán trau cho thắm lấy duyên, 1772. QuanÂm, Thế-Chí ngồi bên Di-Đà. Ngày hỷ lạc chính là ngày đắc, Phút trùng lai ấy phút vinh quang; Quê nhà lớn nhỏ khá toan, Để cùng nâng chén huy hoàng gần xa. Sự khổ sở tuy là lắm chịu, Lòng không nao xứng điệu làm trò. Tổ thầy tất đã hiểu cho, 1780. Chớ ngờ áo gấm mặc mò trong đêm. Có một chuyện khiến thêm tin chắc, Vào một đêm nước mắt đang tuôn; Lòng sao chi xiết ưu buồn, Trách hiền khốn đốn còn hung an nhàn.

Liền bên tai nghe vang tiếng nói, Rằng con ơi! chớ vội trách phiền; Phật Trời đâu có vị riêng, 1788. Hiền mà khốn đốn vì hiền mới đây. Hung được sướng vì gây phước trước, Phước hết rồi não nuột bá ban; Chớ rằng hung được an nhàn, Còn hiền khốn đốn trách than luật trời. Thần minh khắp mọi nơi đều có, Sự dữ lành lớn nhỏ thấy qua, Không riêng việc đã làm ra, 1796. Trong lòng mới tính cũng là hiểu thông. Xưa nay phép chí công chẳng lệch, Chớ nghi ngờ làm chích lòng trên; Thương người tâm ấy đáng nên, Những điều nhân quả đừng quên xét vào. Hiền khốn đốn chẳng nao núng dạ, Không những là xong quả trước kia; Phước nay còn được nhiều bề, 1804. Càng cam chịu được Phật quê càng gần.

Nghe nói thế ta lần nguôi dạ, Nói trong lòng rằng cả việc chi; Phú cho các đấng từ bi, Xét xem cho chứng mê si được nhờ. Tai lại tiếp nghe qua thêm nữa, Rằng con ơi! chớ có nghi ngờ; Mẹ thương mến đứa con thơ, 1812. Thế nào thì Phật cũng là thế ni. Thương chúng đến quên đi cõi thọ, Xuống hồng trần chịu khổ dường bao! Thương đời đời chẳng xót đau, Thường đem cay đắng chế vào Phật Tiên. Ai nỡ trách kẻ điên ném đá, Thấy con mê lòng dạ càng thương; Con ơi! con trẻ nào tường, 1820. Thầy con chính ở bên giường con đây. Ta nghe đến đoạn nầy rơi lụy, Khối nhớ thương như lũy như thành. Chỉ nghe tiếng nói đâu đành, Phải cho thấy mặt thì tình mới ưng.

Đoạn nầy ta xin ngưng để đó, Chờ kỳ sau sẽ có dịp bày; Tiếp qua tiếng nói bên tai, 1828. Từ đêm cho chí những ngày đều nghe. Cũng một hôm vào khuya vắng vẻ, Tai liền nghe nhỏ nhẹ lời thơ: Sĩ dị phàm sĩ; Lưu nhi bất di,

Ngoại kỳ hữu lý.

Vĩ ý nan tương,

Đại nguyện hà tỷ? Phật vô nhứt ngung, Giáo hà lập vị?

Diện kiến nan tri,

Ấu nhi vô trĩ

Tâm dĩ độ tâm,

Lão hà nhứt lý? Hòa thống phương phương, Hảo chơn thử bỉ;

Nhứt nhược trì qui,

Trụ kỳ bạt vị. Kệ rồi vắn tắt dặn dò, 1848. Khá đem mỗi chữ kết cho thành vần. Tơ nhỏ sợi khéo đan dệt lại; Nên gấm bông việc ấy đâu ngoa, Con ơi! kệ một lời ra, Có nhiều cơ mật rán mà xét suy.

Một để một việc chi cũng dễ, Một ra mười sự hệ lắm con; Khéo dùng phương tiện cho tròn, 1856. Nay không nên được hết còn hội nao. Nói tới đây lời trao đã vắng, Nằm gác tay lên trán nghĩ suy; Ý nguyền nếu chẳng như y, Ta còn lưu lại làm chi cõi trần. Nghĩ đến đây tâm thần mỏi mệt, Mắt nhắm đi đến lúc mơ màng; Duyên xưa đâu khéo đem đàng, 1864. Người anh cách khoảng muôn năm lai hồi. Rằng em ơi! chớ lời than chán, Ý nguyền nên hay chẳng mặc tình; Trước sau một chí hy sinh, Sống hay chết cái thân mình kể chi. Ở trần mãi đến khi toại nguyện, Chừng nào không còn chuyện khổ đau, Niết bàn kia mới nên vào, 1872. Còn người sầu khổ còn lao trong trần.

Em ơi! đạo gần xa cố bủa, Hết lao đao đến thuở thanh nhàn; Đang ngồi nơi chốn lâm san, Nghe em than chán vội vàng xuống đây. Anh thương em từ ngày xưa cũ, Đến những nay chịu đủ âu sầu; Lóc lăn còn thiếu chi đâu, 1880. Dấu chơn giẫm khắp địa cầu hỡi em. Việc đã cận anh xem thấy rõ, Không muốn em chán bỏ nửa đường; Từ bi tâm ấy khôn lường, Mừng cho em được nối đường NhưLai. Em đã chẳng mến say xác tục, Đáng kính thay tâm lực đủ đầy; Nhưng cần phải mượn xác này, 1888. Để làm xe chở nhơn loài qua truông. Kể từ đây lời buồn tiếng thảm, Nên vì anh để ngậm trong lòng; Việc em anh đã cảm thông, Mỗi lời than mỗi khiến lòng anh đau.

Vừa rồi được lời trao nhỏ nhẹ, Em biết cho là kẻ nào chăng; Ông già tóc bạc da nhăn, 1896. Bấy lâu thường ở bên màn của em. Nghe lời ấy ta thêm ứa lệ, Mầu nhiệm thay cho kẻ vô hình; Từ lâu khắn chặt tâm tình, Không riêng cho tiếng cho hình thấy luôn. Một ý nghĩ sai đường Phật pháp, Cũng ứng lời dạy gấp không quên; Không nhờ ơn đức bề trên, 1904. Ta đâu dễ được hiểu nên thế này. Không riêng ta dù ai cũng thế, Nếu nhứt tâm gìn lẽ tu hiền; Thì là sẽ được Phật Tiên, Dạy cho các lẽ bí huyền chẳng không. Xin chịu khó trì công khuya sớm, Nếu không nên ta chẳng phải người; Nào ta có dám nói chơi, 1912. Nói ra là dựa theo lời Phật Tiên.

Ngay như việc hoa liên ứng ngữ, Cũng nói ra để gởi cho nhau; Rõ điều mầu nhiệm siêu cao, Hầu tu thêm nữa cho mau công thành. Hoa còn nói muôn nghìn lẽ nhiệm, Xin kể thêm yếu điểm ra nghe; Vừa rồi những tiếng gớm ghê, 1920. Của muôn kẻ khổ dầm dề khóc than. Tiếng ấy dứt hoa vàng liền động, Quanh mình ta như sóng vỗ vào; Tự nhiên cảm thấy nhức đau, Thình lình hồn phách biến vào nơi đâu. Trong lúc ấy mau lâu chẳng nhớ, Khi tỉnh ra thân thể như dần, Còn thân như đã mất thân, 1928. Chính ta chưa biết phép thần làm sao. Một bài kệ từ đâu đưa lại, Lời thanh tao giảng dạy như vầy: Không khí khi đổi thay, Nhơn vật tợ như say;

Thất thần trong tức khắc,

Tỉnh lại có mấy ai? Sau khi nghe đến kệ này, Trong lòng ta cảm thấy đầy sợ lo.

Ngày chung cuộc nếu mà thật thế, Đến như loài trùng dế cũng tiêu; Trong không như lượn sóng triều, 1940. Mũi như sảm đất làm sao sống đời. Không nhờ Phật vãn hồi tánh mạng, Lớn như voi cũng chẳng còn chi; Có vầy mới gọi biến di, Phật Tiên vì đó ra đi kêu gào. Rán bớ ai dù sao cũng rán, Qua hội nầy sống đặng muôn niên; Nếu như thành được Phật Tiên, 1948. Lại càng thọ hưởng vô biên lạc nhàn. Như rồi đóa hoa vàng đã hiện, Nhiều cảnh mầu nhiều chuyện xinh tươi; Vui hơn vui của loài người, Ước mong khắp chúng sống nơi cảnh nầy. Tu chín chắn đến ngay đó được, Có Phật Ngài đưa rước tới nơi; Việc nầy đâu phải xa vời, 1956. Xin nên tin chắc ớ người quê hương.

Đèn trên hoa còn đương thẳng ngọn, Gió từ đâu ron rón thổi vào; Ngọn đèn liền phất phơ mau, Biến ra một cảnh trông vào thêm xinh. Một Đức Phật ngồi trên sen báu, Nhích miệng cười rồi bảo ớ con; Chua vì bởi nó còn non, 1964. Chín rồi sẽ ngọt không còn chua đâu. Nghiệp chưa sạch đành câu khổ báu, Nợ xong rồi ai bảo trả thêm; Gió ngưng thì sóng cũng êm, Điều nầy con khá nhớ đem vào lòng. Cảnh nầy tên là Không Diệu Hữu, Lòng muốn chi có đủ ớ con; Ngõ nhân tâm nọ chẳng còn, 1972. Thì là sẽ được sanh lên cảnh nầy.

Vậy con nhìn nơi cây bên cạnh, Vậy con nhìn nơi cây bên cạnh, Biết bao nhiêu trái chín thơm tho; Ăn vào cả tháng được no, Không cần đại tiểu vẫn là tự tiêu.

Y phục luôn tùy theo ý muốn, Rồi tự nhiên hiện cuốn nơi thân; Gọi là như ý diệu thần, 1980. Cõi Không Diệu Hữu toàn dân như nguyền. Ngày chọn lọc tại miền hạ giới, Kẻ hữu duyên sẽ tới cõi nầy; Là ngày không cánh mà bay, Không trồng tỉa vẫn đủ đầy ấm no. Con ơi! rán truyền cho dân biết, Tận diệt mà không diệt ớ con; Mất nhưng mà vẫn thường còn, 1988. Ấy ngày lập hội đầu non tại trần. Không riêng Phật hóa thân khắp chỗ, Các Thần Tiên cũng đổ xuống phàm; Mạnh ai thì việc nấy làm, Tùy duyên cứu các linh căn đem về. Nói xong Phật tay xòe năm ngón, Chiếu sáng như năm ngọn đèn pha; Ngũ phương liền thấy hiện ra, Vô biên thế giới thật là đẹp xinh.

Mỗi thế giới dạng hình mỗi khác, Có vị thì nhiều mắt nhiều tay; Cõi thì to lớn hình hài, 2000. Cõi thì nhỏ thó như người thế gian. Có cõi đất bằng vàng chói rực, Có cõi thì châu ngọc lót đầy; Cõi thì toàn thấy những cây, Không nhà không cửa đêm ngày sáng trưng. Mỗi bước có hoa nâng đỡ gót, Tai luôn nghe lời Phật dạy khuyên; Muốn chi tức được có liền, 2008. Dù rằng việc ấy ở miền khác xa. Chim biết nói gió hòa nên nhạc, Nước tùy lòng ấm mát đổi thay; Cõi trần khó sánh vào đây, Càng xem càng thấy mê say thêm nhiều. Phật liền cất tiếng kêu ớ trẻ, Ở thế gian ít kẻ thấy đây; Tưởng rằng chỉ có trần ai, 2016. Chớ không còn có cõi ngoài khác đâu.

Thế nên cứ bấu câu tục lụy, Cạnh tranh nhau nhục sỉ chẳng màng; Rốt như bọt nước hồ giang, Chỉ trong chốc lát rã tan chẳng còn. Cảnh chơn thật mắt con đã thấy, Khi trở về nhắc lại cho người; Duyên con đã nặng với đời, 2024. Lời con sẽ được lắm người nghe theo. Thảng có kẻ trả treo chống chỏi, Bởi kém duyên nên gọi cạn lời; Con ơi! gặp lúc hạn trời, Giống lên có một khô thời mười mươi. Được nghe ít bị cười nhiều lắm, Không can trường khó rấm giống duyên. Cuối cùng với buổi đầu tiên, 2032. Lòng người thương ghét đổi liền không ngưng. Con ơi! mỗi bước chơn đặt xuống, Bằng ít oi dốc luống dẫy đầy, Muốn noi gương phẩm NhưLai, Chớ nao núng tiếng nhiếc xài thế gian.

Người không hiểu thì càng thương xót, Cố dạy cho đến lúc hiểu rành; Kẻ say giận nó sao đành, 2040. Không mê ai cũng hiền lành như nhau. Con là một trong bao Phật tử, Gương từ bi khá giữ cho minh; Gặp điều thử thách đến mình, Phải luôn nêu rõ chơn tình cao siêu. Núi cao mấy rừng nhiều thế mấy, Cũng chẳng làm trở ngại khoảng không; Khoảng không ấy ví cho lòng, 2048. Núi rừng ấy ví trần hồng nọ kia. Ở trong cõi trần mê vẫn tỉnh, Cùng Phật đâu khác tính ớ con! Huyễn thân tuy mất mà còn, Rách y phục chớ đâu mòn thịt xương. Gạn xét kỹ rồi trương cung đạo, Bắn cho tan giặc bạo trong đời; Ngàn vàng dễ kiếm con ơi! 2056. Một câu chánhgiáo muôn đời khó nghe.

Hãy quí trọng hơn là châu báu, Ngày đêm luôn trì bảo chớ quên; Riêng mình đạo quả được nên, Rán dìu bá tánh cùng lên sen đài. Phật Ngài nói đến đây liền nín, Thoắt nhiên trên tụ đỉnh chiếu ra; Tự nhiên không thấy PhậtĐà, 2064. Chỉ còn thấy có đóa hoa với đèn. Trong lòng ta ngợi khen đáo để, Các Phật đều tướng thể giống nhau; Đẹp hơn hết thảy vật nào, Mặt mày vui vẻ lời trao dịu dàng. Vừa rồi dạy mọi đàng hơn thiệt, Chơn lý thay! Siêu việt lắm thay! Mỗi câu mỗi chữ đều hay, 2072. Càng nghe càng khiến mê say khó lờn. Muôn kiếp khó quên ơn đại độ, Đạo quyết thành để có đáp ơn; Ớ người trong cõi thế nhơn, Nghe đây rồi thấy tâm thần nghĩ sao? Há không sớm bước vào cửa Phật, Để qui y giải cuộc trần ai, Muốn tu tu chớ hẹn ngày, 2080. Kiếp đời không thể kéo dài được đâu.

Trễ một dịp khó âu gặp cuộc, Trời tối mà gặp đuốc là may; Mộng trần còn có bao dai, Có đeo cũng chẳng đeo hoài được đâu. Ta lặn lội vì câu giục thúc, Chịu nắng mưa bởi cuộc tử sinh; Nói ra với cả chơn tình, 2088. Muốn ai cũng được kính tin đạo mầu. Ta xin viết những câu sau đấy, Khi nhớ nhau đọc lấy đỡ buồn: Đã ngót năm năm trường, Ta xa cách quê hương; Nhưng đối với già trẻ, Vẫn giữ một lòng thương. Thương đến rơi nước mắt, Thương đến nhói can trường; Xác thân tuy lưỡng lộ, Tâm hồn vẫn nhứt phương. Quên ăn vì quá nhớ, Mất ngủ bởi nhiều thương; Thân trên giường ngoại quốc, Mộng về đến quê hương Xưa nay vì tâm bịnh, Hiện còn da bọc xương; Hỡi người trong quê nội, Lòng ta có được tường? Cách nhau xin chớ cách, Rán đợi cuộc phùng tương; Dẫu gặp muôn thử thách, Xin chặt giữ một đường.

Dù ai có chê ghét, Đây đó vẫn yêu thương; Chớ để danh cám dỗ, Đừng cho lợi gạt lường. Khó khăn dù cách mấy, Tu vẫn cứ tu luôn; Ví dụ ngày mai mốt, Được xuôi gió thuận đường. Gót chơn người mong đợi, Sẽ trở lại quê hương; Từ đây cho đến đó, Nhớ nuôi chí quyết cương. Khổ sầu sẽ đền trả, Cho nhau chén quỳnh tương. Mỗi ngày được nhớ đọc luôn, 2126. Mối tình đây đó càng vương thêm nhiều. Hai ngã được cùng theo một ý, Việc lớn lao thế mấy cũng nên; Đạo mầu càng chói chang lên, Không riêng một chỗ mà lên khắp cùng. Trong cửa Phật có trung lẫn hiếu, Cũng có luôn cả điệu nghĩa nhân; Muốn cho đáp vẹn trọng ân, Người trong cửa Phật giữ thân cho tròn.

Thân ấy vẹn phận con phận tớ, Vẹn cả tình quốc thổ quốc dân; Nếu là thật đạo chánh chơn, 2138. Hòa quang thì có yếm trần thì không.

Mượn cảnh tịnh cho lòng bình tịnh, Chưa phải là chơn chính pháp môn; Được luôn tự chủ tâm hồn, Dù trong chỗ loạn nhưng lòng vẫn yên. Có thế mới dụng quyền độ thật, Trong bùn lầy mà chất vẫn thanh; Quê nhà xin rán nghiệm rành, 2146. Nguồn chơn nắm được tu hành mới nên. Nơi đất khách nào quên cố quận, Ở trần gian vẫn tưởng PhậtĐài; Dù cho xa cách bao dai, Lòng mong trở gót không ngày nào quên. Tuy giấy trắng mực đen thô đạm, Nhưng lòng son đã chạm vào đây; Xem đây tất biết lòng này, 2154. Muôn xưa cho đến ngày nay một niềm. Niềm ân ái từ kim chí cổ, Đã gieo sâu trong chỗ tu hành; Giữa ta cùng khắp nhơn sanh, Chết thân muôn lượt nhưng tình sống luôn.

Người dẫu phụ ta không thể phụ, Ở nơi đâu cũng nhớ thương luôn; Riêng thân khổ chẳng hề buồn, 2162. Thấy người bị khổ mắt tuôn lệ dài. Ước sao khắp ai ai cũng thế, Cùng với đây tương kế tâm linh; Loạn cho thế mấy cũng bình, Ai nghe cũng mến ai nhìn cũng ưa. Mạch sầu nầy nếu chưa lắp được, Huyết lộ trong dân nước còn rơi; Khóc không vì phận xa vời, 2170. Mà là khóc cái cuộc đời loạn ly. Khóc vì cửa từ bi vắng dạng, Khóc người tu không rán lo tu; Không riêng lúc thức khóc đâu, Đến trong lúc ngủ cũng châu rơi dầm. Trước mặt Phật vẫn đem bày tỏ, Trong lòng son luôn cố nhớ lo; Lời nào của Phật dạy cho, 2178. Tiện bề nói hết ra cho người đời.

Chừng nào được khắp nơi hối ngộ, Thì những lời khuyên dỗ mới ngưng; Còn người chơn bước chơn dừng, Ta còn đem hết tinh thần réo kêu. Xin vui vẻ nghe theo lời chánh, Để làm xong hoàn cảnh người tu; Mới không luống uổng công phu, 2186. Người đâu khinh bỉ mình đâu hổ lòng. Ta xin kể chuyện bông thêm nữa, Để cùng nghe hầu sửa lấy tâm; Hoa đèn còn đứng như găm, Ta còn đang đứng ngó chầm vào hoa. Trong lòng ước PhậtĐà dạy kỹ, Đâu chơn và đâu ngụy đành rành; Ngõ hầu nhắc lại nhơn sanh, 2194. Dựa theo nơi đó để hành cho y. Vừa nghĩ thế tức thì hoa động, Cánh thứ nh. gần rún của hoa; Bắn lên một ánh sáng lòa, Chót trên ánh sáng PhậtĐà ngồi nghiêm.

Gương lành trong bá tánh đâu so; Mùi hương bay rất thơm tho,

2202. Gió đưa thấy mát hơn là gió thu. Phật liền nói lên câu vi diệu, Rằng con ơi! nên hiểu như vầy: Thật ấy là chơn, Giả ấy là ngụy; Chơn không dối lừa, Ngụy hay gian trá. Chơn không ngã nhơn, Ngụy thì nhơn ngã; Không chấp là thật, Còn chấp là giả. Tâm chơn chơn hết, Tâm ngụy ngụy cả; Ngụy vốn tại mình, Chơn không do kẻ. Không sáu trần thật, Có sáu trần giả. Chơn có không không, Ngụy không có có. Nói làm một thật, Làm nói hai giả; Chơn ngoài như trong, Ngụy trong khác cả. Thương khắp là thật, Yêu riêng là giả; Chơn thí không ngừng, Ngụy không phóng xả.

Sau trước một thật, Đuôi đầu hai giả; Không vướng chơn hết, Có đeo ngụy cả. Không sắc là thật, Còn tướng là giả; Chơn thì chơn thành, Ngụy thì ngụy quả. Con cứ lấy đây, Ngụy chơn hỏi dạ. Phật Ngài vừa nói tới đây, 2240. Hào quang liền mất mặt mày hết trông. Ta đứng mãi như trồng chẳng động, Bởi kệ mầu đang ấn trong tâm; Càng suy càng để ý tầm, Càng hay càng thấy cao thâm vô cùng. Vì say kệ mắt ngưng không nháy, Ngó Phật khi hết thấy mới thôi; Hào quang cao vọi ngất trời, 2248. Khéo thay Đức Phật lại ngồi lên trên. Việc chơn ngụy hư nên dạy kỹ, Mỗi lời gồm đủ lý cạn sâu; Hiểu ra cho tận đuôi đầu, Mới hay lời Phật nhiệm mầu vô biên.

Xin chớ lấy ý riêng xét nghiệm, Đem tấm lòng cao viễn suy ra; Việc chơn hay ngụy cũng là, 2256. Từ trong tim não sanh ra mọi điều. Lấy khuôn mực ở nhiều kinh điển, Để làm nơi văn kiến ít lầm; Hành sai vì bởi mê tâm, Tâm mê hết được, việc làm không sai. Nhớ cho kỹ bớ ai người thế! Hãy tỉnh ra chớ để mê luôn, Khổ đời còn diễn lắm tuồng, 2264. Chậm qua một khúc rối cuồn nhiều ngoe. Theo lời Phật ta nghe từ trước, Cho đến nay lần lượt kể ra; Không riêng lời của PhậtĐà, Mà nhiều vị khác cũng là nói luôn. Còn một vị chờ cơn thuận tiện, Ta sẽ đem phổ biến ra nghe; Nói ra ai cũng không dè, 2274. Phong thần ấy chuyện đã nghe lâu rồi.

Ta nói hết không lời nào tiếc, Nói cho người được biết để tu; Tu cho khỏi kiếp lao tù, Tu coi đại hội trên bầu thế gian. Con đắc đạo cứu an cha mẹ, Cha mẹ thành dìu trẻ qua truông; Chồng nên vợ được nên luôn, 2282. Vợ thành chồng cũng qua cơn thảm sầu. Nên hợp sức bắt sâu nhổ cỏ, Một hột gieo được trổ nhiều bông; Khuyên nên đồng vợ đồng chồng, Cha con nhứt trí giống dòng nhứt tâm. Dịp may cả muôn năm mới gặp, Chớ bỏ qua hãy gấp ôm vào; Để xem kẻ cỡi hoa lau, 2290. Đi qua biển cả thế nào mới vui. Trời đất lúc tối thui tất cả, Ngọn đèn thần sẽ chóa khắp nơi; Hiền lành sẽ được đèn soi, Dữ hung đành chịu như người quáng manh.

Lúc khát chẳng ai dành cho nước, Khi đói không kẻ giúp cho cơm; Khổ thân còn khổ linh hồn, 2298. Khổ trong muôn kiếp đem dồn một khi. Ngày ấy sẽ lần đi tới chỗ, Lá khô thì sẽ đổ chẳng không; Liệu mình cho được sạch trong, Ngày khai đại hội ấn rồng được phê. Tỉnh thức sớm chớ mê ngủ nữa, Hội nầy không còn thuở nào hơn; Chừng tai nghe được tiếng đờn, 2306. Mây sầu tan cả mưa buồn tạnh xong. Những lời nói trong bông sen đấy, Không dễ nghe chớ lấy làm thường; Toàn lời của Phật mười phương, Nói ra vì bởi lòng thương thế trần. Liền sau khi Phật thân ẩn dạng, Trong hoa liền trỗi bản thanh tao; Một bài thơ diệu làm sao! 2314. Thơ rằng ớ trẻ tại trào Hạ nguơn.

Mặc cho cuộc mưa đơn gió kép, Vẫn một lòng sắt thép trơ trơ; Rán đưa người đến bến bờ, Sóng dù muôn lượn chớ ngơ máy chèo. Xưa Phật đã qua đèo lội suối, Chẳng quản chi gối mỏi chơn đau; Lòng tu trước cũng như sau, 2322. Mến tu hơn mến sắc màu thế gian. Gặp thử thách trơ gan chịu đựng, Suốt khoảng tu không sướng một ngày; Nhưng lòng vẫn được dẻo dai, Chí tu càng thấy mỗi ngày thêm tăng. Nếu không chịu khó khăn như thế, Quả NhưLai đâu dễ đắc thành; Lợi danh chẳng mến lợi danh, 2330. Ái tình mà chẳng ái tình buộc vương. Thật là một tấm gương vĩ đại, Đáng chúng sanh sùng bái muôn đời; Con ơi! gương ấy khá noi, Khỏi cần phải nói thêm lời chi hơn.

Vừa đến đây nhạc ngưng lời dứt, Hoa và đèn cũng mất theo luôn; Lòng ta vui trộn lẫn buồn, 2338. Vui ra nước mắt buồn tuôn lệ dài. Cảm ơn đức NhưLai vô-lượng, Khéo tùy cơ biến hiện đủ môn; Xin thề dù xác muôn chôn, Vẫn không quên được trọng ân Phật Ngài. Không thành đạo lòng đây há toại, Chẳng tỉnh đời sao phải người tu; Đuốc soi gấp mấy trăng thu, 2346. Lời khuyên hơn lá rừng sâu mới vừa. Xin đồng đạo chớ ngơ ngẩn dạ Rán đọc lời biên tả nơi đây, Lòng thương nhau chớ nên khuây, Đường tu cứ bước đừng ngày nào thôi. Nơi hải ngoại xa xôi cách trở, Mượn bút nghiên nầy có thăm nhau; Chúc cho trí tuệ được mau, 2355. Thanh bình sớm hưởng đạo mầu sớm nên.

Tên người ThanhSĩ chớ quên.

Nam Mô Sám văn Hội Thượng Phật  Bồ Tát. nam mô Thập Phương thường trụ tam bảo. cúi lạy đấng tam giới tôn quý mạng cùng mười phương Phật. Con nay phát nguyện rộng Thọ Trì  sám văn Hiển đạo. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, Nếu có người thấy nghe, đều phát lòng bồ đề,

Hết một báu thân này cùng sanh cực lạc quốc. Nam Mô Sám văn Hội Thượng Phật  Bồ Tát. Thi văn giáo lý phần Đời mạt Pháp Đời mạt Pháp Phần 1 **** Thốt những lời bất khả tư nghì, Ngồi tại thế dường đi trong gió. Thân tứ đại thấy rằng không có, Ngũ trược đời như bỏ từ lâu; Lặng lẽ nghe giáo lý nhiệm mầu, Một bài kệ bắt đầu vang vội.

Tám muôn bốn ngàn pháp, 10. Vào thời kỳ mạt kiếp;

Dễ tu có một môn, Niệm A Di Đà Phật, Mọi tội lỗi tiêu tan,

Các vọng tâm biến mất;

Niệm Phật một lòng thành,

Đủ sanh về Phật quốc. Tiếng kệ ấy tai nghe đã dứt, Lòng còn đang phưởng phất như mơ; Vừa xét suy vừa cũng đợi chờ, 20. Những gì sẽ được cho nghe nữa. Không riêng muốn một mình xem sửa, Muốn cho nhiều người nữa được nghe; Bởi thấy đời nay quá khắt khe, Ít người chịu tin nghe đạo lý. Kẻ thì bởi không ai dẫn chỉ, Người thì vì thế sự buộc ràng; Đa số người chỉ biết thế gian, Không tin có thiên đàng địa ngục. Nên chẳng thiết đến điều tội phúc, 30. Chỉ làm theo sở dục thường ngày; Có phải chăng vì lý do này, Khiến nhân loại đông tây thù ghét.

Lấy đạo nghĩa con người ra xét, Không khỏi sanh lắm việc lo buồn; Rối đời không mấy kẻ gỡ suông, Trái lại lắm người đương thêm rối. Kẻ thì tạo rối trong gia nội, Người thì gây rối tới bên ngoài; Trường cạnh tranh cứ mãi kéo dài, 40. Khiến người khắp trần ai đều rối. Như đã hiểu tâm nầy mọi nỗi, Bóng Từ Bi tiếp nối thêm rằng: Chúng sanh trong nhà lửa, Đang say giấc mộng trường;

Nếu không người gọi thức,

Tất bị cháy tan xương. Chuông Thiền nên dộng gấp, Nước Tịnh phải rưới bươn; Độ dân rời hỏa trạch, 50. Cùng Phật đáo Tây Phương.

Tử sanh không ràng buộc,

Phiền não hết vấn vương; Vượt ngoài vòng nhân ngã, Khỏi hẳn cảnh ghét thương.

Phàm tình không phá phách,

Sự thế hết nhiễu nhương;

Luôn vui không thấy khổ,

Thật tự tại miên trường.

Chúng sanh trong hạ giới, 60. Mau cải ác tùng lương;

Giấc mê trần hãy tỉnh,

Cửa Phật pháp mau nương.

Cõi đời là đau khổ,

Kiếp sống vốn vô thường; Rán tu cho giải thoát, Ấy là kế thượng phương. Nghe kệ qua không ngớt suy lường, Làm sao gọi kẻ còn mê giấc. Chạy ra khỏi nhà đương cháy hực, 70. Giải quyết cho xong cuộc hồng gian; Nhược bằng không tỉnh kiếp mộng tràng, Đời khó tránh tiêu tan tro mạt Lâm tử trận phải tìm lối thoát, Rớt sông mê bờ giác khá tầm; Người đời nên sớm biết hồi tâm, Chận đứng kiếp thăng trầm thế sự. Tin lời Phật chớ nên lưỡng lự, Phải nhất tâm bỏ dữ làm lành; Tất nhiên là nghiệp khổ chúng sanh, 80. Chẳng có cớ lôi mình vào đó.

Việc ấy rất nhiều người biết rõ, Nhưng lòng không chịu bỏ cho xong; Cứ để cho mờ mịt cõi lòng, Năm tháng cứ tùy tòng thị dục. Rốt cuộc chỉ để giòi tửa nút, Riêng mình thì tiếp tục chịu đày; Rừng mê càng sanh mọc thêm dày, Biển khổ cứ đào xoay sâu thẳm. Giống sanh tử nhiều đời gieo rắm, 90. Khó nhổ cho hết đặng nhứt thời; Nhờ Từ Bi chỉ dạy cho đời, Những đạo pháp hợp thời hiện tại, Đây vừa phát tâm cầu thế ấy, Liền nghe bài kệ dạy như sau: Tất cả tấm lòng thành, Gồm vào một niệm Phật;

Khi niệm ấy phát lên,

Vang rền trong trời đất.

Rừng mê cháy sạch không,

100. Biển khổ lấp bằng mặt;

Chỉ trong cái hoát nhiên,

Thấy rõ Tam Thế Phật.

Nghe kệ qua như là mở gút, Giúp cho người thiểu đức dễ tu; Bất luận là kẻ trí người ngu, Đều có thể trì câu Lục Tự. Thật niệm Phật dứt lòng hung dữ, Quyết tu hành bỏ sự gian phi; Lợi danh đời lòng chẳng thiết chi, 110. Đường giải thoát cố đi cho tột. Trong nhà lửa mà không bị đốt, Ở cõi trần mà vượt khỏi mê; Có vinh huê chẳng nhiễm vinh huê, Được phú quí không mê phú quí. Càng có của càng đem bố thí, Càng có quyền càng nghĩ cứu dân; Giàu sang không phụ bạc cơ bần, Thông minh chẳng nhạo khinh ngu dại. Được thân thế lòng càng rộng rãi, 120. Đủ tiện nghi dạ phải khoan dung; Không thừa cơ chụp giựt hành hung, Chẳng cậy thế thổi lông tìm vết.

Muốn làm sống không đành làm chết, Thương người không nỡ ghét hại ai; Tìm làm cho hòa nhã tốt tươi, Chẳng muốn tạo lôi thôi gây gổ. Giữ nhân cách, biết điều thẹn hổ, Ở thẳng ngay, sống có cương thường; Nghe khổ người lòng biết xót thương, 130. Thấy đói biết chia cơm sẻ áo. Ở chòm xóm lấy câu hòa hảo, Trong gia đinh gìn đạo hiếu thân; Ai cũng đều ăn ở có nhân, Người đời sẽ bớt phần thống khổ. Ai cũng biết chung lo tế độ, Thì ngục môn bế ngõ từ lâu; Được lạc an khắp cả hoàn cầu, Đâu đến nỗi khổ sầu tấp nập, Nghe lời Phật lòng lành rán tập, 140. Chí công lo niệm Phật tu hành; Lúc sống không đày đọa thân sanh, Khi thác được gởi mình cõi Phật.

Ý nghĩ đến đây vừa mới dứt, Kế nghe bài kệ khác ngâm lên: Đi đứng niệm Di Đà, Nằm ngồi trì Lục Tự;

Thức cũng tưởng A Di.

Ngủ cũng ghi Sáu Chữ.

Nói cũng nhớ Nam Mô,

150. Nín cũng ôm Phật Sự;

Cực Lạc muốn Vãng Sanh,

Cứ y hành như thử. Mật ý bảo rằng dù đa sự, Cũng thầm ghi sáu chữ Di Đà; Niệm Phật tâm chẳng chút nào xa, Tất không chỗ để tà ý khởi. Chỉ một niệm cầm lòng đi tới, Phật Tây Phương sẽ gọi đến tên; Chốn Liên Trì sen báu nở lên, 160. Khi mãn kiếp ngồi trên chín phẩm. Người đời khá để lòng suy gẫm, Tìm lối ra khỏi cảnh hồng trần; Chớ chuốc thêm tội lỗi vào thân, Nên cương quyết dứt lần nghiệp chướng.

Ở rộng rãi chớ nên hẹp lượng, Lo giúp người đừng tưởng riêng mình; Đối với ai cũng ở thật tình, Chớ đừng có lòng sanh giả dối. Rán ngừa tránh đừng cho phạm lỗi, 170. Lỡ phạm rồi tự hối chừa ngay; Được thế là cũng quí lắm thay, Người đời có mấy ai toàn thiện. Bậc Tiên Thánh trước khi chưa hiển, Cũng lỗi lầm nhiều chuyện như ai; Nhưng nhờ lòng cương quyết dẻo dai, Nên các việc lầm sai chừa hết. Từ những chỗ tâm trần mê mết; Đổi ra lòng cầu Phật vãng sanh Tuy khó khăn cố gắng sẽ thành, 180. Vạn sự ở nơi mình trì chí. Trong trí não đây còn đang nghĩ, Được nghe thêm kệ chỉ cho rằng: Ở chỗ vắng không người, Cũng như nơi đô hội;

Bình tĩnh niệm A Di,

Chăm nom Bồ Đề cội.

Nếu tà ý còn sanh,

Bởi Phật tâm còn rối;

Khéo điều khiển lòng mình,

190. Đường Tây Phương một lối.

Nghe kệ xong nghĩa mầu đã hội, Tự mình chừa chớ đợi Phật răn; Chưa trọn lành còn phải ngừa ngăn, Được toàn thiện khỏi cần xem sửa. Buổi sơ cơ biết ra công chữa. Thành quả rồi thì thuở nhàn cư; Khó khăn là từ bước hỏng hư, Mà biết sửa ra người đứng đắn Việc khó tạo quyết làm sẽ đặng, 200. Đạo khó tu cố gắng thì thành; Người chịu hành hay chẳng chịu hành, Là tất cả mối manh quan trọng. Biết trừ lúc tâm vừa mới vọng, Thì tội đâu còn lộng ra ngoài; Dao lụt mà được bén nhờ mài, Phàm nên Thánh nhờ hay tu luyện. Muốn cho Phật Di Đà lai viếng, Trong lòng đừng vắng tiếng Nam Mô; Có thật mời thì kẻ mới vô, 210. Không thèm gọi ai mà bước đến.

Mong về Phật cõi phàm chớ mến, Muốn nên Tiên tách bến hồng trần; Phải quyết tâm chớ có ngại ngần. Quang âm cứ xoay vần chẳng đợi. Chúng sanh ở trong miền hạ giới, Khá chọn đường đi tới Tây phương; Để phủi rồi hết cảnh oan ương, Và cũng dứt xong đường sanh tử. Nếu nghiệp ác người còn lo trữ, 220. Tất là không khỏi sự báo oan. Vay thế gian phải trả thế gian, Đi đường Phật thì sang cõi Phật. Thế gian chịu khổ sầu chất ngất, Cõi Phật thì khoái lạc vô biên. Rán tu hành rán chưởng phước duyên, Để sớm được trường miên bổn mạng. Kiếp người thấy tợ vừng mây ráng, Ngọn gió qua đủ tán số căn; Ham làm chi những việc hung hăng, 230. Để chịu lắm tai nàn kiếp sống.

Không học Phật cũng gìn đạo Khổng, Chẳng tu Tiên cũng sống nên người. Lấy lương tâm ra đối xử đời, Cho xã hội loài người tốt đẹp. Các tật xấu thói hư nên dẹp, Rán trau tria tánh nết hiền lành; Chớ quá vì mến việc lợi danh, Đức liêm sĩ của mình chôn lấp. Bề nhơn cách cũng cần tu tập, 240. Việc lễ nghi phải học đàng hoàng. Tuy quen thân cũng chớ sỗ sàng, Dù cật ruột cũng đừng bướng bả. Cách ăn nói chọn lời tao nhã, Khi nằm ngồi lựa chỗ khiêm cung. Kẻ nhận lầm thì khá thứ dung, Người nói đúng nên công nhận phải. Khôn ngoan chớ khinh người ngu dại, Giàu có đừng bạc đãi nghèo hèn. Bất luận người ấy lạ hay quen, 250. Khi hữu sự sẵn sàng giúp đỡ.

Trước việc nghĩa lòng không hề sợ, Ấy những điều cần có nơi người. Ở thời kỳ thế kỷ hai mươi, Các việc thiện con người khó tập, Nhưng cũng rán ra công bồi đắp, Để cho ra phẩm cách con người. Đời văn minh sống chẳng tốt tươi, Thì giá trị con người đâu xứng. Xét suy kỹ rồi trau trỉa phận, 260. Để bớt đi nhơ bẩn cuộc đời. Trong lòng đây còn nghĩ chưa thôi, Liền nghe được những lời kệ khác. Bụi trần tuy bao phủ Son sắc vẫn một lòng

Mây qua trăng lại tỏ

Sóng lặng biển huờn trong

A Di không ngớt tưởng

Đà Phật vẫn hằng mong

Nguyện sanh về Cực Lạc

270. Chẳng thích ở trần hồng

Được phát tâm như thế,

Chúng sanh đó thành công.

Nghe kệ này chứng tỏ cõi lòng, Dù lăn lóc cũng không thể mất. Dứt mê được tức huờn tâm Phật, Rửa bụi xong vẻ ngọc sáng ra. Phải tự tin nơi bổn tâm ta, Rán tìm kiếm cho ra manh mối. Người khó được có lòng tự hối, 280. Biết hối thì tội lỗi đều tiêu. Đọa quyết tu thì cũng được siêu, Sớm phàm tục kế chiều Tiên Thánh. Ma hay Phật tùy lòng bá tánh, Người cũng nên lựa cảnh mà đi. Được trở nên Phật chẳng khó gì, Khó là bởi không y lời Phật. Lòng này nghĩ đến đây vừa dứt, Tiếng kệ mầu tiếp tục vang lên. Niệm A Di Đà Phật 290. Nối liền không hở dứt

Lục tặc hết đường sanh

Tam bành không chỗ xuất

Tan dần nẻo ngục môn

Hiện rõ đường Lạc quốc.

Sức mầu nhiệm vô cùng,

Khi được chơn công đức.

Tuy rằng tiếng kệ mầu đã dứt, Lòng chưa ngưng một phút nghỉ ngơi. Những điều chi Phật đã thốt lời, 300. Cố suy nghiệm để khơi nguồn đạo. Xét rằng kiếp phàm là khổ não, Vạn vật là mộng ảo đồng trường. Việc tử sanh không trốn khỏi đường, Thật là chẳng khác tuồng con múa. Nếu không sớm tìm đường sáng sủa, Còn muôn đời sống chỗ u minh. Bị lợi danh làm mất tâm linh, Vì vật chất quên tình cảm tốt. Thấy tệ bạc khiến lòng như đốt, 310. Nghe gian ngoan bắt sốt ruột rà. Giờ phút nào cũng rất thiết tha, Lòng dạ của người ta từ mẫn, Bỏ đi tánh hẹp hòi nhơ bẩn, Rèn tập lòng rộng lớn sạch trong, Cứu đồng bào bớt cảnh long đong, Giúp nhơn loại khỏi vòng tai biến, Vì chánh nghĩa riêng thân vui hiến, Lo đạo mầu mặc tiếng khen chê, Quyết làm cho đời tỉnh giấc mê, 320. Phận mình có quản chi việc khổ.

Noi chí Phật trọn đời cứu độ, Học Từ bi rộng mở lòng thương. Kêu gọi người cải ác tùng lương, Lo giải thoát là phương cứu cánh. Luôn niệm Phật thường trau đức hạnh, Chừa ác ngôn với tránh tà tâm; Lo ăn năn khi đã lạc lầm, Biết nhận lẽ khuyên răn chánh đáng; Việc hào hiệp khó làm cũng rán, 330. Ở thẳng ngay khó đặng cũng lo. Đường đời tuy có lắm quanh co, Rán chiều uốn để lo đạo đức. Thấy kẻ yếu liền ra giúp sức, Việc lợi dân chẳng chút ngại ngần. Thật hành câu vị nghĩa vong thân, Đem khêu tỏ tinh thần bác ái. Kiếp này chẳng cứu xong nhân loại, Thì kiếp sau cũng nối độ đời. Chữ từ bi nhứt định không rời, 340. Câu hỷ xả muôn đời chẳng bỏ.

Đạo Phật quyết tình khai rộng ngõ, Pháp tu nguyền vạch rõ nhiều phương, Cho nhơn sanh Cực Lạc biết đường Sớm giải kiếp trần dương tạm giả. Còn đang nghĩ ngợi nhiều trong dạ, Kế nghe bài kệ tỏ thêm rằng: Lòng vui chẳng chỗ lường, Tình thương không vật sánh.

Thật là tâm từ bi,

350. Thật là ý Phật Thánh. Hỡi kẻ ở hồng trần, Hỡi người ta bà cảnh,

Muốn cùng Phật sanh cư,

Phải vui thương bá tánh;

Nghiệp chướng chớ đeo mang,

Nợ thế gian trả rảnh.

Nhứt tâm niệm Di Đà,

Trì chí lo đạo hạnh. Trong không rối loạn tâm, 360. Ngoài chẳng bìu díu cảnh,

Rộng tợ khoảng hư không,

Sáng như mặt nhựt ánh.

Đạt đến chỗ này rồi,

Không còn lời so sánh.

Tiếng kệ ấy ngân như chuông đánh, Vẫn còn nghe văng vẳng bên tai. Người nào dù có lắm ngủ say Nghe đến cũng mở ngay đôi mắt. Biết rõ giấc mộng trần mê hoặc, 370. Bừng tỉnh ngay không chút dần dà. Rất ước mong khắp hết người ta, Đồng tưởng Phật Di Đà thường niệm. Học đạo lý trau giồi hạnh kiểm, Xem giảng kinh kiểm điểm tánh tình. Ngọn tâm đăng quyết đốt cho minh, Để thấy rõ đường sanh Cực Lạc. Mình biết chỗ mới dìu kẻ khác, Không rõ đường khó dắt người đi. Việc thương người phải đúng từ bi, 380. Thương sai chỗ nhiều khi gây họa. Nên xét kỹ để hành đạo cả, Hầu giúp cho Phật quả viên dung. Ngọn lửa trần mỗi bữa cứ nung, Mong bá tánh để lòng phản tỉnh.

Gặp chánh đạo rán tu chơn chánh, Nghe pháp mầu khá vịn đi theo. Khi thuyền kề bỉ ngạn quăng neo, Đến chừng ấy lái lèo khỏi bận. Một bài kệ khác liền chỉ dẫn, 390. Thật là chơn pháp mầu, Thì bất di bất dịch.

Vạn vật có đổi thay,

Pháp mầu không xê xích;

Chúng sanh có mất còn,

Pháp mầu không sống chết.

Gọi là chơn pháp mầu,

Trước sau không dấu vết. Hỡi kẻ muốn tu hành, Pháp mầu là trước hết.

400. Nên tìm kiếm trong tâm,

Tất pháp mầu thấu triệt. Nghe lời kệ rất nên siêu việt, Mong rằng ai cũng biết tận tường. Lo hồi quang để thấy tâm vương, Rán phản chiếu cho tường pháp bửu. Việc đạo quả muốn cho thành tựu, Người tu nên chung thỉ một lòng, Muốn nghĩ thêm chưa kịp nghĩ xong, Một bài kệ khác ung dung tiếp.

410. Cõi Ta bà đau thương, Chúng sanh luân chuyển luôn.

Phật trông càng thương xót,

Từ quang chẳng ngớt tuôn.

Tiếc thay đời mê ngủ,

Không thấy ánh Thái Dương.

Mau tỉnh cơn ác mộng,

Tỉnh xong kiếp quay cuồng. Nghe kệ qua suy nghĩ thêm buồn, Mình cũng một người trong bể khổ. 420. Từ xưa cũng vì chưa tỉnh ngộ, Mới nhọc công Thầy Tổ nhiều phen. Kiếp chúng sanh thật quá đỗi hèn, Không tự giác chờ khuyên mới tỉnh. Thích Ca chẳng đợi ai mời thỉnh, Thấy khổ đời tự tỉnh xuất gia, Mối đạo mầu nhất quyết tìm ra, Để cứu vớt người ta sống khổ; Tự lòng xót thương đời muốn độ, Nên sẵn sàng chịu khổ tu hành; 430. Lòng từ bi ấy vốn chơn thành, Nên Đức Phật bình sanh đắc đạo.

Biết tự giác không chờ ai bảo, Đáng kính thay Phật Tổ ngàn xưa. Mình làm sao đền đáp cho vừa, Ân của Phật tìm ra chánh đạo. Mong ai cũng tôn sùng Tam Bảo, Lo tu hành đúng đạo Thích Ca. Giải quyết xong cảnh khổ ta bà, Phật khỏi nhọc công ra dạy dỗ. 440. Đó là việc đáp ơn Phật Tổ, Cũng là điều giải khổ cho mình. Tất nhiên cùng Phật được đồng sinh, Hết còn chịu linh đinh biển ái. Kế nghe tiếp thêm bài kệ dạy Người đời tham đủ thứ, Rốt cuộc cũng tay không.

Thế mà chưa thấy chán,

Vẫn còn lắm sự mong. Tội lỗi càng chồng chất, 450. Đền trả mãi chưa xong.

Hồng trần là tạm giả,

Nên tỉnh ngộ nơi lòng.

Lo tu hành niệm Phật,

Cho khỏi nghiệp cùm gông.

Trọn vui câu giải thoát,

Các nỗi khổ đều không.

Cảnh ấy người muốn đến, Nghiệp oan chớ đèo bồng.

Hành y lời Phật thuyết,

460. Sẽ toại ý người mong. Ý kệ như trách kẻ trần hồng, Biết vật tạm mà lòng cứ mến. Rốt cuộc chỉ não sầu đưa đến, Người đời không mãn nguyện bao giờ. Trong cái vui có cái khổ chờ, Đang ngày sống sẵn hờ ngày chết. Cái chi đến cuối cùng cũng hết, Không vật nào người được giữ còn. Ví dù là sông biển núi non, 470. Cũng vẫn bị tan mòn khô cạn. Sanh thì phải tử là định mạng, Vật hữu hình có hạn số căn; Nếu không tìm đường lối siêu thăng, Thì muôn kiếp vẫn còn sanh tử. Trong lúc sống dù mưu vạn sự, Khi chết rồi ra thứ bùn lầy; Từ ngàn xưa cho đến ngày nay, Ai cũng thế nào ai khỏi được.

Sự giả chơn phải xét cho minh, Lẽ siêu đọa cũng nên nhớ lại. Y lời Phật tổ xưa chỉ dạy, Giải thoát muôn khổ hải Ta Bà; Cầu vãng sanh cảnh giới Liên Hoa, Lục đạo khỏi vào ra thọ nạn. Đồng Bồ Tát Như Lai trường mạng, Cứu mình còn cứu đặng tổ tiên; Cũng như là các bậc tiền hiền, 490. Không thẹn kẻ sanh trên mặt đất. Nếu người chỉ sống theo vật chất, Thân mất rồi các vật hóa không; Như dã tràng xe cát biển đông, Muôn việc đổ theo dòng nước cuốn. Lo giải thoát cho đời khỏi uổng Nên làm lành để chẳng phí công; Hãy mở tâm bác ái đại đồng, Cứu giúp kẻ sống trong cảnh khổ. Nên hòa thuận chớ nên gây gổ, 500. Tha thứ nhau đừng bó buộc nhau; Người dù là không phải đồng bào, Cũng đồng loại nỡ nào nhiễu hại.

Nên giúp đỡ để cùng tồn tại, Chớ đem lòng phá hoại lẫn nhau; Tinh thần nhơn loại khá nêu cao, Lo giải quyết khổ đau đời sống. Dẹp ích kỷ dẹp lòng tham vọng, Mở lương tâm mở rộng tình yêu. Người với người tương trợ mọi điều, 510. Lấy thành thật ra nêu trước hết. Sự vui khổ hoặc bề sống chết, Lo đỡ nưng cứu vớt lẫn nhau; Đạo làm người cũng biết đổi trao, Mọi cảnh khổ hoàn cầu được bớt. Việc cơm áo khá nên chia sớt, Cảnh hòa bình cần hợp nhau xây; Mối tình thân thiện giữa nhân loài, Nên tìm cách tạo gây chặt chẽ. Giúp nhau các lo âu được nhẹ, 520. Được an cư trên lẽ sống còn;

Suy nghĩ còn tiếp giữa lòng son, Suy nghĩ còn tiếp giữa lòng son, Kế bài kệ khác liền đưa tới.

Chúng sanh cõi trần lao, Thiếu lòng cứu trợ nhau;

Sanh ra nhiều tai họa,

Khiến lắm việc buồn đau.

Khổ vô tình thì ít,

Khổ cố ý biết bao;

Bởi ngã nhân làm khổ,

530. Vì ích kỷ gây sầu. Ngàn xưa đã như thế, Ngày nay có khác đâu;

Dục vọng sanh giết hại,

Tham lam đổ máu đào.

Oán thù vì lợi lớn,

Giận ghét bởi quyền cao;

Tiền tài quên cốt nhục,

Danh vị hại đồng bào

Nguyên nhân của sự khổ, 540. Người đã hiểu ra sao; Nhưng mà không chịu tránh,

Trái lại cứ mang vào.

Khiến cho thêm khổ nạn,

Đời này đến đời sau;

Chúng sanh trên thế giới,

Cần phải biết thương nhau. Tiêu diệt cảnh nghèo khổ, Tẩy trừ nạn đói đau;

Cùng chung lo bảo vệ,

550. Không phân biệt sắc màu.

Đối đãi nhau thành thật, Cùng tôn trọng lẫn nhau;

Hòa bình chung sức lập,

Đạo đức cố giồi trau.

Sống không làm nhau khổ,

Chết cũng được tiêu dao;

Loài người trên thế giới,

Việc ấy khá ghi vào.

Giúp người vui thì tốt,

560. Làm người khổ nỡ nào; Việc lành nên tạo gấp, Điều dữ khá chừa mau.

Đồng tâm hành thiện sự,

Đâu còn cảnh binh đao;

Khổ Ta Bà tất hết,

Vui Cực Lạc thay vào.

Đời văn minh tiến bộ,

Há không nghĩ đến sao? Cái vui và cái khổ, 570. Người nên lựa cái nào?

Vui thật hay vui giả,

Khổ tạm hay khổ lâu;

Cần để tâm chọn lựa,

Xây hạnh phúc hoàn cầu. Vui cá nhân ngắn ngủi, Vui đại chúng dài lâu;

Vui riêng khó tránh khổ

Vui chung tất chẳng sầu.

Thích Ca hồi thuở trước, 580. Tại sao bỏ đài lầu?

Thấy vui riêng là khổ,

Vui riêng cũng không lâu.

Nên tìm vui đại chúng,

Thật là vui nhiệm mầu; Thường tình cho là dại, Nhưng nào có dại đâu.

Thật là chơn trí thức,

Thật là kẻ hiểu sâu;

Lợi danh không thể gạt,

590. Tài sắc khó nhử câu.

Đời tư đành chịu bỏ,

Để đổi vui nhiệm mầu; Vui mười phương thế giới, Vui vạn vật năm châu.

Mẹ cha được vui cả,

Vợ con cũng hết sầu;

Đó là vui chơn thật,

Cũng là vui dài lâu.

Hơn mấy ngàn năm lẻ,

600. Còn gương sáng mất đâu;

Cái vui ấy bất diệt,

Chúng sanh khá lo cầu. Đời nay là mạt pháp, Vui chung rất cần âu;

Nếu cá nhân còn nặng,

Thế giới vẫn còn sầu.

Tiêu diệt hay tồn tại,

Do người chẳng do đâu;

Cùng lành cùng sống cả,

610. Cùng dữ cùng chết mau.

Không cần hỏi Tiên Phật,

Tự xét biết thế nào.

Đời mạt Pháp Phần 2 ***

Nghe kệ này người nghĩ ra sao?

Riêng đây cảm thấy nhiều kích thích. Các khổ đau thêm rành tông tích, Con đường lành biết được sâu xa; Ngại ngần chi mà chẳng tiến ra, Tạo thế giới bình hòa khoái lạc. Giúp nhau sống đừng làm nhau thác, 620. Ấy là điều khao khát nhất trần; Nên thương người như thể thương thân, Đời cần có tinh thần tương trợ. Làm người kính chớ làm người sợ, Nên giúp nhau đừng có hại nhau; Nếu người đời học thức càng cao, Càng biết trọng hậu nhau mạng sống. Trước đau khổ lấy làm cảm động, Đó mới là thật bổn tâm người; Nên làm cho ai cũng vui cười, 630. Chớ nên để cho người than khóc.

Lấy đạo đức ra làm căn gốc, Đem khoan nhân đối đáp lẫn nhau; Biết tiếc người từng giọt máu đào, Biết trọng sức cần lao kẻ khác. Tránh tất cả những lời chua chát, Các hành vi bạo ác tránh luôn; Tránh mọi điều tham vọng điên cuồng, Tránh các việc chủ trương phi nghĩa. Những hành động khiến đời mai mỉa, 640. Lo tránh xa không để máng vào; Việc ngày nay biết nhớ ngày sau, Tội với phước thế nào xét kỹ. Tránh cử động theo lòng hồ mị, Tránh hành vi theo ý nhất thời; Tránh hại mình tránh hại người đời, Sự chi cũng xét nơi nhân quả. Luôn tiêu biểu tinh thần cao cả, Tỏ rõ người văn hóa thượng lưu; Vui lấy ân ra trả oán cừu, 650. Vui chịu khổ để mưu đại nghĩa.

Lòng nhân ái thường lo trau trỉa, Việc thiện lương chẳng để lãng quên; Các việc vừa lược kể nơi trên, Đời văn vật càng nên sớm có. Còn đang nghĩ thêm điều này nọ, Kế được nghe bài kệ khác thêm. Tuy thế giới ngày nay, Nhiều phát minh rất tài;

Nhưng vấn đề sanh tử,

660. Vẫn còn dở chưa hay.

Loài người cứ phải chết,

Cái chết không đổi thay.

Thế là phát minh ấy,

Chưa khỏi kiếp trần ai. Dùng nó giúp nhơn loại, Song chớ có mê say;

Mê say sanh tự mãn,

Tự mãn gây nạn tai.

Tai nạn bằng khoa học,

670. Thần Thánh cũng châu mày, T.nh thương nhau nếu mất, Tiêu diệt chỉ phút giây.

Rán hòa bình thế giới,

Khá bảo vệ nhơn loài.

Sự đại đồng bác ái,

Mau thật hiện đời nay.

Là người thì giúp đỡ, Chớ phân biệt Đông Tây;

Sanh mạng cần tôn trọng,

680. Dù rằng khác giống nồi.. Kẻ khỏe giúp người yếu, Kẻ dở học người hay;

Mạnh đừng sanh lấn hiếp,

Quyền chớ có ra oai.

Dở không làm mặt giỏi,

Hay chẳng có khoe tài;

Giàu đỡ nâng nghèo khó,

Khôn chỉ bảo ngu ngây.. Người sanh trên mặt đất, 690. Đồng giá trị như ai;

Kính trọng đừng khinh bỉ.

Dung thứ chớ gắt gay,

Ấy những điều đáng có,. Ngay trên thế gian này; Giết hại không ai muốn,

Thù oán chẳng ai gây.

Người nào cũng chơn thật,

Không ai gạt lường ai;

Thương nhau như huynh đệ,

700. Trọng nhau tợ chơn tay.. Tinh thần và vật chất, Đều nưng đỡ cả hai.

H.a b.nh khắp trái đất,

An lạc cả nhơn loài.

Người sợ người không có,

Ai cũng chẳng nghi ai.

Của rơi không sợ mất,

Nhà ngủ khỏi then cài.

Người đều cao giáo dục,

710. Đều trọng nghĩa khinh tài;.

Bề đức hạnh lo sửa, Việc trí thức lo khai.

Thôn quê như thành thị,

Đều vui vẻ đêm ngày.

Không còn bị người hiếp,

Cũng hết kẻ bị đày.

Quan ô không còn nữa,

Dân bạo cũng chẳng ai;

Người tự do như một,

720. Được bình đẳng nhơn loài. Nếu thật là tiến bộ, Nếu thật có chơn tài.

Làm vui cho mọi kẻ,

Không gây khổ cho ai.

Mọi người nên phản tỉnh,

Ớ nhân vật đời nay. Tiếng kệ tuy đã dứt bên tai, Nhưng lòng vẫn còn dài suy nghĩ. Cám ơn đấng siêu hình dẫn chỉ, 730. Các điều nầy nguyện sẽ truyền ra; Để cho người đời đạo gần xa, Có dịp đọc để mà suy nghiệm. Lẽ phải trái tự mình kiểm điểm, Tránh cho thân khỏi chuyện sai lầm; Trước là mình khỏi hối hận tâm, Sau l à giúp người thêm phúc lợi.

Thấy chơn chánh làm ngay chẳng đợi, Vì thời gian theo dõi bên lưng; Thường việc may ít gặp hai lần, 740. Còn việc rủi gặp luôn không hạn. Khuyên người sự tu hành phải rán, Vì ít khi gặp đặng chánh đàng; Muốn cứu mình hoặc cứu thế gian, Thiếu chánh đạo khó toan cứu nổi. Lòng tin tưởng vốn là nguồn cội, Nhưng tin lầm tội lỗi càng sâu; Lấy nhiệt tâm suông chẳng đủ đâu, Cần lấy trí xét cầu mới được. Đâu là tội còn đâu là phước, 750. Ma thế nào còn Phật thế nào; Nhứt thiết cần để trí suy vào, Phân tích kỹ rồi sau quyết định. Ma giả dối Phật là chơn chánh, Ma hại người Phật chẳng hại ai; Ma làm cho nam nữ đọa đày, Phật cứu độ gái trai giải thoát.

Ma vị kỷ thành ra bạo ác, Phật xả thân nên rất từ bi; Ma chỉ làm ngoài mặt tu trì, 760. Phật thì cả trong ngoài đạo đức, Ấy đại khái việc ma việc Phật, Còn những điều tội phước sau đây: Tội là hành động hại nhơn loài, Phước là việc tạo gây lợi chúng. Tội là việc khiến người kinh khủng, Phước là điều giúp chúng an vui; Tội là lòng ích kỷ hại người, Phước là tánh thương đời bố thí. Tội là việc trái đường đạo lý, 770. Phước là điều hợp với từ tâm; Tội là xui kẻ tạo sai lầm, Phước là khiến người làm chánh đáng. Tội là kẻ hư đời hại mạng, Phước giúp người nên hạnh an thân; Tội hại người vật chất tinh thần, Phước giúp kẻ linh hồn xác thịt.

Tội khiến kẻ lạc đường mù mịt, Phước giúp người đến bước quang minh; Tội hại người chịu kiếp tử sinh, 780. Phước giúp kẻ nhẹ mình siêu thoát. Tội tóm tắt là điều tà ác, Phước kể ra là việc tốt lành; Lòng thương mong tất cả chúng sanh, Phân tích rõ để hành đúng lẽ. Không những cứu mình còn cứu kẻ, Khỏi đường ma khỏi lẽ tội tình; Giúp thế gian giữ vững an ninh, Và cũng giúp nhơn sinh hạnh phúc. Dân chúng đã khổ sầu lắm lúc, 790. Chắc không ai muốn chất khổ thêm; Trái lại thường cầu khẩn ngày đêm, Cho thiên hạ được êm đời sống. Hòa bình mọi nhà đều trông ngóng, Giặc giã không ai muốn ước ao; Cái thiện tâm bất luận người nào, Cũng đều có như nhau tất cả.

Khác nhau chỗ biết làm khai hóa, Hay là không chịu mở ra thôi; Lúc mới sanh tánh thiện có rồi, 800. Làm tội ác từ hồi nhiễm thế. Biết tỉnh ngộ quay về cội rễ, Ngôi Phật Tiên có thể trở nên; Tánh thiện mong người chớ bỏ quên, Dù sao cũng mau nên nhớ lại. Tội lỗi mấy cũng nên hối cải, Nghe kệ kinh trai giới tu hành; Khuyên lẫn nhau lánh dữ làm lành, Cùng giúp đỡ khi sanh khi tử. Nơi nào cũng lo hành thiện sự, 810. Tất trở nên không khí ôn hòa; Bạo ác đâu còn cớ sanh ra, Đau khổ kiếp người ta cũng bớt. Giúp cảnh sống thanh bình khoái huợt, Còn giúp cho khi thác siêu sanh; Có phải chăng là việc tốt lành, Ai cũng có thể làm nên được.

Rất mong mỏi nhơn dân các nước, Đồng chủ trương đại cuộc hiền hòa; Để giúp cho tất cả người ta, 820. Được vui vẻ sống qua ngày tháng. Một bài kệ khác liền tiếp giáng, Chúng sanh khắp bốn phương, Vì nhỏ hẹp tình thương,

Nên từ hồi vô thỉ,

Không ngớt cảnh chiến trường.

Nào là tiểu tai nạn,

Nào là đại họa ương,

Từ sanh cho đến chết,

Thường trong cảnh thê lương. 830. Bao nhiêu điều thống khổ, Tự tay khách trần dương;

Biết tội không trừ bỏ,

Thấy ác cứ dựa nương.

Phạm tội còn thêm tội,

Đã ác mãi ác trương; Kẻ thì cố hung dữ, Người thì thích bất lương.

Tuy khác nòi khác giống,

Không khác tánh bạo cường; 840. Khổ khổ Ta Bà khổ, Đa số thiếu tình thương.

Tình thương nên mở rộng,

Thương hết kẻ bốn phương; Thành tâm lo giúp đỡ, Thật ý ở hiền lương.

Thuận hòa không gây gổ,

Chơn thật chẳng gạt lường;

Hòa bình đồng yêu chuộng,

Nhơn đạo đồng chủ trương.

850. Người được như thế cả,

Thế gian tức thiên đường.

Nghe kệ nầy cảm kích phi thường, Nhận thấy rất thích đương hiện tại. Hy vọng khắp năm châu nhơn loại, Biết hồi tâm sửa cải như trên; Mở tình yêu rộng lớn mông mênh, Tạo thế giới hòa bình hạnh phúc. Người cùng biết thương nhau từng chút, Giúp đỡ nhau mọi cuộc thăng trầm; 860. Ai cũng đều được có từ tâm, Không ai có ý làm ai khổ. Khi làm quấy tự mình biết hổ, Chẳng đợi ai đánh đổ đến mình; Đọc sử kinh trau luyện tánh tình, Không thẹn với anh minh tiền bối. Đường sáng sủa quyết khai rộng lối, Giúp cho người lui tới tự do; Cảnh bùn lầy được hết sợ lo, Cũng khỏi bước lần dò tăm tối. 870. Học Phật việc từ bi là cội, Noi Thánh hiền nhơn ngỡi là nguồn; Thương chúng sanh lo cứu độ luôn, Xưa nay vẫn một đường không khác.

Việc nhơn nghĩa từ bi muốn đạt, Thì tinh thần cương quyết phải nhiều; Chướng ngại dù có gặp bao nhiêu, Cũng chẳng để cho siêu lòng dạ. Đem chí lớn ra làm đạo cả, Đeo đuổi cho đến thỏa ý nguyền; 880. Khi phải kiên thì đủ nhẫn kiên, Khi phải dũng thì liền anh dũng. Tùy phương pháp để mà áp dụng, Tùy thời cơ để ứng biến quyền; Giúp cho người vui vẻ ổn yên, Trên đạo lý như trên đời sống. Lòng yêu mến nhơn dân càng rộng Thì tâm hồn xây dựng càng nhiều; Cái tinh thần khiếp nhược càng tiêu, Và ý chí cao siêu càng lớn. 890. Thấy ai khổ thì lòng đau đớn, Chỉ giúp người chớ chẳng hại người; Chính đó là tánh của Phật Trời, Mà tất cả người đời đều có, Nếu người biết giữ gìn tánh đó, Không để lòng vị ngã làm tan; Tất nhiên cùng chư Phật đồng hàng, Tình thương kẻ thế gian vô tận.

Dứt hết tánh muốn ham nhơ bẩn, Cũng không lòng thù hận ghét ganh; 900. Lấy khoan dung đối với nhơn sanh, Biết giúp đỡ như tình người mẹ. Thấy hạnh phúc thì lòng vui vẻ, Nghe khổ đau thì dạ buồn rầu; Dù đi đâu và ở nơi đâu, Lòng thương nhớ lo âu đến mãi. Phật đối với chúng sanh thế giới, Cũng nhớ thương như vậy khác chi; Cho nên người học đạo từ bi, Các điều ấy nên ghi nhớ rõ. 910. Ngôi Tam Bảo quyết làm sáng tỏ, Thật hiện lòng cứu độ vô biên, Nêu tinh thần giác ngộ siêu nhiên, Cho bá tánh tục tiên được thấy. Như thế mới đúng lời Phật dạy, Và làm cho nhân loại soi chung, Hầu bỏ đi các việc dữ hung Giúp nhau được sống trong hòa khí.

Người nào cũng lo gìn đạo lý, Biết thương nhau biết quí lẫn nhau; 920. Tội lỗi không ai muốn phạm vào, Ai cũng muốn giồi trau công đức. Tâm ô nhiễm hồng trần lo dứt, Quyết tu cho giải thoát kiếp mê; Cõi Niết Bàn khi thác được về, Như thế chẳng vật chi sánh kịp. Câu chuyện tới đây vừa nghĩ tiếp, Tai liền nghe kệ khác ngâm lên; Chúng sanh đồng giác ngộ, Nhận rằng đời là khổ;

930. Thì bất luận người nào,

Cũng như mình nên độ. Hoặc độ người bằng công, Hoặc độ người bằng của;

Giúp nhau có cơm ăn,

Giúp nhau có nhà ở.

Vui sướng cùng sớt chia,

Khổ lao cùng giúp đỡ; Thông minh giúp dại ngu, Giàu sang giúp nghèo khó.

940. Mạnh mẽ giúp yếu hèn,

Quan quyền giúp dân dã;

Tồn vong cùng chung lo,

An nguy cùng ủng hộ.

Giúp nhau được yên lành,

Giúp nhau hết đau khổ; Tận tâm thương yêu nhau, Tận tâm lo dạy dỗ.

Đồng mở rộng trí tài,

Đồng nâng cao trình độ;

950. Phá tan hết rừng mê,

Lấp bằng hết biển khổ.

Chung lo việc vãng sanh, Chung lo việc hóa độ;

Đồng tâm niệm Di Đà,

Đồng soi gương Phật Tổ.

Thế giới được quang minh

Nhơn sanh hết thô lỗ; Ai cũng thiện như nhau, Cõi Ta Bà hết khổ.

960. Chúng sanh ở đời nay,

Sự khổ đau vô số; Chết nhiều thứ dị kỳ, Bệnh nhiều chứng quái gở.

Do người tạo gây ra,

Không phải tự nhiên có; Cùng nhau biết làm lành, Tất thanh trời lặng gió.

Các việc ấy rất cần,

Đời nay mau thi thố; 970. Nếu để tháng ngày qua, Kiếp thế gian sụp đổ.

Chừng đó muốn lo toan,

Đã ra người thiên cổ;

Mê ấy vẫn huờn mê,

Khổ kia tồn lại khổ.

Muôn kiếp chịu lăn trôi,

Khó tìm ra bến đỗ;

Vậy chúng sanh đời nay.

Rán tu cho tỏ ngộ.

980. Nghe kệ qua khiến lòng mừng rỡ, Nghĩ rằng mình hẳn có duyên chi; Mới được nghe rộng nghĩa từ bi, Đường Phật pháp bước đi càng mạnh. Thêm xác nhận tình thương bá tánh, Đối với lòng Phật Thánh giống nhau; Loài người sanh trên cõi trần lao, Có liên hệ với nhau mật thiết. Cùng nhờ cậy lẫn nhau mọi việc, Cho nên cần phải biết thương nhau; 990. Mặc dù là có khác sắc màu, Hoặc là chẳng cùng nhau nòi giống. Tình thương phải cần lo mở rộng, Mới giúp nhau cuộc sống đồng vui; Cũng chẳng làm xã hội đi lùi, Biết trao đổi khiến đời đầy đủ. Một mình chẳng thể nào phong phú, Phải nhờ người vật nọ vật kia; Hầu hết do kẻ khác sớt chia, Người mới có mọi bề vật dụng.

1000. Kẻ cày cấy người lo tầm nhộng, Kẻ cầu đường người đóng tàu xe; Nhỏ như kim, mỏng tợ lụa the, Đều nhờ kẻ làm ra mới có. Ví dụ cái xác thân mình đó, Cũng là nhờ cha mẹ sanh ra; Đâu tự nhiên mà có người ta; Các vật khác cũng là như vậy. Do vật nọ vật kia hợp lại, Mới trở nên tồn tại sanh thành; 1010. Nào khí trời nào cỏ cây xanh, Nào ánh sáng nào dòng nước chảy, Đều là giúp sống cho nhơn loại, Rất liên quan trọng đại với người; Thiếu nó thì không thể sống đời, Từ xưa đến hiện thời vẫn thế. Người với người có dây quan hệ, Vật cùng người toàn thể nương nhau; Từ việc nào cho đến việc nào, Người với vật nương nhau tất cả.

1020. Nhìn đâu thấy cũng cần cảm tạ, Chớ không nên đem dạ phụ phàng; Kẻ cho rằng cô lập sống an, Là kẻ ấy hoàn toàn phi nghĩa. Nếu để ý nhìn ra bốn phía, Thấy không nên chia rẽ với người; Trái lại nên đoàn kết khắp nơi, Mình với kẻ sống đời mới vững. Gặp thiên tai cùng nhau cứu chẩn, Nhơn họa thì cùng chận ngăn nhau; 1030. Sự kết liên chặt chẽ chừng nào, Người tránh khỏi khổ lao chừng nấy. Chịu suy nghĩ tất là nhận thấy, Sự liên quan nhơn loại ra sao; Cho nên làm người phải thương nhau, Lo nâng đỡ đổi trao mọi việc; Không những đối với người quen biết, Mà với ai cũng siết chặt tay, Việc bán buôn lòng giữ thẳng ngay, Cách đối xử thường ngày thành thật.

1040. Của người mất coi như mình mất, Thấy người đau như việc mình đau; Sự tham gian trộm cướp đành nào, Việc nhiễu hại hùng hào đâu nỡ. Lấy lương tâm con người ra ở, Sự bất lành rất khó sanh ra; Đối với ai cũng có thể hòa Cái phẩm giá người ta không mất. Dù chẳng biết đạo Tiên đạo Phật, Cũng phải gìn tư cách con người; 1050. Cách nói năng cũng phải lựa lời, Việc làm lụng nên coi thiện ác. Dù người chẳng có ăn chay lạt, Nhưng tánh tình phải được hiền lương; Việc hiếu trung cần phải lo lường, Bề ân nghĩa cũng nên đền đáp. Thế nào trái thế nào phù hạp, Soi gương đời tất được biết ra; Xung quanh mình đủ hạng người ta, Tốt xấu lấy đó mà lọc lựa.

1060. Mình được tốt rán làm tốt nữa, Lỡ xấu thì lo sửa hết đi; Ai khen chê cũng chẳng quản gì, Việc thấy phải cứ thi hành tới. Sức nhẫn nại là nguồn thắng lợi, Tánh gan lì là mối thành công; Mỗi người đều đầu não vẫn đồng, Nhưng bền chí hay không có khác. Kẻ bền chí công thành danh đạt, Người đổi tâm sạt nghiệp hư thân; 1070. Việc càng to càng khó bao lần, Càng bền chí bền tâm mới được. Ví dụ sự tu hành chưởng phước, Ở đời nay thật rất khó làm; Xung quanh mình đầy việc tục phàm, Đầy quyến rũ dễ làm sa ngã. Nếu người chẳng bền lòng chặt dạ, Phước không nên đạo quả chẳng thành; Đó nói riêng về việc tu hành, Còn việc khác muốn nên cũng thế.

1080. Lấy bền chí ra làm cội rễ, Đem quyết tâm ra thế thần phù; Để hoàn thành chí hướng trượng phu, Biết cư xử tròn câu đời đạo. Nhận thức rõ kiếp người mộng ảo, Thì phải mau tìm nẻo thoát ly; Chớ không nên vì lý do gì, Ngồi im để chờ khi hoại diệt. Sự đáng bỏ bỏ ngay chớ tiếc, Việc nên làm làm riết chớ ngưng; 1090. Người phải nên tự chủ lấy thân, Và cần có tinh thần nhứt định. Việc chi cũng phải nên bình tĩnh, Để xét suy tà chánh thế nào; Biết rõ rồi sẽ quyết định sau, Tiến hành đến khi nào kết quả. Lòng đã quyết trời gầm không nhả, Dám hy sinh hết cả cuộc đời; Sớm muộn gì cũng đạt đến nơi, Đúng như ý của người mình muốn.

1100. Có nhứt định tất đời không uổng, Có hữu tâm thì chẳng phí công;. Sắt đá không thể cứng hơn lòng, Lòng cương quyết thì không chi khó.. Lôi Âm Tự được vào tận ngỏ, Nhờ Đường Tăng đầy đủ quyết tâm;. Việc khó nhưng lòng cố kiếm tầm, Quả quyết với người rằng sẽ gặp.. Đem hết cả thành tâm tu tập, Mối đạo mầu sẽ gặp mối manh;. 1110. Phật không sai hẹn với chúng sanh, Nếu sanh chúng trọn lành tâm ý.. Chuyện đến đây lòng còn đang nghĩ, Bỗng nhiên nghe bài kệ khác thêm,. Muốn làm Phật hay Ma, Tự hỏi lấy lòng ta;

Đừng hỏi nơi Phật Tổ,

Cũng chớ hỏi Di Đà,

Việc ấy do mình định,

Phật không tính sao ra;. 1120. Siêu đọa thì Phật bảo, Làm không vốn tại ta,

Mình có thể làm Phật,

Mình có thể làm ma;

Tự mình nhắm mắt lại,

Tự mình mở mắt ra.

Mình phải tự tu lấy,

Không thể mượn người ta;. Tội phước do mình tạo, Lành dữ do mình ra.

1130. Dù ngồi bên cạnh Phật,

Lòng ma vẫn ra ma;.

Gần ma mà lòng Phật, Chung cuộc thấy Di Đà.

Phật do mình hiện tới,

Phật do mình đi xa;. Chớ nghi ngờ lẩn quẩn, Đừng gạn hỏi bao la.

Muốn thoát ly cảnh khổ,

Phải tự quyết nhảy ra;. 1140. Không tham của dương thế, Chẳng nhiễm cảnh Ta bà.

Nguyện vãng sanh Cực Lạc,

Quyết được tọa Liên hoa;

Tâm không rời Phật tổ,

Lòng chẳng cách Di Đà.. Luôn luôn lo tự giác, Thường thường nhớ giác tha;

Thương người như cật ruột,

Giúp người tợ giúp ta.

1150. Lo khai trí Bát nhã

Lo mở tánh Maha;. Việc khó làm làm được, Điều khó nhẫn nhẫn qua.

Vì người vui bố thí,

Vì người vui xuất gia;

Công đức không riêng hưởng,

Công đức cho muôn nhà.

Từ bi khắp thiên hạ,

Chẳng từ bi riêng ta;. 1160. Khi được tâm như thế, Không gọi Phật cũng ra.

Phật sẵn nơi sanh chúng,

Phật ở khắp Ta bà;

Người được lòng như Phật,

Tất cùng Phật hợp hòa.

Người mê không thấy Phật,

Phật giác thấy người ta;.

Tu ở nơi am tự, Hoặc tu ở tại gia.

1170. Đều là có Phật cả,

Chớ phân biệt gần xa; Thành tựu mau hay chậm, Do tâm lực mình ra.

Lấy đó làm căn bổn,

Để cầu đạo Thích Ca;

Cũng lấy đó làm chánh,

Để niệm Phật Di Đà.

Tu hành được thế ấy,

Không lầm lạc đường tà;

1180. Điều này nên nhớ kỹ,

Khuyến tấn khắp chư gia. Theo kệ này để bước đi ra, Đường tu học sẽ là nên được. Muốn bá tánh đều khai huệ phước. Bài kệ nầy hẹn ước truyền sâu; Giúp nữ nam sớm thấy đạo mầu, Khỏi sợ lạc bước vào tà kiến. Nếu tâm đức thường lo trau luyện, Tội lỗi không còn diễn lan ra; 1190. Phước biết lo thì tội biết xa, Phật biết kính thì ma biết lánh, Người có đạo phải nên có hạnh, Hạnh không xong đạo chẳng hề rồi; Đạo hạnh cần nhứt quyết trau giồi, Khi toàn thiện là người chánh đạo.

Tội hay phước đều do mình tạo, Cố nhiên đời hay đạo cũng mình; Phải cần nên đầy đủ đức tin, Tự điều khiển lòng mình trong sạch. 1200.Tâm cứng cỏi dám so thiết thạch, Tánh sạch trong bì kịp ngọc châu; Trong biển đời chẳng để đời câu, Sức tự chủ lúc nào cũng có. Biết quấy sai thì lòng tự bỏ, Biết chánh chơn thì cố tâm làm; Được trở nên nhập Thánh siêu phàm, Hầu hết cũng nhờ tâm tự quyết. Việc đời có ai mà chẳng tiếc, Nhưng không ham vì biết đời tàn; 1210. Lo tu hành cam chịu gian nan, Vì biết đạo là đàng cứu cánh. Phàm có thể trở nên Thần Thánh, Nếu như người bỏ đặng phàm tâm; Không để lòng tái phạm lỗi lầm, Từ đó sẽ chứng chơn đạo quả.

Phật cùng người có đâu xa lạ, Không gặp nhau vì dạ khác nhau; Nếu cho lòng cùng một sắc màu, Người cùng Phật hòa nhau tức khắc. 1220. Được thấy Phật thì ma hết bắt, Đạo khi nên đời tất được xong; Rán tu cho phước huệ viên thông, Đừng để uổng phí công hương khói. Như bài kệ vừa qua đã nói, Làm Phật, Ma tự hỏi lòng mình; Nếu muốn cho khỏi kiếp tử sinh, Tự mình phải tu hành chơn chánh. Mười điều dữ hoàn toàn xa tránh, Mười điều lành cố gắng làm xong; 1230. Việc hồng trần vọng tưởng cũng không, Đường Phật pháp một lòng tinh tấn. Đời mạt Pháp Phần 3 ***

Bị sự thế buộc bao nhiêu bận,

Rán gỡ ra cho đặng tự do; Khổ Ta bà tất chẳng còn lo, Được khoái lạc vốn là ngày ấy.

Trong lòng nầy vừa suy đến đấy, Kế được bài kệ dạy nói thêm Chỗ nào có vạn vật, Chỗ ấy có pháp Phật;

1240. Chúng sanh đếm không cùng,

Pháp Phật tính chẳng hết.

Phật luôn nhớ chúng sanh,

Chúng sanh thường quên Phật; Di Đà độ không ngừng, Phật Tổ cứu chẳng dứt.

Cả mười phương Như Lai,

Cùng khắp chư Bồ Tát,

Nào là lo cứu sanh,

Nào là lo độ thác. 1250. Khi độ bằng ngôn từ, Khi độ bằng tài vật;

Tùy phương mà giúp người,

Tùy người mà nói pháp.

Vì người mà xả thân,

Vì người mà nhẫn nhục; Cho chúng sanh từ bi, Cho chúng sanh công đức.

Vì chúng sanh mà sanh,

Vì chúng sanh mà tịch;

1260. Phương tiện gieo duyên lành,

Phương tiện truyền đạo đức.

Hoặc độ ngay kiếp này, Hoặc độ nơi kiếp khác;

Cứu chúng sanh được vui,

Cứu chúng sanh khỏi ác.

Chư Phật cứu độ luôn,

Dù đến vô số kiếp; Phật độ thế đành rồi, Thế gian tự độ tiếp.

1270. Để cho Phật độ không,

Độ bao giờ cho hết; Vui do chúng sanh gây, Khổ do chúng sanh diệt.

Vừa tự độ lấy mùnh,

Vừa cầu xin Phật giúp; Biết lội được có thuyền, Tất khỏi lo chết ngụp. Lợi ích cả hai phương, Tự lực và tha lực;

1280. Chúng sanh có nhiều người,

Quá ỷ lại nơi Phật

Chỉ niệm Phật cho nhiều,

Không lo hành đạo đức; Ngoài miệng niệm Nam Mô, Trong lòng còn tích ác.

Thế là trái tu hành,

Thế là trái lời Phật;

Phật chỉ độ hiền lương,

Phật không độ hung ác.

1290. Trước ác mà sau hiền, Tất nhiên là Phật giúp;

Trước hiền mà sau hung,

Tất Phật không thể vớt.

Mình biết mình còn hung, Phật biết thừa mình ác; Người ôm cái ác tâm,

Thật luống công niệm Phật Phật tuy rất từ bi, Không vị tư ai hết;

1300. Phật không giúp người nầy,

Để làm hại người khác.

Lòng Phật rất công bình,

Phân minh rành thiện ác; Tưởng Phật như ý phàm, Tất là sai tánh Phật

Nên lấy tâm công bình,

Nên lấy lòng chơn chất;

Để mà niệm Di Đà,

Để mà cầu chư Phật

1310. Thế mới gọi nhà tu,

Thế mới gọi đạo đức; Niệm thế sẽ chứng thành, Niệm thế sẽ hiệu lực.

Ấy là chơn tu hành,

Ấy là chơn niệm Phật;

Nam nữ cõi thế gian,

Niệm như vầy khỏi lạc.

Cách niệm Phật chỉ cho đích xác, Lòng từ bi phân tách rõ ràng; 1320. Lời kệ qua giúp kẻ thế gian Càng thêm được vững vàng tin tưởng. Nếu mình cố gắng lo tu dưỡng, Tất Phật không hẹp lượng với mình; Phật từ bi cứu độ chúng sanh, Chẳng phụ kẻ hữu tình với Phật. Người niệm Phật được lòng thành thật, Đương nhiên là có Phật vãng lai; Phật không hề bỏ sót một ai, Nếu người ấy tâm hoài đến Phật 1330. Trừ những kẻ lòng đầy gian ác, Niệm Phật trong giây lát rồi thôi; Hoặc những người niệm Phật ngoài môi, Trong lòng chẳng thật người tin Phật Tu giả dối chỉ thêm tội ác, Không bao giờ được Phật hộ trì; Chớ tưởng rằng Đức Phật từ bi, Độ tất cả bất tri lành dữ.

Biết niệm Phật rán làm thiện sự, Phước sanh thì nghiệp dữ tiêu đi. 1340. Nếu người không gây tội lỗi gì, Thêm niệm Phật càng qui Phật chóng. Ví như kẻ của tiền dư đọng, Mà làm thêm chắc đặng mau giàu; Còn người nghèo mà biết cần lao, Tất là khỏi bị câu đói rách. Như bài kệ qua rồi đã vạch, Phật hay ma vốn thật tại mình; Người há không trau sửa tánh tình, Để cho được trọn lành như Phật. 1350.Tuy sống giữa đời đầy vật chất, Sanh nhai bằng nghề nghiệp chánh chơn; Được thế là mới gọi hiền nhơn, Và cũng đứng vào hàng trong sạch. Nuôi sống cố nhiên là nhiều cách, Nhưng nó không bắt buộc làm hung; Làm hiền lành chơn chánh hiếu trung; Đời sống có thể cung cấp được.

Tại sao phải làm điều bạo ngược, Chẳng những là ô trược thân danh, 1360. Mà còn làm đời sống bất lành, Các tội lỗi buộc ràng mỗi bữa. Nên xét kỹ tự mình lo sửa, Cho lương tâm không hổ với đời; Dù người không tin tưởng Phật Trời, Cũng phải biết việc người tốt xấu. Việc tốt đẹp thì nên tạo cấu, Điều xấu xa thì chớ tập tành; Luật pháp cần tôn trọng tuân hành, Việc làm phải tốt lành chơn chánh. 1370. Quyền lợi của người nên trọng kính, Và nên lo an định quốc dân; Dù không tu cũng sánh bực Thần, Đương nhiên quí báu hơn tu dối. Sống đời chẳng để cho phạm tội, Tuy người nhưng đáng gọi Thần Tiên; Ai cũng đều ăn ở lương hiền, Xã hội chẳng trở nên hỗn loạn.

Giúp cuộc sống cho nhau chính đáng, Mỗi người đều có bổn phận lo; 1380. Dân hiền hòa cùng được ấm no, Nước nhà cũng khỏi lo sanh biến. Nếu đức hạnh của người tiến triển, Thì sự tu sẽ đến chẳng không; Đạo lý luôn có sẵn nơi lòng, Có dịp đến thì trông thấy nó. Thấy Phật cũng đến từ chỗ đó, Nếu lòng người đừng có lãng quên; Cũng như lời kệ đã nói trên, Người có thể làm nên Tiên Phật. 1390. Tánh tự chủ nếu không để mất, Thì là không bị vật khiến sai; Sẽ trở nên người tốt lành ngay, Dù có lỗi những ngày quá khứ. Tội nơi tâm lấy tâm trừ khử, Tự lòng mình đổi dữ ra lành; Thế cho nên chỉ một khắc canh, Từ trược đổi ra thanh chẳng khó.

Đã có lắm người như thế đó, Chỉ phút giây được tỏ đạo mầu; 1400. Khác nào như đêm tối đã lâu, Trong tức khắc trời soi sáng cả. Quyết tu sẽ có ngày đắc quả, Đúng như câu vạn sự do tâm; Học Phật đừng quên chữ thậm thâm, Người bền chí sẽ tầm được đạo. Lấy nhẫn nhục chịu khi khảo đảo, Đem giới răn để bảo vệ lòng; Việc khó khăn và lúc gai chông, Đủ nghị lực với lòng tin tưởng. 1410. Cảnh xung quanh có nhiều ảnh hưởng, Đừng để cho ép uổng được mình; Trí huệ đem phán xét sự tình, Thiền định lấy ra bình tâm địa. Bao nhiêu đó biết lo trau trỉa, Trên đường tu không ngã nửa chừng; Chỉ một đời đủ chứng Phật Thần, Không cần phải xả thân nhiều kiếp.

Đến đây tiếng kệ cho nghe tiếp, Cõi Ta Bà thế giới, 1420. Hữu hình thì tất hoại;

Vạn vật chung số phần,

Chẳng phải riêng nhơn loại. Ai cũng lo nghèo giàu, Ai cũng lo thắng bại;

Giàu nghèo rồi cũng thôi,

Thắng bại rồi cũng bãi. Người đời không trường sanh, Sự vật chẳng tồn tại;

Vật nối nhau tiêu tàn,

1430. Người nối nhau chết mãi. Cách sống có nhiều phương, Cách chết cũng nhiều loại;

Sống đều sống không lâu,

Chết đều thân tan hoại. Ý dục lớn như non, Lòng tham sâu tợ hải;

Người với người gian lừa,

Người với người giết hại. Ai cũng tưởng khôn ngoan, 1440. Không ai cho ngu dại;

Người là chỗ hơn thua,

Người là nơi lợi hại.

Ai cũng muốn thành công, Không ai mong thất bại;

Nào việc dữ việc lành,

Nào việc quấy việc phải. Mỗi người muốn khác nhau, Trong thế giới nhơn loại;

Do đó sanh cạnh tranh,

1450. Do đó sanh biến cải. Vô số cuộc lệ rơi, Vô số cảnh máu chảy;

Đời là bãi tha ma,

Đời là cái khổ hải.

Khổ chẳng phải tại trời,

Mà khổ do nhơn loại;

Nên khuyên nhau hiền từ,

Nên khuyên nhau hối cải. Khá làm phước làm nhân, 1460. Khá tương thân tương ái;

Giúp nhau được sanh tồn,

Giúp nhau khỏi sát hại.

Cho nhau đủ gạo cơm,

Cho nhau có lụa vải;

Vật dụng được đủ đầy,

Phương tiện được rộng rãi. Không còn kẻ vô liêm, Không còn người mất dạy;

Học thức được đồng đều,

1470. Đức hạnh ai như nấy.

Giúp nhau được sướng vui,

Giúp nhau được an thái;

Tạo Thiên đường thế gian,

Tạo Cực Lạc hiện tại.

Ai cũng được từ bi, Ai cũng lo bác ái;

Mạng người biết kính yêu,

Của người không cướp lấy,

Được tâm hồn cao siêu,

1480. Được tinh thần quảng đại;

Đời sống hết đói nghèo,

Lòng dạ hết ngu dại.

Người bình đẳng như nhau,

Cảnh an ninh được mãi; Nghiệp mê người chẳng gây, Cõi khổ tất biến cải.

Có thể dứt luân hồi,

Có thể ngăn kiếp hoại;

Sanh tử đổi Niết Bàn,

1490. Oan khiên đổi tự tại.

Người người được thanh nhàn,

Người người không chướng ngại; Chúng sanh cõi Ta bà, Cũng nên suy xét lại.

Mau hợp lực đồng tâm,

Để lấp xong khổ hải; Giải thoát là tối cần, Tử sanh là trọng đại.

Ngày giờ qua rất mau,

1500. Khuyên người chớ trễ nãi;

Mỗi bữa cố tiến lên,

Đừng phút nào lùi lại.

Cần nối chí Phật đà,

Nên rộng tình nhơn loại;

Lo cho cả nhơn sanh,

Được an vui mãi mãi.

Con người sống trong thời hiện tại, Mặc dù là thông thái văn minh; Nhưng vẫn còn trong cảnh tử sinh, 1510. Theo định luật hữu hình tất hoại. Người vẫn bịnh vẫn già chết mãi, Vật có sanh đều hoại đều tàn; Khổ não còn đầy giữa thế gian, Thân người rốt cuộc hoàn tro bụi. Sự vật thấy chế nhiều thứ mới, Già chết xem còn cũ như xưa; Sức lên trời xuống biển có thừa, Nhưng thiếu sức ngăn ngừa thần chết. Giàu sang bỏ xác rồi cũng hết, 1520. Nghèo hèn hơi thở dứt cũng thôi; Hỏi cái chi là của người đời? Trả lời chẳng có gì tất cả. Chỉ một cuộc lữ hành xứ lạ, Về rồi thôi không thể mang theo; Đời khác chi là cảnh bọt bèo, Không thể tránh khỏi ngày tan rã.

Thật là kiếp con người tạm giả, Thế gian là mồ mả của người; Kể từ khi mới có đất trời, 1530. Kéo dài đến cõi đời hiện tại. Trái đất của người đang ở đấy, Không chỗ nào chẳng có thây chôn; Thây người nầy ra đất ra bùn, Mọc rau cỏ nuôi thân người khác. Thây kiếp trước mọc lên rau rác, Kiếp sau ăn không biết là thường; Người nối nhau chịu chết một đường, Dù tài trí không phương cạy gỡ. Kiếp sống ngắn lo lường vô số, 1540. Ít sự vui sự khổ thì nhiều; Ngày tháng quanh quẩn có bấy nhiêu, Xưa nay vẫn một chiều không khác. Người nầy thác kế người kia thác, Sự thác là kết cuộc đời người; Bất luận ai sống dưới gầm trời, Không tránh khỏi ngày hơi thở dứt.

Thế thì khá nên tin lời Phật, Lo tu cho giải thoát kiếp phàm; Các nghiệp mê cõi thế không làm, 1550. Tất là khỏi bị sanh tử kiếp. Tạo nghiệp tất nhiên là thọ nghiệp, Nghiệp nào thì chịu kiếp nấy ra; Nghiệp người ta sanh kiếp người ta, Nghiệp thú vật sanh ra thú vật. Nghiệp ác tất rơi vào chỗ ác, Nghiệp lành thì được gặp chỗ lành; Chúng sanh tùy nghiệp tạo mà sanh, Có sanh tất phải đành có tử. Việc sanh tử muốn cho rảnh sự, 1560. Nghiệp hồng trần chớ thứ nào gây; Lo tu hành cầu đạo Như Lai, Tâm ô nhiễm trần ai giũ sạch. Trong lòng tưởng Phật không hở cách, Nhìn thế gian bằng mắt từ bi; Thấy khổ lo cứu hết khổ nguy, Thấy mê độ mê si được khỏi.

Làm phước đức không làm tội lỗi, Lợi cho đời chẳng hại người đời; Ở phàm nhưng phàm tánh đã rời, 1570. Chắc chắn nghiệp luân hồi hết được. Mọi người biết đua nhau làm phước, Chẳng những cùng sống được an vui; Còn giúp khi thác khỏi luân hồi, Nhứt là khỏi sanh nơi thống khổ. Người há chẳng cùng nhau tế độ, Dìu dắt qua khỏi lộ tử sanh, Tế độ nhau được sống no lành, Là được biết tu hành giải thoát. Nghĩ đến đây kế bài kệ khác, 1580. Cho nghe qua những việc như sau Những điều người đã nghĩ, Đúng như lời Phật chỉ;

Kiếp chúng sanh vô thường,

Cõi thế gian mộng mị.

Cứ nối nhau sanh thành,

Cứ nối nhau tiêu hủy;

Không phải là mới đây,

Mà đã từ vô thỉ.

Khổ lão không thể ngăn, 1590. Khổ tử không thể trị;

Thời đại có khác nhau,

Sống chết vẫn một lý Đen trắng khác mặt mày, Vui buồn đồng tánh ý;

Sống theo lối cảm tình,

Sống theo lòng ích kỷ. Nào tha thiết ái ân, Nào mong cầu danh vị;

Kẻ trẻ chưa vừa lòng,

1600. Người già chẳng mãn ý.

Ai cũng muốn trường sanh,

Ai cũng muốn phú quí;

Bịnh tật ai cũng ghê,

Chết chóc ai cũng kỵ. Nhưng bịnh tật khó lìa, Nhưng chết chóc khó tị;

Ai cũng tổn công lao,

Ai cũng hao tâm trí,

Thân sống không giữ còn,

1610. Muốn ham chẳng được phỉ; Định mạng của người đời, Xưa nay không sai dị

Người cũng nên tỉnh hồi,

Người cũng nên suy nghĩ;

Giải thoát kiếp vô thường,

Ly khai đời mộng mị.

Bằng cách học từ bi,

Bằng cách tìm chân lý;

Chinh phục máy càn khôn,

1620. Thông qua cõi huyền bí.

Cửa luân hồi hết vào, Biển tử sanh hết lụy;

Luôn luôn được trường tồn,

Thường thường được như ý.

Ấy mới chơn vinh quang,

Ấy mới chơn địa vị;

Người đạt tới mức nầy,

Thật là chơn giá trị.. Người đời càng văn minh, 1630. Việc sống chết càng nghĩ;

Tìm cách trừ khổ đau,

Cho người đời hoan hỷ.. Phật cũng vì tử sanh, Đem pháp tu ra chỉ;

Hiện tại được an vui,

Hậu lai hết khổ lụy,

Nghe lời Phật thì hòa,

Nghe lời Phật hết ngụy;

Phật hoàn toàn từ bi,

1640. Phật hoàn toàn chân lý.. Vì chúng sanh mà làm, Vì chúng sanh mà nghĩ;

Tu cho cả chúng sanh,

Không tu cho ích kỷ,. Giúp mọi người phước duyên, Giúp mọi người huệ trí;

Thấy tai nạn lo trừ,

Thấy bịnh tật lo trị.

Độ người hết khổ sầu,

1650. Độ người hết phiền lụy;. Thật lòng thành mà tu, Thật lòng thương mà thí.

Đó mới thật tu hiền,

Đó mới thật đạo lý;. Kẻ học đạo rán hành, Người mộ tu khá nghĩ.

Đạo Phật là chánh minh,

Đạo Phật không hồ mị;

Xưa nay chẳng đổi dời,.

1660. Người đời nên xét kỹ. Làm theo lời Phật khuyên,

Đi theo đường Phật chỉ;

Thống khổ không còn mang,

Luân hồi không còn bị.

Thật tự tại tự do,

Thật tự thân tự trị. Kệ đã qua nhưng lòng còn nghĩ, Đạo Phật là chơn lý vô cùng; Vì cứu đời vì lợi ích chung 1670. Thật bác ái thật lòng từ mẫn. Nếu sanh tử người không vương vấn, Đạo Phật không còn bận khai trương; Ngày nào người sanh tử còn vương, Ngày ấy vẫn còn trương đạo Phật. Kẻ lầm lạc ra tay dìu dắt, Người đắm chìm ra sức vớt lên; Chẳng mong ai nghĩa trả ơn đền, Ấy bổn phận thiêng liêng đạo Phật. Giúp sanh chúng ấm no vật chất, 1680. Còn giúp cho sáng suốt tinh thần; Biết mở đường lập mạng an thân, Thoát khỏi cảnh mộng trần tạm kiếp.

Việc độ thế luôn luôn được tiếp, Thời nọ qua thời khác nối theo;. Cứu chúng sanh khỏi kiếp bọt bèo, Đó là cái mục tiêu Đạo Phật. Tình yêu chúng không bao giờ mất, Việc độ đời sau trước một niềm;. Khi bình thì lo độ không im, 1690. Lúc loạn cũng vẫn tìm cứu vớt.. Nếu đau khổ chúng sanh chưa bớt; Đạo Phật còn cần được rộng khai;. Đem an vui tất cả nhơn loài, Đem hòa nhã Đông Tây Nam Bắc.. Phá tan bao thế lực bất công; Thực hiện cho người được tương đồng,. Hết cách biệt ở trong đời sống. Mọi người nối liền dây cảm động,. 1700. Giúp đỡ nhau kính trọng lẫn nhau; Cả hai bề trí đức nâng cao,. Để được khỏi phạm vào tội lỗi. Đạo Phật giúp người đường phúc lợi,. Đạo Phật cho người lối quang minh; Đạo Phật là độ tử độ sinh, . Đạo Phật vốn trọn lành trọn sáng. Đạo Phật chẳng nói làm mù quáng,. Đạo Phật không mê tín dị đoan; Đạo Phật là cứu khổ thế gian,.

1710. Đạo Phật rất minh quang đường lối. Xưa nay vẫn một niềm cứu rỗi, Cứu xác thân cứu tới linh hồn; Đáng kính thay Đức Phật Thế Tôn, Cho sanh chúng con đường Phật Đạo. Do đường ấy thoát vòng khổ não, Dữ hóa lành hung bạo hóa hiền; Được tỉnh ra khỏi giấc sầu miên, Từ biển ái được lên bờ giác. Biết rõ nẻo luân hồi sống thác, 1720. Không còn gây tạo các nghiệp mê; Quyết phát tâm cầu đạo Bồ Đề, Cho khỏi kiếp u mê trọng trược. Nếu không Phật không thầy chỉ trước, Đường tử sanh đâu biết chận ngăn; Từ bi thay chư Phật Pháp Tăng, Ân đức ấy biển non khó sánh. Rất mong mỏi thập phương bá tánh, Nghe kệ kinh được tỉnh ngộ lòng Do theo đường Phật giáo lướt xông.

1730. Về Cực Lạc lánh vòng tục lụy. Hôm sớm một lòng gìn đạo lý,. Chịu khó khăn trì chí tu hành; Rèn tâm hồn cho được cao thanh,. Sửa tánh nết trở nên hiền đức. Cách ăn nói hoàn toàn chơn chất,. Công việc làm rất mực thẳng ngay; Riêng mình không mưu việc hại ai,. Cũng chẳng xúi người gây việc dữ. Lấy lòng thật đem ra đối xử,. 1740. Dùng công tâm xét nghĩ sự đời; Thường khoan dung rộng lượng cho người,. Lo nâng đỡ tài bồi dân chúng. Trau thân phận cho đời hữu dụng,. Ở thanh liêm cho chúng soi gương; Hành vi cần giữ được thích đương,. Tư tưởng phải cho luôn chánh đáng. Gặp việc nghĩa cố làm không chán,. Trên đường tu gai ngạnh chẳng nao; Nghĩa càng làm ý chí càng cao,. 1750. Tu càng luyện não đầu càng mạnh. Lúc nào cũng chủ trong tâm tánh,. Không để cho ngoại cảnh cầm đầu; Luôn luôn đi theo chí nguyện cầu,.

Đó mới thật học câu Phật Giáo. Nếu dân chúng đồng tâm hành đạo, Đúng như lời Phật bảo trong kinh; Tất nhiên là thiên hạ thái bình Ai cũng được no lành cơm áo. Trong nhà chẳng sanh điều xào xáo, 1760. Ngoài ngõ không loạn bạo xảy ra; Chỗ xa gần cũng được an hòa, Người đây đó đều là vui vẻ. Biết lễ nghĩa từ già chí trẻ, Biết khiêm cung chẳng kẻ nào không; Luật nước nhà ai cũng biết tòng, Việc xã hội người đồng lo tới. Ai cũng biết “dĩ hòa vi quới”, Ai cũng lo phúc lợi giúp nhau Cái tinh thần tự giác nâng cao, 1770. Tánh phục thiện lúc nào cũng có. Trau tâm trí luôn luôn sáng tỏ, Rèn tánh lành đầy đủ hiền lương; Cứu giúp người là việc chủ trương, Giải thoát vốn là đường duy nhất.

Các việc ấy của người đạo Phật, Rất rõ ràng không chút lu mờ; Kể từ xưa cho đến bây giờ, Chơn đạo Phật vẫn là như thế. Đọc kỹ lại lời trong kinh kệ, 1780. Người sẽ trông thấy rõ mười phần; Đạo Phật không độc thiện kỳ thân, Mà đạo Phật là chân đại độ. Đạo Phật cũng là chân giác ngộ, Không bao giờ thoái hóa tinh thần; Luôn luôn là ở sát bên dân, Phương tiện độ khách trần mọi mặt. Mình được giác độ cho người giác, Mình được vui đem sớt người vui; Thật lòng thương giúp đỡ mọi người, 1790. Đó là kẻ tu nơi cửa Phật. Phật chẳng bảo tu ngồi nhắm mắt, Phật bảo tu hoạt bát tinh thần; Mở từ bi tế thế độ dân, Mở trí huệ đưa thân dắt chúng.

Gặp khi dũng phi thường anh dũng, Gặp khi nhu rất đúng hòa nhu; Ngày đêm lo công đức là tu, Chơn tu chẳng khi nào yếm thế. Bao giờ cũng lo bề cứu tế, 1800. Đó mới là thật kẻ tu hành; Và tu như vậy sẽ đắc thành, Ai còn dám cho rằng vô ích. Tu sái cách nên người chỉ trích, Tu đúng theo lời Phật ai chê; Tu bướng càng tức thị tu mê Tu suy xét ấy là tu tỉnh. Tu mê chẳng bao giờ kiến tánh, Tu tỉnh thì chắc đặng minh tâm; Kiến tánh rồi sự vật hết lầm, 1810. Minh tâm được huyền thâm rõ thấu. Hết lầm lạc thì không trần cấu, Rõ huyền thâm chẳng bấu tục phàm; Trần cấu không thì nghiệp hết giam, Tục phàm chẳng tức làm Phật Thánh.

Tu niệm phải chú nơi kiến tánh, Hành đạo cần đạt đến minh tâm; Ấy là điều tu sĩ kiếm tầm, Dù rằng phải hy sanh cao giá. Tu hành cố nhiên cầu đắc quả, 1820. Đắc quả rồi càng độ chúng sanh; Độ sống lành độ chết cũng lành, Đó là cái chơn tình nhà Phật. Mong những kẻ mộ đường đạo đức, Rán tìm ra nguồn gốc sự tu; Hầu làm cho đạo Phật hết lu, Đánh thức kẻ từ lâu lầm hiểu. Được thấy đạo Phật không thể thiếu, Công đức kia của triệu không bì; Đó mới là thật kẻ tu trì, 1830. Đó mới thật người qui y Phật. Tu thế mới không xa sự thật, Tu thế là hạnh phúc cho đời; Xưa nay cho đến suốt hậu thời, Tu ấy đáng cho người ghi nhớ.

Vừa tới đây kế nghe kệ tỏ, Như lời kệ nói qua, Hiện tại cõi Ta Bà;

Nhằm thời kỳ mạt pháp,

Cửa Phật vắng người ta.

1840. Ít người tu chơn chánh,

Nhiều kẻ học ma tà;

Ngoài đường nhiều Phật tử,

Trong chùa lắm sãi ma. Nhiều kẻ tu tự lợi, Ít người tu lợi tha;

Chỉ tu nơi cửa miệng,

Hoặc tu ở cà sa.

Không giáo truyền Phật Pháp,

Chẳng cứu độ người ta; 1850. Từ bi không thực hiện, Bố thí chẳng làm ra.

Thấy mê đành ngoảnh mặt,

Nghe khổ nỡ bỏ qua;

Xã hội không màng biết,

Nhơn sanh chẳng thiết tha. Cách tu như thế đó, Trái lời của Phật Đà;

Khiến người đời phê phán,

Khiến ngoại đạo kêu ca.

1860. Cho tu hành vô ích,

Cho tôn giáo mù lòa;

Gây nghi ngờ bá tánh,

Làm chán nản đàn na.

Lòng tin lần lần kém, Cửa Phật lần lần xa;

Quay theo đường tội ác,

Trở lại lối yêu ma. Những tăng ni tu dối, Những đạo chúng lòng tà;

1870. Chớ ẩn dương nương Phật,

Đừng lợi dụng bá gia.

Khá nhớ ơn Tam Bảo,

Nên đáp nghĩa đàn na; Dùng áo cơm bá tánh, Phải cứu độ người ta.

Phật pháp lo phổ biến,

Công đức lo tạo ra;

Thuyền từ đưa đây đó,

Đuốc huệ rọi gần xa. 1880. Kêu người lo tu tỉnh, Khuyên kẻ niệm Di Đà;

Thấy chánh khuyên thêm chánh,

Thấy tà khuyên bỏ tà.

Mùi thiền xông khắp chốn,

Nước tịnh rưới muôn nhà; Đời mạt Pháp Phần 4 ***

Tăng cao lòng tin Phật.

Mở rộng đạo Thích Ca Đó mới là hành đạo, Đó mới là thiền gia; 1890. Đạo hưng do tăng chánh, Nước thạnh do dân hòa.

Quan hệ ấy khá nhớ, Trách nhiệm ấy đừng xa; Những người tu cư sĩ, Cũng như kẻ xuất gia. Bổn phận cần gìn giữ, Qui tắc chớ bỏ qua; Cư sĩ tròn cư sĩ, Xuất gia tròn xuất gia. 1900. Lo thoát ly trần tục, Lo cứu độ người ta; Mục đích ấy ôm chặt, Chí nguyện ấy thiết tha. Gian lao không lùi bước, Chướng ngại cố vượt qua; Nếu quyết tu như thế, Tất nhiên Phật hiện ra.

Đạo quả được minh chứng,

Công đức được bao la;

1910. Chúng sanh đời mạt pháp,

Tu như vậy mới là Những lời trong bài kệ nói qua, Rất mong kẻ gần xa chú ý. Hạng xuất gia như người cư sĩ, Đồng nhất tề đạo lý lo xong; Không thẹn nơi Tam Bảo hội đồng, Cũng chẳng hổ ở trong bè bạn.

Tâm cố định có ngày hết loạn, Đạo cố tu sớm muộn cũng thành; 1920. Tu vốn là quan trọng sự hành, Hành đạo được là thành quả được. Muốn tu chớ để lòng nhu nhược, Phải quyết tâm nỗ lực thi hành; Lòng thỉ chung lo việc làm lành, Luôn nuôi chí cầu sanh Phật Quốc. Quyết tìm kiếm cho ra cảnh thật, Khác hơn muôn sự vật tạm trần; Trước độ mình khỏi chuyển luân thân, Sau cứu kẻ khác an lạc kiếp. 1930. Nhứt nguyện chẳng tạo gây ác nghiệp, Dứt con đường tái kiếp phàm phu; Vẫn biết rằng đạo Phật khó tu, Nhưng lòng quyết tu cầu cho được. Như lời kệ đã vừa nói trước, Nay nhằm kỳ mạt pháp chơn truyền; Rất ít người cùng Phật hữu duyên, Vì lẽ đó cửa thiền vắng khách.

Nếu có kẻ khởi tâm tưởng Phật, Ấy là do tiền kiếp hữu căn;. 1940. Nếu con đường Phật pháp cứ phăng, Nhứt định cõi Niết Bàn đến được.. Gặp gai góc nếu không lùi bước, Tất nhiên là đi được tới nơi;. Sự nên hư do ở lòng người, Thành bại chớ đổ nơi Trời Phật.. Đời là giả hay là chơn thật, Để tâm suy xét tất biết ngay;. Đời là cõi chôn thây thiên hạ. 1950. Thấy như thật nhưng toàn dối giả,. Không một ai được thỏa tấm lòng; Rốt cuộc điều chi cũng hóa không,. Dù người có luống công bịn rịn. Nào phú quí nào mùi chung đỉnh,. Nào công danh nào miếng lợi quyền; Như vừng mây như bọt nước xuyên,. Không thể giữ được thiên tuế nguyệt. Số định của người là sanh diệt,. Vạn vật là đồng kiếp vô thường; 1960. Có lên mây cũng khó ẩn nương,. Dù xuống đất vô phương trốn thoát. Cái chết vẫn luôn luôn đeo sát,. Dù người không muốn thác mặc tình; Thấy rằng trong đời của nhơn sinh,.

Có ẩn sức vô hình chi phối. Mang xác thịt không ai tránh nổi,. Sanh làm người đều phải như nhau; Trẻ rồi già rồi yếu rồi đau,. Rồi phải chết người nào chạy khỏi. 1970. Ấy sự thật không cần phải hỏi,. Ai cũng đều biết rọi như nhau; Há không tìm phương pháp siêu cao,. Hầu sớm có tẩu đào kiếp chết. Nghe lời Phật nợ trần trả hết,. Nghiệp thế gian nhất thiết không gây; Tất nhiên đường sanh tử khỏi ngay,. Không duyên cớ đầu thai lại nữa. Lo tu gấp chớ nên lần lựa,. Đạo sớm thành nghiệp khổ sớm tan; 1980. Cái chết không biết được thời gian,. Đợi gần tống linh sàng thì muộn. Khi sắp chết trong lòng luống cuống,. Không dễ gì niệm tưởng Di Đà; Có nhiều người Phật chẳng nhớ ra,. Chết mê sảng hoặc là bất đắc. Như thế tất dứt đường Tiên Phật,. Dù lai sanh cũng chắc vô duyên; Khó được nghe lời Phật pháp truyền,. Kiếp luân chuyển nối liền không hở. 1990. Việc ấy rất đáng làm lo sợ,.

Hiện thời nên hối ngộ mau đi; Một lòng thành cầu đạo qui y, Cho sớm được thoát ly mê khổ. Đời biến chuyển nay thành mai đổ, Sự luân lưu kim cổ một tuồng; Kẻ thì vui còn kẻ thì buồn, Buồn vui biến đổi luôn tâm trạng. Lật sử sách ra tra từ đoạn, Thấy tuồng đời như lạng sóng triều; 2000. Bất luận là buổi sớm buổi chiều,

Cứ lên xuống nối theo không dứt. Mưu sự sống cạnh tranh đắc thất Được thì vui còn mất thì buồn;

Cứ thế mà tiếp diễn ra luôn, Rồi phải chết phải buông tất cả. Kẻ nông phu hay nhà vương giả,

Chung qui đều thế cả không hơn; Thế cho nên hầu hết chư nhơn, Khuyên chớ có vị thân vị kỷ. 2010. Vì thân ấy có ngày phải hủy, Dù gian ngoan cũng chỉ luống công; Chi bằng nên mở chí đại đồng, Giúp nhơn loại sống chung hạnh phúc.

Không thù hận không mang ác đức, Lại cũng không người đục khoét nhau; Cảnh vui tươi đâu cũng một màu, Đó có phải là cao thượng nhỉ? Nhân loại được thế là bình trị. Đàn áp không khinh thị cũng không; 2020. Lúc sống cùng nhau chẳng ác lòng, Khi thác tất là không báo oán. Hồn lẫn xác trong đường tươi sáng, Phật với người tất chẳng khác nhau; Có phải chăng là cảnh siêu cao, Người nên để tâm vào việc ấy.

Kế nghe kệ khác vang dội lại. Ôm lấy chí cứu đời, Không phải chỉ nhất thời;

Mà lúc nào cũng cứu,

2030. Cứu đến lúc tàn hơi. Lành thì khuyên nên tấn, Dữ thì khuyên nên thôi;

Người khổ tùy cứu khổ,

Người vui tùy cứu vui, Hạng nào cũng tiện độ, Không hạng nào bỏ trôi;

Từbi ban chốn chốn,

Bác ái rải nơi nơi.

Gọi người lo đạo đức,

2040. Khuyên kẻ rán tỉnh hồi; Chơn l. không ngớt tiếng, Phật pháp chẳng quên lời.

Cứu độ luôn không nghỉ,

Hoằng hóa luôn không thôi;

Ấy thật người phụng Phật,

Ấy thật kẻ yêu đời.

Gian nan không chán nản, Trở ngại chẳng bồi hồi;

Ai chê cũng không giận,

2050. Ai khen cũng không vui.

Nghe chê cho chưa hiểu,

Nghe khen cho tường thôi; Tu không vì khen ngợi, Tu không vì chê cười.

Tu hành vì giải thoát, Cứu độ vì thương người; Muốn ai cũng hết khổ,

Muốn ai cũng được vui

Ấy là tình chư Phật

2060. Ấy là phận cứu đời;

Không quản cơn lao lý,

Chẳng phiền lúc tả tơi. An ninh cũng độ thế, Ly loạn cũng cứu đời;

Tu cứu toàn thiên hạ,

Đạo hóa khắp mọi nơi.

Đáng độ không tiếc mạng,

Đáng nói không tiếc lời; Giúp người được giải thoát, 2070. Giúp người hết nổi trôi.

Làm hạnh phúc nhơn loại,

Làm lợi ích mọi người;

Tùy người đưa đến chốn,

Tùy kẻ dắt tới nơi.

Trống xem giờ mà đánh, Buồm xem gió mà khơi;

Lấy trí huệ độ thế,

Dùng phương tiện cứu đời.

Mục đích làm tỏ ngộ,

2080. Chí nguyện làm an vui;

Người theo tôn chỉ Phật,

Tâm hạnh ấy nên soi. Tuy nói rằng mạt pháp rốt đời, Nhưng lòng Phật thương người không giảm. Tâm đạo đức người càng u ám, Sự cứu an Phật Thánh càng tăng; Tánh từ bi rộng lớn vô ngằn , Sức hóa độ chúng sanh không mỏi. Đáng kính thay! Tâm hồn thượng cõi, 2090. Cao quí thay! Đường lối Phật gia; Đối với ai cũng rất hải hà, Lúc nào cũng xông pha cứu vớt. Khiến người biết mở tâm chia sớt, Khiến người sanh lòng biết thương nhau; Như nước làm vạn vật tươi màu, Như trời giúp hoàn cầu ấm áp.

Hết mê muội nhờ ơn Phật pháp, Khỏi lỗi lầm nhờ đức Thế Tôn; Được biết đường giải cứu xác hồn, 2100. Là nhờ có chơn ngôn của Phật. Không riêng chúng sanh nơi quả đất, Cả chúng sanh ở khắp mười phương; Cũng là nhờ có Phật chỉ đường, Mới được biết rõ phương giải thoát. Những người được về nơi Cực Lạc, Số đông như là cát sông Hằng; Đức Phật sâu biển khó lường bằng, Ân Phật lớn núi không đo kịp. Nghe lời Phật lo tu hiện kiếp, 2110. Tất nhiên là ác nghiệp hết mang; Giải quyết xong đời sống thế gian, Các đau khổ nghiệp oan đều dứt. Sống khỏi cảnh kẻ giành người giựt, Thác khỏi lo nợ chực oan chờ; Hoàn toàn ra khỏi kiếp trược nhơ, Luân hồi hết sợ lo quấn quít.

Được thong thả không điều xiềng xích, Được an vui chẳng chút khổ sầu; Cảnh ấy người đời khá tâm cầu, 2120. Nên cương quyết làm sao đạt tới. Phật đi trước chỉ cho đường lối, Mình làm theo tiếng gọi ắt nên; Tuy gốc gai khó nổi bước lên, Nếu bền chí tất thiềng quả được. Sự lao khổ phải mang chịu trước, Việc an vui sẽ đáp lại sau; Cứ ngồi yên một chỗ ước ao, Công việc chẳng thể nào thành tựu. Nếu người muốn Phật Tiên đến cứu, 2130. Ít nhất là phải có lòng thành; Đạo muốn siêu mà chẳng chịu hành, Thì không thể nào thành đạo được. Nhớ lịch sử Thích Ca thuở trước, Tất nhiên là giải được nghi nan; Thích Ca xưa chịu lắm khổ nàn, Mới là được đắc thành Phật quả.

Các Tiên Thánh cũng như thế cả, Có ai tu thong thả mà thành; Người khá soi gương đó tu hành, 2140. Chắc chắn được chứng minh đạo phẩm. Nên để trí sớm khuya suy gẫm, Làm cho thân khỏi đắm chìm thêm; Cõi thế gian hết bị kẹp kềm, Địa ngục cũng không làm sa đọa. Được trường mạng như là Phật cả, Không còn mang tạm giả số căn; Bạn với chư Bồ Tát ngày hằng, Được cụ túc lục thông như ý Cảnh chơn thật không điều dối mị, 2150. Sự cũng chơn mà lý cũng chơn; Được thật tâm và cũng thật thân, Khác hơn cõi hồng trần huyễn hoặc. Rán lập chí tu thân cho đắc, Để khỏi mang phàm xác nặng nề; Được kim thân ở cõi Liên Huê, Sanh tử khổ không hề trói buộc.

Tu gấp kẻo tháng ngày qua huốt, Dịp qua rồi muốn gặp khó thay; Bóng thiều quang chẳng đợi chờ ai, 2160. Sự tu phải hành ngay mới kịp. Chết trẻ cũng là qua một kiếp, Chết già thời cũng hết một đời; Cái chết không hẹn tuổi hẹn người; Chớ nên đợi ngày mơi sẽ hối. Chuyện giờ trước còn không lượng nổi, Huống chi là chuyện tới ngày mai; Biết bao người vừa mới sống đây, Sau đó ít phút giây đã chết. Đợi hơi thở sắp gần khi hết 2170. Mới lo tu thì việc trễ tràng; Nay khá tu chớ đợi thời gian, Sớm đi tất nhiên đàng mau tới. Mong tín nữ thiện nam các giới, Mau phát tâm phấn khởi tu hành; Độ cho thân đạo quả đắc thành, Cứu cha mẹ vãng sanh Phật quốc.

Đồng thời cũng tế nhơn độ vật, Được siêu thăng hết kiếp luân hồi; Biển trần không còn bị nổi trôi, 2180. Cảnh khổ của kiếp người cũng khỏi. Việc đạo lý khá nên học hỏi, Sự tu hiền cần phải chăm nom; Giúp tâm hồn thoát cảnh tối om, Khiến đời sống khỏi vòng tội lỗi. Giải thoát lấy sự tu làm cội, Tỏ ngộ do biết lối tu hành; Tu được lòng đầy đủ tín thành, Đạo sẽ đắc như mình ao ước. Lòng mình muốn cố làm sẽ được, 2190. Dù việc đời hay việc nhà tu; Có tâm thành có sức cần cù, Chí sẽ toại đạo mầu sẽ đắc. Nhìn kim cổ tất là biết chắc, Thành bại do tâm lực mà ra; Cương quyết lên chớ có dần dà, Lo tu tỉnh để qua khổ ách.

Trên đường đạo còn nhiều thử thách, Người cần tăng nghị lực vượt qua; Nhớ niệm luôn sáu chữ Di Đà, 2200. Lòng cầu đạo đừng xa một phút. Lóng trong chớ để cho thêm đục, Làm hiền đừng sanh chút nào hung; Màn vô minh rán vẹt tận cùng, Gốc vọng tưởng cố khuân cho hết. Nhớ luyện tập dù rằng mỏi mệt, Lo công phu dù việc khó khăn; Y kệ kinh tu niệm thường hằng, Lấy giới luật để răn tánh hạnh. Thường tự xét trong lòng tà chánh, 2210. Thường gạn lừa ngôn hạnh tục tiên; Thấy sai lầm thì chận ngăn liền, Thấy quấy phạm thì nghiêm hối lại. Lúc nào cũng lo trau sửa mãi, Dữ đến đâu cũng phải ra lành; Tu được lòng cương quyết lo hành, Tất nhiên đạo được thành như nguyện.

https://www.youtube.com/watch?v=TR1wLxCdtvo

https://youtu.be/TR1wLxCdtvoĐÂU LÀ PHÀM THÁNH nam mô Thập Phương thường trụ tam bảo. cúi lạy đấng tam giới tôn quý mạng cùng mười phương Phật. Con nay phát nguyện rộng Thọ Trì  sám văn Hiển đạo. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, Nếu có người thấy nghe, đều phát lòng b

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *